Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: code quản lý cửa hàng tạp hóa đoạn addnhomsanpham bi báo lỗi[lỗi gì]

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định code quản lý cửa hàng tạp hóa đoạn addnhomsanpham bi báo lỗi[lỗi gì]

  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "malloc.h"
  #include "string.h"


  typedef struct
  {
  char MaNhom;
  char TenNhom;
  }nhomsanpham;
  int main()
  {
  int menuchinh(void);
  int menu1(void);
  int menu2(void);
  void addnhomsanpham(nhomsanpham nsp[100], int *n);
  void shownhomsanpham(nhomsanpham nsp[100], int *n);
  void delnhomsanpham(nhomsanpham nsp[100], int *n);
  void updatenhomsanpham(nhomsanpham nsp[100], int *n);
  void writetofile(nhomsanpham nsp[100],int *n);
  void readfromfile(nhomsanpham nsp[100],int *n);


  int choice;
  int choice1;
  int choice2;
  nhomsanpham *nsp;
  int n=0;

  nsp=(nhomsanpham*)malloc(100*sizeof(nhomsanpham));

  tt:
  menuchinh();
  printf("\n\n Nhap vao lua chon: ");
  scanf("%d", &choice);
  switch(choice)
  {
  case 1:
  system("cls");
  menu1();
  printf("\n\n Nhap vao lua chon: ");
  scanf("%d", choice1);
  switch(choice1)
  {
  case 1:
  readfromfile(nsp,&n);
  addnhomsanpham(nsp,&n);
  writetofile(nsp,&n);
  menu1();
  break;
  case 2:
  readfromfile(nsp,&n);
  if(n!=0)
  {
  updatenhomsanpham(nsp,&n);
  writetofile(nsp,&n);
  }
  else
  {
  printf("\n Khong co nhom san pham nay!");
  printf("\n\n khong the thuc hien chuc nang!");
  }
  menu1();
  break;
  case 3:
  readfromfile(nsp,&n);
  if(n!=0)
  {
  delnhomsanpham(nsp,&n);
  writetofile(nsp,&n);
  }
  else
  {
  printf("\n Khong co nhom san pham nay!");
  printf("\n\n khong the thuc hien chuc nang!");
  }
  menu1();
  break;
  case 4:
  readfromfile(nsp,&n);
  if(n==0)
  {
  printf("\n Khong co nhom san pham nay!");
  printf("\n\n khong the thuc hien chuc nang!");
  }
  menu1();
  break;
  case 0:
  goto tt;
  break;
  }

  break;
  case 2:
  menu2();
  printf("\n\n Nhap vao lua chon: ");
  scanf("%d", choice2);
  switch(choice2)
  {
  case 1:
  menu2();
  break;
  case 2:
  menu2();
  break;
  case 3:
  break;
  case 4:
  break;
  case 0:
  goto tt;
  break;
  }


  break;
  case 3:
  printf("tim kiem san pham");
  break;
  case 4:
  exit(0);
  break;
  }
  }


  int menuchinh(void)
  {
  printf("| %-50s |\n", " MENU ");
  printf("| %-50s |\n", "1. Quan ly nhom san pham");
  printf("| %-50s |\n", "2. Quan ly san pham");
  printf("| %-50s |\n", "3. Tim kiem");
  printf("| %-50s |\n", "4. thoat");
  }


  int menu1(void)
  {
  printf("| %-50s |\n", " Quan ly Nhom san pham ");
  printf("| %-50s |\n", "1.1 Them moi");
  printf("| %-50s |\n", "1.2 Sua");
  printf("| %-50s |\n", "1.3 Xoa");
  printf("| %-50s |\n", "1.4 Liet ke danh sach");
  printf("| %-50s |\n", "1.0 Tro ve menu chinh");
  }


  int menu2()
  {
  printf("| %-50s |\n", " Quan ly San pham ");
  printf("| %-50s |\n", "1.1 Them moi");
  printf("| %-50s |\n", "1.2 Sua");
  printf("| %-50s |\n", "1.3 Xoa");
  printf("| %-50s |\n", "1.4 Liet ke danh sach");
  printf("| %-50s |\n", "1.0 Tro ve menu chinh");
  }


  void addnhomsanpham(nhomsanpham nsp[100],int *n)
  {
  nhomsanpham newnsp;
  int i;
  char tt;

  printf("\n\n Them 1 nhom san pham moi vao danh sach\n");
  do
  {
  repeat:
  i=0;
  fflush(stdin);
  printf("\n Nhap ma nhom: ");
  scanf("%s", newnsp.MaNhom);
  while(i<*n)
  {
  if(strcmp(newnsp.MaNhom,nsp[i].MaNhom)==0)
  {
  printf("Ma nhom da ton tai!\n");
  goto repeat;
  }
  i++;
  }
  fflush(stdin);
  printf("\n Nhap ten Nhom: ");
  scanf("%[^/n]", newnsp.TenNhom);
  nsp[*n]=newnsp;
  printf("\n Da them thanh cong!\n");
  (*n)++;
  fflush(stdin);
  printf("\n Ban muon tiep tuc?(Y/N): ");
  scanf("%c",&tt);
  }while(tt=='y'||tt=='Y');
  }


