Nhập chuỗi từ chuỗi ký tự chuẩn của ngôn ngữ C
Lấy chuỗi con thứ k mình ko rõ lắm, mọi người hướng dẫn mình với.

Code:
 #include"iostream"
using namespace std;

#include<conio.h>
#include<string.h>

struct MyString
{
	int len;
	char* arr;
	int sublen;
};void main()
{
	MyString string;
	string.arr=new char();
	string.len=0;
	string.sublen=7;

	char* a=new char();
	cin.getline(a,100);
	//Phân tích chuỗi nhập thanh ctdl

	int i=0;
	int ifirst=0;//vị trí kí tự đẩu tiên của mỗi từ
	int j=0;
	do
	{//Tìm khoảng trắng
		while(a[i]!=' '&& i<strlen(a)) i++;
		
			for(j=ifirst;j<i;j++)
				string.arr[string.len++]=a[j];
		
			while(j<ifirst+string.sublen)
			{
				string.arr[string.len++]=' ';
				j++;
			}
	
			i++;
			ifirst=i;
	}while(a[i]!='\0');//(a[i]<strlen(a))

	

	cout<<string.arr;
}