em vừa hộc môn này được vài tiết và có một số thắc mắc chưa rõ, xin các bác chỉ giúp ạ
Code:
class CDIEM
  {
    private float x;
    private float y;
    public void Nhap()
    {
      Console.Write("Nhap x: ");
      x = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap y: ");
      y = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Xuat()
    {
      Console.Write("x = {0}, y = {1}", x, y);
    }
    public CDIEM()
    {
      x = 0;
      y = 0;
    }
    public CDIEM(float xx, float yy)
    {
      x = xx;
      y = yy;
    }
    public CDIEM(CDIEM DIEM)
    {
      x = DIEM.x;
      y = DIEM.y;
    }
  }
class CTAMGIAC
  {
    private CDIEM A;
    private CDIEM B;
    private CDIEM C;
    public CTAMGIAC()
    {
      A = new CDIEM(0, 0);
      B = new CDIEM(0, 0);
      C = new CDIEM(0, 0);
    }
    public CTAMGIAC(CDIEM AA, CDIEM BB, CDIEM CC)
    {
      A = new CDIEM();
      A = AA;
      B = new CDIEM();
      B = BB;
      C = new CDIEM();
      C = CC;
    }
    public CTAMGIAC(CTAMGIAC TAMGIAC)
    {
      A = TAMGIAC.A;
      B = TAMGIAC.B;
      C = TAMGIAC.C;
    }
    public void Nhap()
    {
      Console.Write("Nhap toa do dinh thu nhat: ");
      A.Nhap();
      Console.Write("Nhap toa do dinh thu hai: ");
      B.Nhap();
      Console.Write("Nhap toa do dinh thu ba: ");
      C.Nhap();
    }
    public void Xuat()
    {
      Console.Write("Toa do dinh thu nhat: ");
      A.Xuat();
      Console.Write("Toa do dinh thu hai: ");
      B.Xuat();
      Console.Write("Toa do dinh thu ba: ");
      C.Xuat();
    }
  }
class CTAMGIAC
em cấp phát bộ nhớ
Code:
new CDIEM
chỗ Instance constructor như vậy có sai hay thừa không?
chỗ Instance constructor khi em bỏ 3 dòng A,B,C = new CDIEM(); build chương trình vẫn chạy, nhưng chỗ thiết lập mặc định khi em khai báo dạng A(0, 0); nó lại báo lỗi The name 'A,B,C' does not exist in the current context đó là lỗi gì ạ?
khi nào phaỉ cấp phát bộ nhớ như vậy ạ, vì hôm trước em có làm một cái mảng phân số, chỗ hàm nhập nếu không cấp phát bộ nhớ như vậy nó sẽ bị lỗi khi chạy chương trình(thầy nói với các kiểu dữ liệu tự định nghĩ thì phải cấp phát lại mỗi khi dùng dù đã cấp phát chỗ khai báo mảng) bác nào giải thích thêm dùm em

EM CHƯA HIỂU RÕ CHỖ NÀY LẮM NÊN CÂU HỎI NÓ HƠI UNCLEAR, MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM Ạ,
CÁM ƠN CÁC BÁC