Khi mình select query trong SQL 2005 thì dữ liệu trả về kiểu ngày tháng là 2011-11-09 00:16:41.000

Dựa vào đó mình đã soạn câu lệnh so sánh ngày tháng thành công.
Mình muốn hỏi:

1. Đó có phải là định dạng chuẩn về ngày tháng trong SQL không ?
2. Nếu không phải, có thể ép SQL theo định dạng đó hay không?

Xin cảm ơn!