  void shownhomsanpham(nhomsanpham nsp[100],int *n)
  {
  int i;
  if(*n!=0)
  {
  printf("\n |==============================================|") ;
  printf("\n | DANH SACH NHOM SAN PHAM |");

  printf("\n |==============================================|") ;
  printf("\n | Ma Nhom | Ten Nhom |");

  for(i=0;i<*n;i++)
  {
  printf("\n |---------------------------------------------|");
  printf("\n |%-13s|%-32s|", nsp[i].MaNhom, nsp[i].TenNhom);
  }
  printf("\n |==============================================|") ;
  }
  }


  void updatenhomsanpham(nhomsanpham nsp[100],int *n)
  {
  nhomsanpham newnsp;
  int i;
  int vt=-1;
  char update;
  char tt;
  do
  {
  printf("\n Nhap ma nhom can sua: ");
  scanf("%s", newnsp.MaNhom);
  for(i=0;i
  {
  if(strcmp(nsp[i].MaNhom,newnsp.MaNhom)==0)
  {
  vt=i;
  break;
  }
  }
  if(vt>=0 && vt)
  {
  fflush(stdin);
  printf("\n Nhap ten nhom: ");
  gets(newnsp.TenNhom);
  fflush(stdin);
  printf("\n Ban co muon cap nhat thong tin khong?(Y/N)");
  scanf("%c", &update);
  if(update=='y' || update=='Y')
  {
  if(strcmp(newnsp.TenNhom,"")!=0)
  {
  strcpy(nsp[vt].TenNhom,newnsp.TenNhom);
  }
  printf("\n Thong tin da duoc cap nhat!\n");
  }
  }
  else
  {
  printf("\n Ma nhom khong ton tai!\n");
  }
  fflush(stdin);
  printf("\n Ban co muon tiep tuc khong?(Y/N)");
  scanf("%c",&tt);
  }while(tt=='y' || tt=='Y');
  }
  void delnhomsanpham(nhomsanpham nsp[100], int*n)
  {
  char id[10];
  int i;
  int j;
  int vt=-1;
  char del;
  char tt;
  do
  {
  printf("\n Nhap ma nhom san pham can xoa:");
  scanf("%s", id);
  for(i=0;i
  {
  if(strcmp(nsp[i].MaNhom, id)==0)
  {
  vt=i;
  break;
  }
  }
  if(vt>=0 && vt
  {
  fflush(stdin);
  printf("\n Ban co muon xoa khong?(Y/N)");
  scanf("%c", &del);
  if(del=='y' || del=='Y')
  {
  for(j=vt;j
  {
  nsp[j]=nsp[j+1];
  }
  (*n)--;
  printf("\n Da xoa nhom san pham khoi danh sach!\n");
  }
  }
  else
  {
  printf("\n Ma nhom san pham khong ton tai!\n");
  }
  fflush(stdin);
  printf("\n Ban co muon tiep tuc khong?(Y/N)");
  scanf("%c", &tt);
  }while(tt=='y' || tt=='Y');
  }


  void writetofile(nhomsanpham nsp[100],int *n)
  {
  FILE *file;
  int i;

  if((file=fopen("nhomsanpham.dat", "wb"))==NULL)
  {
  printf("\n File chua duoc tao!\n");
  return;
  }
  for(i=0;i
  {
  fwrite(nsp+i, sizeof(nhomsanpham),1, file);
  }
  fclose(file);
  printf("\n DA LUU RA FILE THANH CONG!\n");
  }


  void readfromfile(nhomsanpham nsp[100],int *n)
  {
  FILE *file;
  int i =0;

  if((file=open("nhomsanpham.dat", "rb"))==NULL)
  {
  printf("\n File chua duoc tao!\n");
  return;
  }

  while(!feof(file))
  {
  nhomsanpham s;
  fread(&s, sizeof(nhomsanpham),1,file);
  nsp[i]=s;
  }
  *n=i-1;
  fclose(file);
  shownhomsanpham(nsp,n);
  }

  Chỗ addnhomsapham đoạn if(strcmp(newnsp.MaNhom,nsp[i].MaNhom)==0) bị báo lỗi mọi người chỉ giúp e cách sửa với
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi oversoul_0612 : 08-10-2011 lúc 08:36 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Dịch vụ gửi hàng hóa đi Australia, gửi hàng hóa đi France, gửi hàng hóa đi Germany, gửi hàng hóa đi Janpan giá rẻ.
  Gửi bởi sales5ttico trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-07-2014, 02:51 PM
 2. Tối ưu hóa code
  Gửi bởi nguoitapsu trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 07-10-2013, 05:44 PM
 3. Code chương trình quản lý hàng hóa và khách hàng. Mọi người nhận xét nhé!
  Gửi bởi hoaithy92 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-11-2011, 12:16 AM
 4. Cần Code mã hóa và gải mã tệp tin
  Gửi bởi kaiyo trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2009, 06:46 PM
 5. mã hóa code
  Gửi bởi minhitcn2 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 02-01-2008, 10:54 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn