Chào mọi người, mình có 1 Solution, trong đó có 2 project, mỗi project mình đều có file chương trình chứa hàm main(), trong file code của project 2 mình có sử dụng các objects của vài class trong project 1. Trong phần code của project 2 mình có khai báo tham chiếu đến Project 1 (mình nghĩ đó là namespace), ví dụ như tên project 1 là depth_Search, do đó tại phần đầu của đoạn code trong project 2 mình viết using System.depth_Search; thì khi build và debug thì máy báo: "The type or namespace name 'depth_Search' does not exist in the namespace 'System' (are you missing an assembly reference?) C:\Users\thang\Documents\Visual Studio 2008\Projects\depth_Search\Project1\Code_ChangingT P.cs"
Mình ko hiểu,
Nếu có ai có hướng dẫn cách build và debug 1 solution gồm nhiều executable projects, mà projects sau sử dụng các đối tượng của project trước, thì hướng dẫn mình với.
Thanks in advance!