Em đang học môn xử lý ảnh. Có phần phát hiện biên của ảnh sử dụng thuật toán sobel và phải sử dụng hàm nhân ma trận. Em có đoạn code nhưng chưa hiểu ý nghĩa của các dòng lệnh lắm. Mong các anh chỉ giáo tks
Code:
public static bool Conv3x3(Bitmap b, ConvMatrix m)
    {
      // Avoid divide by zero errors
      if (0 == m.Factor) return false;

      Bitmap bSrc = (Bitmap)b.Clone();

      // GDI+ still lies to us - the return format is BGR, NOT RGB.
      BitmapData bmData = b.LockBits(new Rectangle(0, 0, b.Width, b.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
      BitmapData bmSrc = bSrc.LockBits(new Rectangle(0, 0, bSrc.Width, bSrc.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);

      int stride = bmData.Stride;
      int stride2 = stride * 2;
      System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0;
      System.IntPtr SrcScan0 = bmSrc.Scan0;

      unsafe
      {
        byte* p = (byte*)(void*)Scan0;
        byte* pSrc = (byte*)(void*)SrcScan0;

        int nOffset = stride - b.Width * 3;
        int nWidth = b.Width - 2;
        int nHeight = b.Height - 2;

        int nPixel;

        for (int y = 0; y < nHeight; ++y)
        {
          for (int x = 0; x < nWidth; ++x)
          {
            nPixel = ((((pSrc[2] * m.TopLeft) + (pSrc[5] * m.TopMid) + (pSrc[8] * m.TopRight) +
              (pSrc[2 + stride] * m.MidLeft) + (pSrc[5 + stride] * m.Pixel) + (pSrc[8 + stride] * m.MidRight) +
              (pSrc[2 + stride2] * m.BottomLeft) + (pSrc[5 + stride2] * m.BottomMid) + (pSrc[8 + stride2] * m.BottomRight)) / m.Factor) + m.Offset);

            if (nPixel < 0) nPixel = 0;
            if (nPixel > 255) nPixel = 255;

            p[5 + stride] = (byte)nPixel;

            nPixel = ((((pSrc[1] * m.TopLeft) + (pSrc[4] * m.TopMid) + (pSrc[7] * m.TopRight) +
              (pSrc[1 + stride] * m.MidLeft) + (pSrc[4 + stride] * m.Pixel) + (pSrc[7 + stride] * m.MidRight) +
              (pSrc[1 + stride2] * m.BottomLeft) + (pSrc[4 + stride2] * m.BottomMid) + (pSrc[7 + stride2] * m.BottomRight)) / m.Factor) + m.Offset);

            if (nPixel < 0) nPixel = 0;
            if (nPixel > 255) nPixel = 255;

            p[4 + stride] = (byte)nPixel;

            nPixel = ((((pSrc[0] * m.TopLeft) + (pSrc[3] * m.TopMid) + (pSrc[6] * m.TopRight) +
              (pSrc[0 + stride] * m.MidLeft) + (pSrc[3 + stride] * m.Pixel) + (pSrc[6 + stride] * m.MidRight) +
              (pSrc[0 + stride2] * m.BottomLeft) + (pSrc[3 + stride2] * m.BottomMid) + (pSrc[6 + stride2] * m.BottomRight)) / m.Factor) + m.Offset);

            if (nPixel < 0) nPixel = 0;
            if (nPixel > 255) nPixel = 255;

            p[3 + stride] = (byte)nPixel;

            p += 3;
            pSrc += 3;
          }
          p += nOffset;
          pSrc += nOffset;
        }
      }

      b.UnlockBits(bmData);
      bSrc.UnlockBits(bmSrc);

      return true;
    }
Cái m.Factor nghĩa là gì a. và tại sao stride2 = stride*2. Cả đoạn duyệt ma trận rồi nhân là tnao???
Code:
public static bool EdgeDetectConvolution(Bitmap b, short nType, byte nThreshold)
    {
      ConvMatrix m = new ConvMatrix();

      // I need to make a copy of this bitmap BEFORE I alter it 80)
      Bitmap bTemp = (Bitmap)b.Clone();

      switch (nType)
      {
        case EDGE_DETECT_SOBEL:
          m.SetAll(0);
          m.TopLeft = m.BottomLeft = 1;
          m.TopRight = m.BottomRight = -1;
          m.MidLeft = 2;
          m.MidRight = -2;
          m.Offset = 1;
          break;
        case EDGE_DETECT_PREWITT:
          m.SetAll(0);
          m.TopLeft = m.MidLeft = m.BottomLeft = -1;
          m.TopRight = m.MidRight = m.BottomRight = 1;
          m.Offset = 1;
          break;
        case EDGE_DETECT_KIRSH:
          m.SetAll(-3);
          m.Pixel = 0;
          m.TopLeft = m.MidLeft = m.BottomLeft = 5;
          m.Offset = 1;
          break;
      }

      BitmapFilter.Conv3x3(b, m);

      switch (nType)
      {
        case EDGE_DETECT_SOBEL:
          m.SetAll(0);
          m.TopLeft = m.TopRight = 1;
          m.BottomLeft = m.BottomRight = -1;
          m.TopMid = 2;
          m.BottomMid = -2;
          m.Offset = 1;
          break;
        case EDGE_DETECT_PREWITT:
          m.SetAll(0);
          m.BottomLeft = m.BottomMid = m.BottomRight = -1;
          m.TopLeft = m.TopMid = m.TopRight = 1;
          m.Offset = 1;
          break;
        case EDGE_DETECT_KIRSH:
          m.SetAll(-3);
          m.Pixel = 0;
          m.BottomLeft = m.BottomMid = m.BottomRight = 5;
          m.Offset = 1;
          break;
      }

      BitmapFilter.Conv3x3(bTemp, m);

      // GDI+ still lies to us - the return format is BGR, NOT RGB.
      BitmapData bmData = b.LockBits(new Rectangle(0, 0, b.Width, b.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
      BitmapData bmData2 = bTemp.LockBits(new Rectangle(0, 0, b.Width, b.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);

      int stride = bmData.Stride;
      System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0;
      System.IntPtr Scan02 = bmData2.Scan0;

      unsafe
      {
        byte* p = (byte*)(void*)Scan0;
        byte* p2 = (byte*)(void*)Scan02;

        int nOffset = stride - b.Width * 3;
        int nWidth = b.Width * 3;

        int nPixel = 0;

        for (int y = 0; y < b.Height; ++y)
        {
          for (int x = 0; x < nWidth; ++x)
          {
            nPixel = (int)Math.Sqrt((p[0] * p[0]) + (p2[0] * p2[0]));
            if (nPixel < nThreshold) nPixel = nThreshold;
            if (nPixel > 255) nPixel = 255;
            p[0] = (byte)nPixel;
            ++p;
            ++p2;
          }
          p += nOffset;
          p2 += nOffset;
        }
      }

      b.UnlockBits(bmData);
      bTemp.UnlockBits(bmData2);

      return true;
    }