Xử lý góc nghiêng của ảnh.Làm thế nào để chuẩn hóa ảnh về phương ngang với ảnh đã bị nghiêng
mình tìm đc đoạn code sau nhưng nó viết bằng c++ mình lại viết bằng c# có ai biết chuyển hộ đoạn code này sang c# không
http://www.sydlogan.com/deskew.html>.thanks