Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: làm sao gửi mail bằng phần mềm mail ảo không được

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  tphcm
  Bài viết
  227

  Thumbs down làm sao gửi mail bằng phần mềm mail ảo không được

  Đây là bài demo mail ảo của em .Anh/chị xem dùm em sao nó báo gửi mail thật bại hoài vậy.Cám ơn nhiều
  Code:
  using System;
  using System.Data;
  using System.Configuration;
  using System.Web;
  using System.Web.Security;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  using System.Web.UI.HtmlControls;
  using System.Net.Mail;
  using System.Net;
  
  namespace Project_3.Code
  {
    public class SendMail
    {
      private static string MailBody(string message, string name, string diachi, string sdt)
      {
        string strHTML = "";
        strHTML += "Họ và tên: " + name + "<br>";
        strHTML += "Địa chỉ: " + diachi + "<br>";
        strHTML += "Điện thoại: " + sdt + "<br>";
        strHTML += "Đã gửi qua Form liên hệ với thông điệp:<br><b>";
        strHTML += message + "</b>";
        return strHTML;
      }
      public static bool Mail(string gMailAccount, string password, string to, string subject, string message, string name, string diachi, string sdt)
      {
        try
        {
          NetworkCredential loginInfo = new NetworkCredential(gMailAccount, password);
          MailMessage msg = new MailMessage();
          msg.From = new MailAddress(gMailAccount);
          msg.To.Add(new MailAddress(to));
          msg.Subject = subject;
          msg.Body = MailBody(message, name, diachi, sdt);
  
          msg.IsBodyHtml = true;
          SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
          client.EnableSsl = true;
          client.UseDefaultCredentials = false;
          client.Credentials = loginInfo;
          client.Send(msg);
  
          return true;
        }
        catch (Exception)
        {
          return false;
        }
  
      }
    }
  }
  Code:
  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
    
  
  <table cellpadding="10" cellspacing="10" id="FormLienKe">
  <tr>
  <td colspan="2" align="center">
  <h1>Thông Tin Liên Hệ</h1>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 30%" colspan="2">
  Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi gì liên quan đến Website Khoa Công Nghệ Thông Tin
  Trường Đại Học SPKT Hưng Yên,
  hãy liên lạc với tôi bằng form dưới đây.Chúng tôi sẽ hồi âm bạn sớm nhất có thể.
  Chúng tôi luôn cố gắng trả lời tất cả những email gửi tới.
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 30%">
  Họ và tên:<span class="style1"> *</span></td>
  <td style="width: 70%">
  <asp:TextBox ID="txtHoTen" runat="server" Width="300px" />&nbsp;
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server"
  ControlToValidate="txtHoTen" ErrorMessage="Vui lòng điền tên bạn"
  Display="Dynamic" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 30%">
  Địa chỉ&nbsp;</td>
  <td style="width: 70%">
  <asp:TextBox ID="txtDiaChi" runat="server" Width="300px" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 30%">
  Điện Thoại:</td>
  <td style="width: 70%">
  <asp:TextBox ID="txtDienThoai" runat="server" Width="300px" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 30%">
  Email:<span class="style1"> *</span></td>
  <td style="width: 70%">
  <asp:TextBox ID="tb_GmailAccount" runat="server" Width="300px" />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"
  ControlToValidate="tb_GmailAccount" ErrorMessage="Vui lòng nhập Email"
  Display="Dynamic" />
  <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
  ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*" runat="server"
  ErrorMessage="Email không hợp lệ" ControlToValidate="tb_GmailAccount"
  Display="Dynamic"></asp:RegularExpressionValidator>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  PassWord:<span class="style1"> *</span>
  </td>
  <td>
  <asp:TextBox ID="tb_GmailPassword" TextMode="Password" runat="server"></asp:TextBox>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Subject:<span class="style1"> *</span></td>
  <td>
  <asp:TextBox ID="tb_Subject" runat="server"></asp:TextBox>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="width: 30%" valign="top">
  Thông điệp:<span class="style1"> *</span></td>
  <td >
  <asp:TextBox ID="tb_Message" style="background-color:#FAFAFA; padding:5px;"
  TextMode="MultiLine" Rows="6" runat="server" Width="500px" />
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server"
  ControlToValidate="tb_Message" ErrorMessage="*"
  Display="Dynamic" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" colspan="2" align="center">
  <asp:Button ID="bt_sendMail" runat="server" Text="Gửi liên hệ"
  onclick="btnSend_Click" />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <asp:Label ID="lb_error" runat="server"></asp:Label>
  </td>
  </tr>
  </table>
    </div>
    </form>
  </body>
  </html>
  Code:
   if (Project_3.Code.SendMail.Mail(tb_GmailAccount.Text, tb_GmailPassword.Text, "admin@localhost.com", tb_Subject.Text, tb_Message.Text, txtHoTen.Text, txtDiaChi.Text, txtDienThoai.Text))
    {
    lb_error.Visible = true;
    Response.Write("Gửi Mail Thành Công.");
  
    }
    else
    {
    lb_error.Visible = true;
    Response.Write("Gửi Mail Thất Bại Bạn Hãy Xem Lại Thông Tin Vừa Nhập.");
  
    }
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. viết chương trinh đọc mail và duỵet nội dung của mail
  Gửi bởi kimduyen2011 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 20-04-2012, 10:45 AM
 2. Mail client,mail server :(.
  Gửi bởi xxria trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 27-12-2011, 04:28 PM
 3. Cách load mail from inbox mail (mail client)?
  Gửi bởi quano1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-07-2011, 11:36 PM
 4. Share toàn bộ code web mail server gần giống với mail yahoo
  Gửi bởi kimlong008 trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-03-2011, 01:18 PM
 5. Gọi ứng dụng mail outlook express với tiêu đề và địa chỉ mail?
  Gửi bởi dk3lan trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-10-2009, 11:43 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn