Chào mọi người, mình có file RDF/XML trong đó ố đoạn Tag như sau:
-<cim:Terminal rdf:ID="_7892303">
<cim:Terminal.ConductingEquipment rdf:resource="#_7892201"/>
<cim:Terminal.ConnectivityNode rdf:resource="#_7894201"/>
<cim:IdentifiedObject.name>T1</cim:IdentifiedObject.name>
</cim:Terminal>
mình sử dụng cách đọc file XML bình thường với đoạn code như sau:
FileStream fs = new FileStream("G:/ABB40.xml", FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite);
DataSet ds = new DataSet();
ds.ReadXml(fs);
DataTable ter = ds.Tables["Terminal"]
thì sau khi chạy và kiểm tra lại thì trong bảng Terminal của mình gồm các cột sau
Terminal_Id (cột này máy tự thêm vào), IdentifiedObject.name và ID
không có 2 cột Terminal.ConductingEquipment, Terminal.ConnectivityNode (hai cột này tham chiếu đến các bảng khác, nếu mất 2 cột tham chiếu này thì liên hệ giữa các bảng bị mất hết),
Có ai có cách khác để đọc file RDF/XML mà không bị mất quan hệ giữa 2 bảng không? Mình cảm ơn rất nhiều!