Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Code Convert Tiếng Việt có dấu thành Tieng Viet khong dau

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  733

  Red face Code Convert Tiếng Việt có dấu thành Tieng Viet khong dau

  Share cho các mem mới đoạn code này: Vb.Net. Các bạn convert qua C# nhé. Thay cái tên hàm, biến truyền vào và cái kết thúc của hàm là OK, còn đoạn giữa thì không có gì thay đổi. Tại mình "lười" nên không làm. . Có sưu tầm trên mạng.
  Visual C# Code:
  1. Private Function VietHoaKhongDau(ByVal value As String) As String
  2.         value = value.Replace(".", " .")
  3.         value = value.Replace("?", " ?")
  4.         ''---------------------------------a^
  5.         value = value.Replace("ấ", "a")
  6.         value = value.Replace("ầ", "a")
  7.         value = value.Replace("ẩ", "a")
  8.         value = value.Replace("ẫ", "a")
  9.         value = value.Replace("ậ", "a")
  10.         '---------------------------------A^
  11.        value = value.Replace("Ấ", "A")
  12.        value = value.Replace("Ầ", "A")
  13.        value = value.Replace("Ẩ", "A")
  14.        value = value.Replace("Ẫ", "A")
  15.        value = value.Replace("Ậ", "A")
  16.        ''---------------------------------a(
  17.        value = value.Replace("ắ", "a")
  18.        value = value.Replace("ằ", "a")
  19.        value = value.Replace("ẳ", "a")
  20.        value = value.Replace("ẵ", "a")
  21.        value = value.Replace("ặ", "a")
  22.        ''---------------------------------A(
  23.        value = value.Replace("Ắ", "A")
  24.        value = value.Replace("Ằ", "A")
  25.        value = value.Replace("Ẳ", "A")
  26.        value = value.Replace("Ẵ", "A")
  27.        value = value.Replace("Ặ", "A")
  28.        ''---------------------------------a
  29.        value = value.Replace("á", "a")
  30.        value = value.Replace("à", "a")
  31.        value = value.Replace("ả", "a")
  32.        value = value.Replace("ã", "a")
  33.        value = value.Replace("ạ", "a")
  34.        value = value.Replace("â", "a")
  35.        value = value.Replace("ă", "a")
  36.        ''---------------------------------A
  37.        value = value.Replace("Á", "A")
  38.        value = value.Replace("À", "A")
  39.        value = value.Replace("Ả", "A")
  40.        value = value.Replace("Ã", "A")
  41.        value = value.Replace("Ạ", "A")
  42.        value = value.Replace("Â", "A")
  43.        value = value.Replace("Ă", "A")
  44.        ''---------------------------------e^
  45.        value = value.Replace("ế", "e")
  46.        value = value.Replace("ề", "e")
  47.        value = value.Replace("ể", "e")
  48.        value = value.Replace("ễ", "e")
  49.        value = value.Replace("ệ", "e")
  50.        ''---------------------------------E^
  51.        value = value.Replace("Ế", "E")
  52.        value = value.Replace("Ề", "E")
  53.        value = value.Replace("Ể", "E")
  54.        value = value.Replace("Ễ", "E")
  55.        value = value.Replace("Ệ", "E")
  56.        ''---------------------------------e
  57.        value = value.Replace("é", "e")
  58.        value = value.Replace("è", "e")
  59.        value = value.Replace("ẻ", "e")
  60.        value = value.Replace("ẽ", "e")
  61.        value = value.Replace("ẹ", "e")
  62.        value = value.Replace("ê", "e")
  63.        ''---------------------------------E
  64.        value = value.Replace("É", "E")
  65.        value = value.Replace("È", "E")
  66.        value = value.Replace("Ẻ", "E")
  67.        value = value.Replace("Ẽ", "E")
  68.        value = value.Replace("Ẹ", "E")
  69.        value = value.Replace("Ê", "E")
  70.        ''---------------------------------i
  71.        value = value.Replace("í", "i")
  72.        value = value.Replace("ì", "i")
  73.        value = value.Replace("ỉ", "i")
  74.        value = value.Replace("ĩ", "i")
  75.        value = value.Replace("ị", "i")
  76.        ''---------------------------------I
  77.        value = value.Replace("Í", "I")
  78.        value = value.Replace("Ì", "I")
  79.        value = value.Replace("Ỉ", "I")
