Em có đề bài yêu cầu thế này :

Dùng danh sách đặc để lưu 1 danh sách sinh viên với mỗi sinh viên có mã SV , họ tên , năm sinh
- Viết khai báo thích hợp
- Nhập một danh sách SV từ bàn phím và hiển thị danh sách SV lên màn hình
- Sắp xếp danh sách theo mã SV

Code của em :
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

#define Maxlength 30

typedef int position ;

typedef struct {
	 char mssv[5];
	 char hoten[40];
	 int namsinh;

}ElementType;

typedef struct {
	ElementType Element[Maxlength] ;
	position Last ;
}List ;

void MakeNull_List( List *l )
{
  l->Last = 0 ;
}

int Empty_List ( List l )
{
 return (l.Last==0);
}

int Full_List ( List l )
{
 return (l.Last==Maxlength);
}

position First( List l )
{
 return 1;
}

position EndList ( List l )
{
 return ( l.Last+1);
}

position Next(position p , List l )
{
 return ( p+1 );
}

position Previous ( position p , List l )
{
 return (p-1);
}

ElementType Retrive ( position p , List l )
{
 return l.Element[p-1] ;
}

void Insert_List ( ElementType X , position p , List *l )
{ int i=0 ;
 if (l->Last==Maxlength ) printf("\n Danh sach day ! Khong the them ");
 else if ( (p<1) || (p>l->Last+1) ) printf("\n Vi tri khong hop le " );
 else {
		 for(i=l->Last ;i>=p ;i--)
		  l->Element[i]=l->Element[i-1];
		 l->Last++;
		 l->Element[p-1]=X ;

}


position Locate(ElementType X,List l )
 {
 position p ;
 int found=0 ;
 p=First(l);
 while( (p!=EndList(l)) && (found==0) )
	 {
	 if ( Retrive(p,l)==X )
			 found=1;
	 else p=Next(p,l);
	 }
  return p ;
}


void Delete_List ( position p , List &l)
{
  if ( (p<0) || (p>l->Last+1 ) )
		 printf("\n Vi tri khong hop le " );
	else if ( Empty_List(&l) ) printf("\n Danh sach rong ! " );
		 else
			 {
			  position i;
			  for ( i=p ;i<l->Last;i++ )
				 {
					l->Element[i-1]=l->Element[i];
				 }
				l->Last--;
			 }


}

void Read_list(List &l)
{ ElementType x;
 int n ;
 MakeNull_List(l);
 printf("\n Nhap vao so luong sinh vien : ");scanf("%d",&n);
 int i;
 for(i=1 ; i<=n ;i++ )
	{
	 printf("Nhap Sinh vien thu %d :" ,i);
	 printf("\n Nhap ma so ");
	 fflush(stdin);
	 gets(x->mssv);
	 Insert_List(x->mssv,EndList(&l),l);
	 printf("\n Nhap ho ten");
	 fflush(stdin);
	 gets(x->hoten);
	 Insert_List(x->hoten,EndList(&l),l);
	 printf("\n Nhap nam sinh: ");
	 scanf("%d",x->namsinh);
	 Insert_List(x->namsinh,EndList(&l),l);
	}
}
void Print_List ( List l )
{
 position p;
 p=First(l);
 printf("\n Danh sach duoc in ra : ");
 while (p!=EndList(l))
 {
	printf("\n Sinh vien thu %d :",p);
	printf("\n Ma so SV : %s ",Retrive(p->Element->mssv,l);
	printf("\n Ho ten SV : %s :",Retrive(p->Element->hoten,l);
	printf("\n Nam sinh : %d :",Retrive(p->Element->namsinh,l);
	p=Next(p,l);
 }
 printf("\n Ket Thuc in danh sach " );
}

void main()
{
 List L ;
 MakeNull_List(*L);
 clrscr();
 Read_List(L);
 Print_List(L);
 getch();
}
Vấn đề nằm ở chỗ khi em biên dịch nó báo sai lỗi cú pháp ở hàm Locate

position Locate(ElementType X,List l )
{
position p ;
int found=0 ;
p=First(l);
while( (p!=EndList(l)) && (found==0) )
{
if ( Retrive(p,l)==X )
found=1;
else p=Next(p,l);
}
return p ;
}
Mọi người giúp mình xem mình khai báo vậy có chính xác chưa ? và Code cần khắc phục hay Edit lại ở những điểm nào ? em mới học CTDL mong được mọi người góp ý ! Thanks mọi người