Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Hàm thêm thí sinh và in thí sinh trong danh sách bị lỗi dư tên thí sinh trong mục số báo danh.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  Smile Hàm thêm thí sinh và in thí sinh trong danh sách bị lỗi dư tên thí sinh trong mục số báo danh.

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>
  #include<string.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  struct thisinh{
  	char sbd[10];
  	char ht[100];
  	char dc[200];
  	float toan;
  	float ly;
  	float hoa;
  };
  int N=100;
  int sots=0;
  //Ham tim kiem thi sinh theo so bao danh trong danh sach thi sinh
  int timkiem(thisinh ds[],char * sbd)
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++){
  	if(strcmpi(ds[i].sbd,sbd)==0)
  	return i;
  	}
  	return -1;
  }
  //Ham them thi sinh vao danh sach thi sinh
  int themts(thisinh ds[],thisinh ts)
  {
    if(timkiem(ds,ts.sbd)==-1)
    {
    		ds[sots]=ts;
  	 	sots++;
  	 	return 1;
    }
  	return -1;
  }
  //Ham in danh sach thi sinh
  void inds(thisinh ds[])
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++)
  	{
  	cout<<"--------------------------------------------------------------\n";
    cout<<"So bao danh: "<<ds[i].sbd<<endl;
  	cout<<"Ho va ten: "<<ds[i].ht<<endl;
  	cout<<"Dia chi: "<<ds[i].dc<<endl;
  	cout<<"Diem toan: "<<ds[i].toan<<"\tLy:"<<ds[i].ly<<"\tHoa:"<<ds[i].hoa;
    cout<<endl;
  	}
  }int main()
  {
  	thisinh ds[N];
  	cout<<"Loading data...\n";
  	readfromfile("c:\\data.data",ds);
  	cout<<"loading completed with "<<sots<<" records.\n";
  	cout<<"\tBai tap Labreport"<<endl;
  	cout<<"1.Nhap thong tin thi sinh."<<endl;
  	cout<<"2.in ds."<<endl;
  	cout<<"21.Exit"<<endl;
  	do{
  		int tl;
  		cin>>tl;
  		switch(tl)
  		{
  			case 1:
  			float t,l,h;
  			thisinh ts;
  			cout<<"Nhap so bao danh: ";gets(ts.sbd);
  			cout<<"Nhap ten: ";gets(ts.ht);
  			cout<<"Nhap dia chi: ";gets(ts.dc);
  			cout<<"Nhap diem toan:";cin>>t;
  			cout<<"Nhap diem ly:";cin>>l;
  		  cout<<"Nhap diem hoa:";cin>>h;
  			ts.toan=t;ts.ly=l,ts.hoa=h;
  			themts(ds,ts);
  			break;
  			case 2:
  			inds(ds);
  			break;}
              case 21:
              cout<<"Thoat..";
              exit(1);
  			break;
      }while(1);
  	return 1;
  }
  Khi in danh sách thì chỗ số báo danh dư ra tên...không hiểu mình bị lỗi chỗ nào mọi người giúp đỡ.
  Mob delete topic hộ đã tìm ra lỗi sai...thành thật sr
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dexter2011 : 06-10-2011 lúc 04:39 PM. Lý do: đã tìm ra lỗi sai

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  Smile Hàm tìm kiếm thí sinh theo số báo danh trong danh sách thí sinh không hiện ra thông tin thí sinh được tìm....

