Mình định viết chương trình scan id device của card PCI ai biết chỉ mình với :(