Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Dùng trình biên dịch nào cho c là chuẩn????

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  126

  Mặc định Dùng trình biên dịch nào cho c là chuẩn????

  Trong phần code và project mình thấy đoạn code của trò chơi rắn săn mồi này
  đây là code hoàn chỉnh(mình nghĩ đây là code hoàn chỉnh và chạy đúng) nhưng khi mình copy và bỏ nó vào vc++2006 thì nó báo tới 9 lổi
  vd như hàm clrscr v v rất nhiều
  mình học c thì toàn dùng vc ++2006 để chạy chương trình
  các bạn cho mình hỏi cái code trên chạy trên chương trình biên dịch nào thì đúng vậy
  và minh học c thì nên dùng trình biên dịch gì ??
  nếu có link chương trình biên dịch đó thì cho mình luôn link để mình down nha

  /* SNAKE GAME
  DHDL Van Lang
  Class: K12T1
  Total size: 8.5 KB
  */

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<dos.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<ctype.h>
  #include<time.h>
  
  // Directions of the Snake
  #define GO_UP   1
  #define GO_DOWN  2
  #define GO_RIGHT -1
  #define GO_LEFT -2
  
  //Arrow keys' code
  #define BT_UP  0x48 // button UP has code 0x48
  #define BT_DOWN 0x50
  #define BT_RIGHT 0x4d
  #define BT_LEFT 0x4b
  
  //Limits
  #define TOP_LIM  3
  #define BOT_LIM  20 //Bottom limit
  #define LEFT_LIM 1
  #define RIGHT_LIM 40
  
  #define len    3 //At the beginning, the Snake has 3 dots.
  
  //Declarations
  typedef struct coord
  {
    int x;
    int y;
  } Point;
  
  Point Snake[100]={LEFT_LIM+1,TOP_LIM+1,LEFT_LIM+1,TOP_LIM+1,LEFT_LIM+1,TOP_LIM+1}; //Define the Snake
  int intNew_len = len;
  int intHead  = len-1;  //its head is the 3th dot
  int intTail  = 0;    //its tail is the first dot
  int intDir   = GO_RIGHT; //At the beginning, the Snake's direction is to the RIGHT.
  int intScore  = 0;    //Eating one food, gaining one score, 10 scores for 1 level.
  int intLevel  = 1;    //if level+1,the speed will increase.
  int intAmount = 10;    //if score > amount, level+1, amount+10
  int intSpeed  = 300;   //speed of the Snake, less -> faster, more -> slower
  char chrPress = BT_RIGHT; //pressed button;
  
  // Prototypes
  void drawYard(void);    // Draw playing yard
  int onSnake(Point point); // Check whether a point is on the Snake
  void setLevel(void);    // Increase level
  void scoreCount(void);   // Count score
  void drawFood(void);    // Generate food
  void eatFood(void);    // Snake eats food
  void drawSnake(void);   // Draw beginning Snake
  void newHeadTail(void);  // After each move, the tail and head's positions are changed
  void moveSnake(char c);  // Make the Snake run
  int checkStatus(int tempX,int tempY); // Check whether the Snake dies or not
  void refreshSnake(void); // Snake after re-play
  void refreshScore(void); // Score after re-play
  void Dead(void);     // when the Snake dies
  char quitGame(void);   // say good bye
  
  
  void main()
  {
    clrscr();
    drawYard();
    randomize();
    drawFood();
    drawSnake();
    while(1)
      {
       play:
  
       while (!kbhit()) //While no key pressed
        {
          moveSnake(chrPress);
          if (checkStatus(Snake[intHead].x,Snake[intHead].y)==1)
            {
             Dead();
             chrPress=BT_RIGHT;
             intDir = GO_RIGHT;//When re-play,the snake runs to the right
            }
          delay(intSpeed);
  
        }
       chrPress= getch();
       if(chrPress==0xd)
        {
        chrPress= quitGame();
        if(chrPress=='N') goto play;
        else if(chrPress=='Y')
            {
              clrscr();
              printf("Bye! Bye!");
              delay(500);
              exit(1);}
        }
      }
  }
  
  
  void drawYard() //Draw playing yard
  {
    register int i;
    //Trade mark
    gotoxy(LEFT_LIM,TOP_LIM-2);
    printf("Created by Chau Nguyen Thanh Vu~ T06-3546 K12T01");
  
    // Ve ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
    gotoxy(LEFT_LIM, TOP_LIM); // (10,5)
    printf("%c",201); // Top left corner É
  
    for(i=LEFT_LIM+1; i<RIGHT_LIM; i++)
      {
       gotoxy(i,TOP_LIM);
       printf("%c",205);  //Top horizonal line Í
      }
  
    printf("%c",187); // Top right corner »
  
  
    //Ve ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
    gotoxy(LEFT_LIM, BOT_LIM); //(10,40)
    printf("%c",200); // Bottom left corner È
  
    for(i=LEFT_LIM+1; i<RIGHT_LIM; i++)
      printf("%c",205); // Bottom horizonal line Í
  
    printf("%c",188); //Bottom right corner ¼
  
    for(i=TOP_LIM+1; i<BOT_LIM; i++)
      {
       gotoxy(LEFT_LIM,i);
       printf("%c",186); // Left vertical line º
  