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>
  #include<string.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  struct thisinh{
  	char sbd[10];
  	char ht[100];
  	char dc[200];
  	float toan;
  	float ly;
  	float hoa;
  };
  int N=100;
  int sots=0;
  //Ham tim kiem thi sinh theo so bao danh trong danh sach thi sinh
  int timkiem(thisinh ds[],char * sbd)
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++){
  	if(strcmpi(ds[i].sbd,sbd)==0)
  	return i;
  	}
  	return -1;
  }
  //Ham them thi sinh vao danh sach thi sinh
  int themts(thisinh ds[],thisinh ts)
  {
    if(timkiem(ds,ts.sbd)==-1)
    {
    		ds[sots]=ts;
  	 	sots++;
  	 	return 1;
    }
  	return -1;
  }
  //Ham in danh sach thi sinh
  void inds(thisinh ds[])
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++){
  	cout<<"--------------------------------------------------------------\n";
  	cout<<"So bao danh: "<<ds[i].sbd<<endl;
  	cout<<"Ho va ten: "<<ds[i].ht<<endl;
  	cout<<"Dia chi: "<<ds[i].dc<<endl;
  	cout<<"Diem toan: "<<ds[i].toan<<"\tLy:"<<ds[i].ly<<"\tHoa:"<<ds[i].hoa;
  	cout<<endl;
    }
  }
  //Ham xoa thi sinh theo so bao danh 
  int xoats(thisinh ds[], int N, char*sbd)
  {
   	int x=timkiem(ds,sbd);
  	if(x==1)
  	{
  		cout<<"Khong co thi sinh co so bao danh nay";
  		return -1;
  	}      
  	for(int i=0;i<sots;i++)
  	ds[i]=ds[i+1];
  	sots--;
   }
   //Ham tim kiem thi sinh theo ten trong danh sach
  int timkiemten(thisinh ds[],char * ht)
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++){
  	if(strcmpi(ds[i].ht,ht)==0)
  	return i;
  	}
  	return -1;
  }
  void xeptheoten(thisinh ds[], int N)
  {
   	for(int i=0;i<N-1;i++)
   		for(int j=i+1;j<N;j++){
   			if (strcmpi(ds[i].ht,ds[j].ht)==1)
  			{
  				thisinh t = ds[i];
  				ds[i]=ds[j];
  				ds[j]=t;
  			}
   		}
   }
  //ham ghi du lieu xuong file
  void write2file(char * filename, thisinh ds[],int n){
  	ofstream fs(filename, ios::binary | ios::out );//| ios::app
  	for(int i=0;i<n;i++){
  	fs.write((char*)&ds[i],sizeof(ds[i]));
  	}
  	fs.close();
  }
  //hàm doc du lieu tu file
  void readfromfile(char * filename, thisinh ds[]){
  	ifstream infile(filename,ios::in|ios::binary);
  	thisinh ts;
  	infile.read((char*)&ts,sizeof(thisinh));
  	sots=0;
  	while(!infile.eof()){
  	 ds[sots]=ts;
  	 sots++;
  	 infile.read((char*)&ts,sizeof(thisinh));
   }
  	infile.close();
  }
  int main()
  {
  	thisinh ds[N];
  	cout<<"Loading data...\n";
  	readfromfile("c:\\data.data",ds);
  	cout<<"loading completed with "<<sots<<" records.\n";
  	cout<<"\tBai tap Labreport"<<endl;
  	cout<<"1.Nhap thong tin thi sinh."<<endl;
  	cout<<"2.in ds."<<endl;
  	cout<<"3.Xoa thi sinh khi biet so bao danh."<<endl;
  	cout<<"4.Tim theo so bao danh."<<endl;
  	cout<<"5.Tim theo ho ten."<<endl;
  	cout<<"6.Sap xep theo ten thi sinh."<<endl;
  	cout<<"20.Luu file va Thoat..."<<endl;
  	do{
  		int tl;
  		cin>>tl;
  		switch(tl)
  		{
  			case 1:
  			float t,l,h;
  			thisinh ts;
  			cout<<"Nhap so bao danh: ";gets(ts.sbd);
  			cout<<"Nhap ten: ";gets(ts.ht);
  			cout<<"Nhap dia chi: ";gets(ts.dc);
  			cout<<"Nhap diem toan:";cin>>t;
  			cout<<"Nhap diem ly:";cin>>l;
  		  cout<<"Nhap diem hoa:";cin>>h;
  			ts.toan=t;ts.ly=l,ts.hoa=h;
  			themts(ds,ts);
  			break;
  			case 2:
  			inds(ds);
  			break;
  			case 3:
  			cout<<"Nhap so bao danh mun xoa: ";
  			gets(ts.sbd);
  			xoats(ds,N,ts.sbd);
  			break;
  			case 4:
  			cout<<"Nhap so bao danh mun tim: ";
  			gets(ts.sbd);
  			timkiem(ds,ts.sbd);
  			cout<<"Thong tin thi sinh can tim la: "<<endl;
        cout<<"So bao danh: "<<ts.sbd<<endl;
        cout<<"Ho va ten: "<<ts.ht<<endl;
        cout<<"Dia chi: "<<ts.dc<<endl;
        cout<<"Diem toan: "<<ts.toan<<"\tLy:"<<ts.ly<<"\tHoa:"<<ts.hoa;
        cout<<endl;
        break;
        case 5:
        cout<<"Nhap ho ten muon tim ";
        gets(ts.ht);
        timkiemten(ds,ts.ht);
        cout<<"Thong tin thi sinh co ten "<<ts.ht<<" la: "<<endl;
  			cout<<"--------------------------------------------------------------\n";
        cout<<"So bao danh: "<<ts.sbd<<"\t";
  	    cout<<"Ho va ten: "<<ts.ht<<'\t';
  	    cout<<"Dia chi: "<<ts.dc<<'\t';
  	    cout<<"Diem toan: "<<ts.toan<<"\tLy:"<<ts.ly<<"\tHoa:"<<ts.hoa;
        cout<<endl;
        break;
        case 6:
        xeptheoten(ds,N);
        inds(ds);
  			case 20:
  		  write2file("c:\\data.data",ds,sots);
        cout<<"Du lieu da duoc luu vao file. \nFinished"<<endl;
        exit(1);
  			break;
  		}
  	}while(1);
  	return 1;
  }
  Thuật tìm kiếm theo số báo danh và tên mình viết hàm thì ko lỗi nhưng không tìm thấy được....tìm bằng số báo danh rồi xuất ra thông tin của số báo danh đó...mong mọi người chỉ giúp thanks....

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  Mặc định Hàm sắp xếp thí sinh trong danh sách theo tên...thứ tự alphab

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>
  #include<string.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  struct thisinh{
  	char sbd[10];
  	char ht[100];
  	char dc[200];
  	float toan;
  	float ly;
  	float hoa;
  };
  int N=100;
  int sots=0;
  int timkiem(thisinh ds[],char *sbd)
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++)
    	if(strcmpi(ds[i].sbd,sbd))==0)
  	 		return i;
  	return -1; 
  }
  int themts(thisinh ds[],thisinh ts)
  {
    if(timkiem(ds,ts.sbd)==-1)
    {
    		ds[sots]=ts;
  	 	sots++;
  	 	return 1;
    }
  	return -1;
  }
  void xeptheoten(thisinh ds[], int N)
  {
   	for(int i=0;i<N-1;i++)
   		for(int j=i+1;j<N;j++){
   			if (strcmpi(ds[i].ht,ds[j].ht)==1)
  			{
  				thisinh t = ds[i];
  				ds[i]=ds[j];
  				ds[j]=t;
  			}
   		}
   }
  int main()
  {
        thisinh ds[N];
        float t,l,h;
  			thisinh ts;
  			cout<<"Nhap so bao danh: ";gets(ts.sbd);
  			cout<<"Nhap ten: ";gets(ts.ht);
  			cout<<"Nhap dia chi: ";gets(ts.dc);
  			cout<<"Nhap diem toan:";cin>>t;
  			cout<<"Nhap diem ly:";cin>>l;
  		    cout<<"Nhap diem hoa:";cin>>h;
  			ts.toan=t;ts.ly=l,ts.hoa=h;
  			themts(ds,ts);
        xeptheoten(ds,N);
        inds(ds);
        getchar();
  }
  Hàm chạy nhưng khi in danh sách đã sắp xếp thì lại trống dữ liệu....mọi người tìm giúp chỗ sai..

