Mình có một datagridview hiển thị dữ liệu như vầy:Các Cell ở colum Kiểu hiển thị kiểu CheckBox, mình muốn hiển thị lại kiểu textbox (hiện true hoặc false) hoặc combobox (hiện combobox để mình lựa chọn true hoặc false) thì phải làm như thế nào ? . Hoặc 1 file ảnh, mình lưu trong database dưới dạng bit, muốn đưa ra datagridview phải làm như thế nào?

P/S: Mình gán CSDL vào datagridview bằng cách fill dữ liệu vào 1 table rồi gán datagridview.datasource = table đó. Ai giúp mình với mình cảm ơn nhiều lắm, mình chỉ mới học C# thôi nên hem biết nhiều lắm