      }
  
  
    for(i=TOP_LIM+1; i<BOT_LIM; i++)
      {
       gotoxy(RIGHT_LIM,i);
       printf("%c",186); // Right vertical line º
      }
  
    //Instructions
    gotoxy(RIGHT_LIM+2,TOP_LIM);
    printf("Press any ARROW key to play");
    gotoxy(RIGHT_LIM+2,TOP_LIM+2);
    printf("Press ENTER to exit \n");
    gotoxy(RIGHT_LIM+2,TOP_LIM+6);
    printf("Speed: %3.d milisecs/step",intSpeed);
  
    //Title
    gotoxy(LEFT_LIM+5,TOP_LIM);
    printf(" Level %d ",intLevel);
    gotoxy(LEFT_LIM+25,TOP_LIM);
    printf(" Score %d ",intScore);
  }
  
  
  int onSnake(Point point)// Check whether a point is on the Snake
  {
   register int i;
   for(i=0;i<intNew_len-1;i++)
    if( (point.x == Snake[i].x)&&(point.y == Snake[i].y) )
      return 1;
   return 0;
  }
  
  
  void setLevel()
  {
    intScore++;
  
    if ( (intScore>=intAmount)&&
       (intLevel<7) )     //Max level is 7, the Snake run crazily.
      {
       intAmount+= 10;
       intLevel++;
       intSpeed -= 49 ; //Decrease delay time, increase speed
      }
    if (intLevel == 7)
      {
       gotoxy(LEFT_LIM+14,TOP_LIM);
       printf("(Max)");
      }
    gotoxy(LEFT_LIM+25,TOP_LIM);
    printf(" Score: %d ",intScore);
    gotoxy(LEFT_LIM+5,TOP_LIM);
    printf(" Level %d ",intLevel);
    gotoxy(RIGHT_LIM+2,TOP_LIM+6);
    printf("Speed: %3.d milisecs/step",intSpeed);
  }
  
  Point food = Snake[intHead];
  void drawFood()
  {
  
   while( (onSnake(food) != 0)||(food.x == 0) )
      /* If food appears on the snake's body,
        it must be re-generated until it appears
        somewhere else */
    {
      food.x = LEFT_LIM+2+random(RIGHT_LIM - LEFT_LIM-3);
      food.y = TOP_LIM+2+random(BOT_LIM - TOP_LIM-3);
    }
   gotoxy(food.x,food.y);
   textcolor(CYAN);
   cprintf("*");
   return;
  }
  
  
  void eatFood()
  {
   intNew_len++;
   intHead++;
   Snake[intHead].x = food.x;
   Snake[intHead].y = food.y;
   gotoxy(food.x,food.y);
   textcolor(WHITE);
   cprintf("@");
   food = Snake[intHead-1]; // Put food on the snake's body, so that
              //  the drawFood() function can run
   setLevel();
   drawFood();
   return;
  }
  
  
  void drawSnake() //At the beginning, the snake is a POINT.
  {
   gotoxy(LEFT_LIM+1,TOP_LIM+1);
   printf("@");
   gotoxy(LEFT_LIM,TOP_LIM);
  }
  
  
  void newHeadTail() /* After each move, the intHead and the tail's positions
              are changed. */
  {
    register int i;
    for(i=0;i<intNew_len-1;i++)
      Snake[i]= Snake[i+1];
  }
  
  
  char chrLast_button; //the last button pressed
  
  void moveSnake(char chrButton)
  {
   int arrow_pressed=0;
  
   while( arrow_pressed!=1 )
    {
      if(
        (chrButton==BT_UP)||
        (chrButton==BT_DOWN)||
        (chrButton==BT_LEFT)||
        (chrButton==BT_RIGHT)
       )
       {
        gotoxy(Snake[intTail].x,Snake[intTail].y); //Erase the tail
        textcolor(BLACK);
        cprintf(" ");
  
        newHeadTail();
  
        switch (chrButton)
         {
          case BT_UP:
            if( (intDir!=GO_DOWN)) /* While the Snake is going DOWN,
                         it cannot go UP. */
              {
                if ( (Snake[intHead].y-1 == food.y)&&
                   (Snake[intHead].x == food.x) )
                 {
                  Snake[intHead].y -=1;
                  eatFood();
                 }
  
                Snake[intHead].y -=1;
                intDir = GO_UP;
              }
            else Snake[intHead].y +=1;
            break;
  
  
          case BT_DOWN:
            if( (intDir!=GO_UP) )
              {
                if ( (Snake[intHead].y+1 == food.y)&&
                   (Snake[intHead].x == food.x) )
                 {
                  Snake[intHead].y +=1;
                  eatFood();
                 }
  