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  10

  Mặc định Hàm chỉnh sửa thông tin thí sinh....không hiện ra thông tin chỉnh sửa

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>
  #include<string.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  struct thisinh{
  	char sbd[10];
  	char ht[100];
  	char dc[200];
  	float toan;
  	float ly;
  	float hoa;
  };
  int N=100;
  int sots=0;
  //Ham tim kiem thi sinh trong danh sach
  int timkiem(thisinh ds[],char *sbd)
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++)
    	if(strcmpi(ds[i].sbd,sbd)==0)
  	 		return i;
  	return -1; 
  }
  //Ham tim kiem thi sinh theo so bao danh trong danh sach thi sinh
  int timkiemsbd(thisinh ds[],char * sbd)
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++){
  		if(strcmpi(ds[i].sbd,sbd)==0){
  			cout<<"--Thong tin thi sinh co so bao danh "<<ds[i].sbd<<" la: "<<endl;
  			cout<<"+So bao danh: "<<ds[i].sbd<<endl;
  			cout<<"+Ho va ten: "<<ds[i].ht<<endl;
  			cout<<"+Dia chi: "<<ds[i].dc<<endl;
  			cout<<"+Diem toan: "<<ds[i].toan<<"\tLy:"<<ds[i].ly<<"\tHoa:"<<ds[i].hoa;
  		}
  	}
  	return -1;
  }
  //Ham them thi sinh vao danh sach thi sinh
  int themts(thisinh ds[],thisinh ts)
  {
    if(timkiem(ds,ts.sbd)==-1)
    {
    		ds[sots]=ts;
  	 	sots++;
  	 	return 1;
    }
  	return -1;
  }
  //Ham in danh sach thi sinh
  void inds(thisinh ds[])
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++){
  	cout<<"--------------------------------------------------------------\n";
  	cout<<"So bao danh: "<<ds[i].sbd<<endl;
  	cout<<"Ho va ten: "<<ds[i].ht<<endl;
  	cout<<"Dia chi: "<<ds[i].dc<<endl;
  	cout<<"Diem toan: "<<ds[i].toan<<"\tLy:"<<ds[i].ly<<"\tHoa:"<<ds[i].hoa;
  	cout<<endl;
    }
  }
  //Ham xoa thi sinh theo so bao danh 
  int xoats(thisinh ds[], int N, char*sbd)
  {
   	int x=timkiem(ds,sbd);
  	if(x==1)
  	{
  		cout<<"Khong co thi sinh co so bao danh nay";
  		return -1;
  	}      
  	for(int i=0;i<sots;i++)
  	ds[i]=ds[i+1];
  	sots--;
   }
   //Ham tim kiem thi sinh theo ten trong danh sach
  int timkiemten(thisinh ds[],char * ht)
  {
  	for(int i=0;i<sots;i++){
  		if(strcmpi(ds[i].ht,ht)==0){
  			cout<<"--Thong tin thi sinh co ho ten "<<ds[i].ht<<" la: "<<endl;
  			cout<<"+So bao danh: "<<ds[i].sbd<<endl;
  			cout<<"+Ho va ten: "<<ds[i].ht<<endl;
  			cout<<"+Dia chi: "<<ds[i].dc<<endl;
  			cout<<"+Diem toan: "<<ds[i].toan<<"\tLy:"<<ds[i].ly<<"\tHoa:"<<ds[i].hoa;
  		}
  	}
  	return -1;
  }
  //Ham xep thi sinh theo ten
  //Copy tu blog cua thay Hai
  void xeptheoten(thisinh ds[])
  {
   	for(int i=0;i<sots-1;i++)
   		for(int j=i+1;j<sots;j++){
   			if (strcmpi(ds[i].ht,ds[j].ht)==1)
  			{
  				thisinh t = ds[i];
  				ds[i]=ds[j];
  				ds[j]=t;
  			}
   		}
   }
  //Ham xep thi sinh theo diem
  void xeptheodiem(thisinh ds[])
  {
   	for(int i=0;i<sots-1;i++)
   		for(int j=i+1;j<sots;j++){
   			float diem1=ds[i].toan+ds[i].ly+ds[i].hoa;
   			float diem2=ds[j].toan+ds[j].ly+ds[j].hoa;
   			if (diem1>diem2)
  			{
  				thisinh t = ds[i];
  				ds[i]=ds[j];
  				ds[j]=t;
  			}
   		}
  }
  int suaTTSV(thisinh ds[],int n,char*sbd,thisinh ts)
  {
  	int x=timkiem(ds,ts.sbd);
  	if(x==-1)
  	{
  		cout<<"***Khong ton tai sinh vien nay***";
  		return -1;
  	}
  	ds[x].sbd=ts.sbd;
  	ds[x].ht=ts.ht;
  	ds[x].dc=ts.dc;
  	ds[x].toan=ts.toan;
  	ds[x].ly=ts.ly;
  	ds[x].hoa=ts.hoa;
  }
  //ham ghi du lieu xuong file
  //Ham nay duoc copy tu blog cua thay Hai
  void write2file(char * filename, thisinh ds[],int n){
