các bro cho e hỏi chút về intrface:
e có 1 class kế thừa từ 1 interface.khi tạo đối tượng của class thì làm cách nào lấy được tên của interface thông qua đối tượng đó?