                Snake[intHead].y +=1;
                intDir = GO_DOWN;
              }
            else Snake[intHead].y -=1;
            break;
          case BT_LEFT:
            if( (intDir!=GO_RIGHT) )
              {
                if ( (Snake[intHead].x-1 == food.x)&&
                   (Snake[intHead].y == food.y) )
                 {
                  Snake[intHead].x -=1;
                  eatFood();
                 }
  
                Snake[intHead].x -=1;
                intDir = GO_LEFT;
              }
            else Snake[intHead].x +=1;
            break;
          case BT_RIGHT:
            if( (intDir!=GO_LEFT) )
              {
                if ( (Snake[intHead].x+1 == food.x)&&
                   (Snake[intHead].y == food.y) )
                 {
                  Snake[intHead].x +=1;
                  eatFood();
                 }
  
                Snake[intHead].x +=1;
                intDir = GO_RIGHT;
              }
            else Snake[intHead].x -=1;
            break;
         }
        chrLast_button = chrButton; //Remember the last ARROW key
        gotoxy(Snake[intHead].x,Snake[intHead].y); //Draw intHead
        textcolor(WHITE);
        cprintf("@");
        gotoxy(LEFT_LIM,TOP_LIM);
        arrow_pressed=1;
       }
      else chrButton = chrLast_button; /* If the pressed key is not ARROW key,
                the snake uses the last ARROW key */
    }
  }
  
  
  int checkStatus(int tempX,int tempY)
  {
    if( (tempX <= LEFT_LIM)||
      (tempX >= RIGHT_LIM) ||
      (tempY <= TOP_LIM) ||
      (tempY >= BOT_LIM) )
      return 1; //The snake dies if it hits the wall.
    else if( onSnake(Snake[intHead])==1) return 1; //It dies if bite itself
    else return 0;
  }
  
  
  void refreshSnake()
  {
   register int i;
   intNew_len = 3;
   intHead  = 2;
   intTail  = 0;
   intSpeed  = 300;
   for(i=0;i<intNew_len;i++) //Return the Snake to the beginning
    {
      Snake[i].x = LEFT_LIM+1;
      Snake[i].y = TOP_LIM+1;
    }
  }
  
  void refreshScore()
  {
   intLevel  = 1;
   intScore  = 0;
   intAmount = 10;
  }
  
  
  void Dead()
  {
    char chrAns;
    gotoxy(LEFT_LIM+2,BOT_LIM+2);
    printf("You are lose. Play Again?(Y/N)");
    do {
       chrAns = toupper(getch());
      }
    while (chrAns != 'N' && chrAns != 'Y');
    if (chrAns=='N')
      {
       clrscr();
       printf("Bye Bye!");
       delay(500);
       exit(1);
      }
    else
      {
        Snake[intHead].x=LEFT_LIM+1;
        Snake[intHead].y=TOP_LIM+1;
        refreshScore();
        refreshSnake();
        clrscr();
        drawYard();
        drawFood();
        drawSnake();
        return ;
      }
  
  }
  
  
  char quitGame()
  {
   char chrAns;
   gotoxy(LEFT_LIM+2, BOT_LIM+2);
   printf("Are you sure?(Y/N)");
   do
   {
    chrAns = toupper(getch());
   }
   while (chrAns!= 'Y' && chrAns!='N');
   gotoxy(LEFT_LIM+2, BOT_LIM+2);
   printf("         ");
   return chrAns;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Muốn chạy code này thì chỉ có Borland C, mấy cái dos.h thì chỉ dùng cho Dos thôi cậu à.
  Còn clrscr nó lỗi vì :
  #include<conio.h>
  Non-standard C !
  Dùng Visual C++ là tốt rùi, tập coi mấy cái đồ họa bây cho Window bây h như openGL, SDL...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Cứ thấy nó không biên dịch được thì coi như là không chuẩn?

  Vừa tức mình mấy bác cãi mình về chuẩn 'lọ', chuẩn 'chai', viết ra cái bài viết sau đây, bạn có thể tham khảo thêm. Nó sẽ giúp bạn không bị những thông tin quáng cáo làm mờ đi con mắt rất thông minh.

  Tìm hiểu về lịch sử các chuẩn của C và C++

  Hôm nào có điều kiện phải ngồi xem lại các chuẩn và dịch tổng quát lại, để phổ cập cho anh em mới vào nghề. Quan niệm loạn xị cả lên về chuẩn cho C/C++.
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Cách biên dịch C bằng dòng lệnh, không dùng IDE?
  Gửi bởi zer0 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 05-06-2011, 03:58 PM
 2. Thắc mắc ko bít dùng trình biên dịch gì với trường hợp này
  Gửi bởi thienmakb trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 23-12-2010, 04:05 AM
 3. sắp xếp mảng dùng hàm của C chuẩn
  Gửi bởi hoangedward trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-12-2009, 08:55 PM
 4. Lỗi biên dịch chương trình C++ dùng Dev-C++
  Gửi bởi svcntt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 03-07-2009, 09:06 PM
 5. VC++ Database Của Trình biên dịch tạo ra dùng để làm gì
  Gửi bởi AdminPro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-03-2009, 05:29 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn