Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: cách lấy dữ liệu trong CSDL đưa lên textbox

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  15

  Mặc định cách lấy dữ liệu trong CSDL đưa lên textbox

  mọi người chỉ mìh vấn đề này với.
  mình có form chứa 1 combobox , textbox và button. khi chọn mssv từ combobox từ csdl thì sẽ đưa ra họ tên sinh viên đó lên textbox. mình không biết xin mọi người chỉ giúp.
  cảm ơn mọi người. nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  683

  Dùng SqlDataReader đi....

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Data.SqlClient;
  9.  
  10. {
  11.     public partial class frmdemo : Form
  12.     {
  13.         public frmdemo()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.         SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source =localhost\sqlexpress;Database=CMS;Integrated Security=True;");
  18.         //Trên là chuỗi kết nối tới Server, rất ngắn gọn so với bình thường đúng ko! Nhưng vẫn chạy vù vù.....^ ^
  19.         private void Load_Data(Int32 ID)
  20.         {
  21.  
  22.             SqlCommand cmd = new SqlCommand("select JobDate, WorkerID, KMs, OilChanged, AirFilter from JobDetail where CarNo = " + ID + "", conn);
  23.             conn.Open();
  24.             SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
  25.             if (dr.Read())
  26.             {
  27.                 dtjoddate.Value =DateTime.Parse(dr[0].ToString());
  28.                 txtworid.Text = dr[1].ToString();
  29.                 txtkms.Text = dr[2].ToString();
  30.                 txtoilchang.Text = dr[3].ToString();
  31.                 txtairfilter.Text = dr[4].ToString();
  32.                 conn.Close();
  33.                 //Chú ý: [0] là đại điện cho trường đầu tiên trong câu select trên ở đây là JobDate
  34.                 //[1] là WorkerID
  35.                 //So all....
  36.             }
  37.             conn.Close();
  38.  
  39.         }
  40.        
  41.         private void frmdemo_Load(object sender, EventArgs e)
  42.         {
  43.             txtcarno.DataSource = Hien_CarNo();
  44.             txtcarno.DisplayMember = "CarNo";
  45.         }
  46.         private DataTable Hien_CarNo()
  47.         {
  48.             conn.Open();
  49.             string select = "Select CarNo From JobDetail";
  50.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(select, conn);
  51.             DataTable ds = new DataTable();
  52.             da.Fill(ds);
  53.             conn.Close();
  54.             return ds;
  55.             //Nếu không dùng SqlDataAdapter thì làm giống Load_Data(Int32 ID)
  56.         }
  57.         private void btnload_Click(object sender, EventArgs e)
  58.         {
  59.             try
  60.             {
  61.                 if (txtcarno.Text == string.Empty)
  62.                 {
  63.                     MessageBox.Show("Đề nghị nhập vào điều kiện để load dữ liệu lên!", "Cảnh báo!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  64.                     txtcarno.Focus();
  65.                 }
  66.                 else
  67.                 {
  68.                     Load_Data(Int32.Parse(txtcarno.Text));
  69.                 }
  70.             }
  71.             catch (Exception ex)
  72.             {
  73.                 MessageBox.Show("Lỗi đây nè:"+ex.ToString(), "Lỗi kìa!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  74.                 return;
  75.             }
  76.         }
  77.  
  78.         private void btnaddnew_Click(object sender, EventArgs e)
  79.         {
  80.             txtcarno.Text = string.Empty;
  81.             txtairfilter.Text = string.Empty;
  82.             txtkms.Text = string.Empty;
  83.             txtoilchang.Text = string.Empty;
  84.             txtworid.Text = string.Empty;
  85.             //Làm rỗng hết hoặc = "";
  86.             dtjoddate.Value =DateTime.Parse(DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"));
  87.         }
  88.  
  89.         private void btnsave_Click(object sender, EventArgs e)
  90.         {
  91.             SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
  92.             objCommand.Connection = conn;
  93.             conn.Open();
  94.             objCommand.CommandType = CommandType.Text;
  95.             objCommand.CommandText = "Insert Into JobDetail Values(@CarNo,@JobDate,@WorkerID,@KMs,@OilChanged,@AirFilter)";
  96.             //Chú ý: phải đúng thứ tự như trong DB nhé! Nếu không là nó insert sai bét đó!
  97.             objCommand.Parameters.Add("@CarNo", SqlDbType.Decimal).Value = Int32.Parse(txtcarno.Text);
  98.             objCommand.Parameters.Add("@JobDate", SqlDbType.SmallDateTime).Value = DateTime.Parse(dtjoddate.Value.ToString("dd/MM/yyyy"));
  99.             objCommand.Parameters.Add("@WorkerID", SqlDbType.Decimal).Value = Convert.ToInt32(txtworid.Text);
  100.             objCommand.Parameters.Add("@KMs", SqlDbType.NVarChar).Value = txtkms.Text;
  101.             objCommand.Parameters.Add("@OilChanged", SqlDbType.NVarChar).Value = txtoilchang.Text;
  102.             objCommand.Parameters.Add("@AirFilter", SqlDbType.NVarChar).Value = txtairfilter.Text;  
  103.             //Coi chừng kiểu dữ liệu có phù như trong DB không
  104.             objCommand.ExecuteNonQuery();
  105.             objCommand.Dispose();
  106.             conn.Close();
  107.             //Refresh sau khi Insert
  108.             txtcarno.DataSource = Hien_CarNo();
  109.             txtcarno.DisplayMember = "CarNo";
  110.         }
  111.     }
  112. }


Các đề tài tương tự

 1. [Help] Insert dữ liệu từ textbox (ItemTemplate) trong Gridview vào CSDL
  Gửi bởi Shock0z trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-12-2013, 11:55 AM
 2. Database Khi chọn Item trong combobox thì select dữ liệu tương ứng trong csdl vào textbox
  Gửi bởi bluesky30121992 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-12-2012, 09:15 PM
 3. chọn csdl trong listbox thể hiện thông tin textbox
  Gửi bởi seven trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 06-11-2010, 04:01 PM
 4. Load csdl lên treeview được,nhưng không hiện lên textbox???
  Gửi bởi hieudiep trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-10-2009, 01:36 PM
 5. Đếm SV trong 1 lớp và ghi lên CSDL
  Gửi bởi hvcuongit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-04-2009, 05:18 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn