Em chào các anh em làm bài tính toán e^x theo ct
E^x=1+...+x^n/n! với sai số là 0.00001
Em làm thử nhưng mãi ko ra, nó chạy rồi mà đợi mãi ko ra kết quả.
Code đây, các anh chị giúp em nhé:

Code:
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#include "conio.h"
float gt(float n);
main()
{
  float e,x,n;
  e=0;
  printf("\n Nhap x ");
  scanf("%f",&x);

  do
  {
    e+=((pow(x,n))/(gt(n)));
  }
  while(((pow(x,n))/(gt(n)))<=0.00001);
  printf("\n %.20f",e);
  getch();
}
float gt(float n)
{
  float z=1,i;
  for(i=0;i<=n;i++)
  {
    z*=i;
  }
  return z;
}