  	ofstream fs(filename, ios::binary | ios::out );//| ios::app
  	for(int i=0;i<n;i++){
  	fs.write((char*)&ds[i],sizeof(ds[i]));
  	}
  	fs.close();
  }
  //hàm doc du lieu tu file
  //Ham nay duoc copy tu blog cua thay Hai
  void readfromfile(char * filename, thisinh ds[]){
  	ifstream infile(filename,ios::in|ios::binary);
  	thisinh ts;
  	infile.read((char*)&ts,sizeof(thisinh));
  	sots=0;
  	while(!infile.eof()){
  	 ds[sots]=ts;
  	 sots++;
  	 infile.read((char*)&ts,sizeof(thisinh));
   }
  	infile.close();
  }
  int main()
  {
  	thisinh ds[N];
  	cout<<"Loading data...\n";
  	readfromfile("c:\\data.data",ds);
  	cout<<"loading completed with "<<sots<<" records.\n";
  	do{
  		system("cls");
  		cout<<"\tBai tap Labreport"<<endl;
  		cout<<"1.Nhap thong tin thi sinh."<<endl;
  		cout<<"2.in ds."<<endl;
  		cout<<"3.Xoa thi sinh khi biet so bao danh."<<endl;
  		cout<<"4.Tim theo so bao danh."<<endl;
  		cout<<"5.Tim theo ho ten."<<endl;
  		cout<<"6.Sap xep theo ten thi sinh."<<endl;
  		cout<<"7.Sap xep theo diem thi sinh."<<endl;
  		cout<<"8.Hieu chinh thong tin thi sinh."<<endl;
  		cout<<"20.Luu file va Thoat..."<<endl;
  		cout<<"---Chon so tuong ung muc luc---: ";
  		int tl;
  		cin>>tl;
  		switch(tl)
  		{
  			case 1:
  			float t,l,h;
  			thisinh ts;
  			cout<<"Nhap so bao danh: ";gets(ts.sbd);
  			cout<<"Nhap ten: ";gets(ts.ht);
  			cout<<"Nhap dia chi: ";gets(ts.dc);
  			cout<<"Nhap diem toan:";cin>>t;
  			cout<<"Nhap diem ly:";cin>>l;
  		  cout<<"Nhap diem hoa:";cin>>h;
  			ts.toan=t;ts.ly=l,ts.hoa=h;
  			themts(ds,ts);
  			break;
  			case 2:
  			inds(ds);
  			getchar();
  			break;
  			case 3:
  			cout<<"Nhap so bao danh mun xoa: ";
  			gets(ts.sbd);
  			xoats(ds,N,ts.sbd);
  			break;
  			case 4:
  			cout<<"Nhap so bao danh mun tim: ";
  			gets(ts.sbd);
  			timkiemsbd(ds,ts.sbd);
       	getchar();
        break;
        case 5:
        cout<<"Nhap ho ten muon tim: ";
        gets(ts.ht);
        timkiemten(ds,ts.ht);
  			getchar();
        break;
        case 6:
        xeptheoten(ds);
        inds(ds);
        getchar();
        break;
        case 7:
        xeptheodiem(ds);
        inds(ds);
        getchar();
        break;
        case 8:
  			cout<<"Nhap so bao danh thi sinh muon tim:";
  			gets(ts.sbd);
  			suaTTSV(ds,sots,ts.sbd,ts);
  			getchar();
  			break;
  			case 20:
  		  write2file("c:\\data.data",ds,sots);
        cout<<"Du lieu da duoc luu vao file. \nFinished"<<endl;
        exit(1);
  			break;
  		}
  	}while(1);
  	return 1;
  }
  Hàm hiệu chỉnh thông tin thí sinh bị lỗi ko thấy thông tin để sửa...hic mọi người xem hộ
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dexter2011 : 08-10-2011 lúc 12:24 AM. Lý do: đã hoàn tất bài tập....

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Gặp lỗi lặp vô hạn khi xuất danh sách sinh viên trong code của bài danh sách sinh viên
  Gửi bởi boysieuda trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-05-2013, 04:57 PM
 2. Ghi danh sách sinh viên viết bằng C bị lỗi in tên sinh viên không đủ?
  Gửi bởi pjm_pjm_1212 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-05-2012, 01:16 AM
 3. Khai báo và hiển thị danh sách sinh viên bằng danh sách đặc trong C
  Gửi bởi tyrant trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-10-2011, 10:23 AM
 4. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 5. cách thêm sinh viên trong Danh sách liên kết trên C
  Gửi bởi vanquyenhp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 26-12-2009, 10:55 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn