mình có tìm hiểu về GA cho bài toán tối ưu hàm 1 biến nhưng đến bước nói về các tham số như : kích thướt quần thể, xác suất lai, xác suất đột biến thì mình không hiểu.
nếu ta sử dụng 2 cá thể (được tạo ngẫu nhiên) cho lai, đột biến với xác suất nhất định thì khi lập trình mình làm như thế nào để sử dụng đến các xác suất đó...??. qua bao nhiêu thế hệ thì cho ra được kết quả, vậy thế hệ đó được hiểu như thế nào vậy ?
mình đăng câu hỏi này trên nhiều diễn đàn rồi nhưng không ai trả lời.. Mong mọi người giúp đỡ..!!