em điền key vào rồi! nhưng mỗi lần vào là nó cứ bảo active!
ai có kkey_gen của thằng này cho em xin với!!!!