  80.        value = value.Replace("Ĩ", "I")
  81.        value = value.Replace("Ị", "I")
  82.        ''---------------------------------o^
  83.        value = value.Replace("ố", "o")
  84.        value = value.Replace("ồ", "o")
  85.        value = value.Replace("ổ", "o")
  86.        value = value.Replace("ỗ", "o")
  87.        value = value.Replace("ộ", "o")
  88.        ''---------------------------------O^
  89.        value = value.Replace("Ố", "O")
  90.        value = value.Replace("Ồ", "O")
  91.        value = value.Replace("Ổ", "O")
  92.        value = value.Replace("Ô", "O")
  93.        value = value.Replace("Ộ", "O")
  94.        ''---------------------------------o*
  95.        value = value.Replace("ớ", "o")
  96.        value = value.Replace("ờ", "o")
  97.        value = value.Replace("ở", "o")
  98.        value = value.Replace("ỡ", "o")
  99.        value = value.Replace("ợ", "o")
  100.        ''---------------------------------O*
  101.        value = value.Replace("Ớ", "O")
  102.        value = value.Replace("Ờ", "O")
  103.        value = value.Replace("Ở", "O")
  104.        value = value.Replace("Ỡ", "O")
  105.        value = value.Replace("Ợ", "O")
  106.        ''---------------------------------u*
  107.        value = value.Replace("ứ", "u")
  108.        value = value.Replace("ừ", "u")
  109.        value = value.Replace("ử", "u")
  110.        value = value.Replace("ữ", "u")
  111.        value = value.Replace("ự", "u")
  112.        ''---------------------------------U*
  113.        value = value.Replace("Ứ", "U")
  114.        value = value.Replace("Ừ", "U")
  115.        value = value.Replace("Ử", "U")
  116.        value = value.Replace("Ữ", "U")
  117.        value = value.Replace("Ự", "U")
  118.        ''---------------------------------y
  119.        value = value.Replace("ý", "y")
  120.        value = value.Replace("ỳ", "y")
  121.        value = value.Replace("ỷ", "y")
  122.        value = value.Replace("ỹ", "y")
  123.        value = value.Replace("ỵ", "y")
  124.        ''---------------------------------Y
  125.        value = value.Replace("Ý", "Y")
  126.        value = value.Replace("Ỳ", "Y")
  127.        value = value.Replace("Ỷ", "Y")
  128.        value = value.Replace("Ỹ", "Y")
  129.        value = value.Replace("Ỵ", "Y")
  130.        ''---------------------------------DD
  131.        value = value.Replace("Đ", "D")
  132.        value = value.Replace("Đ", "D")
  133.        value = value.Replace("đ", "d")
  134.        ''---------------------------------o
  135.        value = value.Replace("ó", "o")
  136.        value = value.Replace("ò", "o")
  137.        value = value.Replace("ỏ", "o")
  138.        value = value.Replace("õ", "o")
  139.        value = value.Replace("ọ", "o")
  140.        value = value.Replace("ô", "o")
  141.        value = value.Replace("ơ", "o")
  142.        ''---------------------------------O
  143.        value = value.Replace("Ó", "O")
  144.        value = value.Replace("Ò", "O")
  145.        value = value.Replace("Ỏ", "O")
  146.        value = value.Replace("Õ", "O")
  147.        value = value.Replace("Ọ", "O")
  148.        value = value.Replace("Ô", "O")
  149.        value = value.Replace("Ơ", "O")
  150.        ''---------------------------------u
  151.        value = value.Replace("ú", "u")
  152.        value = value.Replace("ù", "u")
  153.        value = value.Replace("ủ", "u")
  154.        value = value.Replace("ũ", "u")
  155.        value = value.Replace("ụ", "u")
  156.        value = value.Replace("ư", "u")
  157.        ''---------------------------------U
  158.        value = value.Replace("Ú", "U")
  159.        value = value.Replace("Ù", "U")
  160.        value = value.Replace("Ủ", "U")
  161.        value = value.Replace("Ũ", "U")
  162.        value = value.Replace("Ụ", "U")
  163.        value = value.Replace("Ư", "U")
  164.        ''---------------------------------
  165.        Return value
  166.    End Function
  Hỏi một câu thì chỉ dốt trong chốc lát.Nhưng nếu không hỏi thì bạn sẽ dốt suốt đời.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  An Giang
  Bài viết
  502

  Các bạn có thể xem Xóa dấu trong chuỗi tiếng việt như thế nào ?
  Cách làm tương tự .

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  22

  Mặc định Mình cũng góp vui.

  Visual C# Code:
  1.         public string RemoveUnicode(string inputText)
  2.         {
  3.             string stFormD = inputText.Normalize(System.Text.NormalizationForm.FormD);
  4.             System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
  5.             string str = "";
  6.             for (int i = 0; i <= stFormD.Length - 1; i++)
  7.             {
  8.                 UnicodeCategory uc = CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(stFormD[i]);
  9.                 if (uc == UnicodeCategory.NonSpacingMark == false)
  10.                 {
  11.                     if (stFormD[i] == 'đ')
  12.                         str = "d";
  13.                     else if (stFormD[i] == 'Đ')
  14.                         str = "D";
  15.                     else if (stFormD[i] == '\r' | stFormD[i] == '\n')
  16.                         str = "";
  17.                     else
  18.                         str = stFormD[i].ToString();
  19.                     sb.Append(str);
  20.                 }
  21.             }
  22.             return sb.ToString();
  23.         }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi huuhung : 14-10-2011 lúc 05:38 PM. Lý do: cho code vào tag

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  Heaven
  Bài viết
  277

  Red face Minh cũng thử

  Cái này là Class--- Xài thử xem sao ha

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. // Khai bao thu vien
  6. using System.IO;
  7. using System.Text.RegularExpressions;
  8.  
  9. namespace Convert_KhongDau
  10. {
  11.     public class KhongDau
  12.     {
  13.         /// <summary>
  14.         /// Chuyển từ có dấu thành không dấu
  15.         /// </summary>
  16.         /// <param name="text">Chuỗi nhập vào </param>
  17.         /// <returns>Trả về chuỗi kết quả.</returns>
  18.         public static string ConvertToUnSign(string text)
  19.         {
  20.  
  21.             for (int i = 33; i < 48; i++)
  22.             {
  23.  
  24.                 text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
  25.  
  26.             }
  27.  
  28.  
  29.  
  30.             for (int i = 58; i < 65; i++)
  31.             {
  32.  
  33.                 text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
  34.  
  35.             }
  36.  
  37.  
  38.  
  39.             for (int i = 91; i < 97; i++)
  40.             {
  41.  
  42.                 text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
  43.  
  44.             }
  45.  
  46.             for (int i = 123; i < 127; i++)
  47.             {
  48.  
  49.                 text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
  50.  
  51.             }
  52.  
  53.             text = text.Replace(" ", "-");
  54.  
  55.             Regex regex = new Regex(@"\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
  56.  
  57.             string strFormD = text.Normalize(System.Text.NormalizationForm.FormD);
  58.  
  59.             return regex.Replace(strFormD, String.Empty).Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D');
  60.  
  61.         }
  62.     }
  63. }
  Tôi là con chim đến từ núi lạ
  Ngứa cổ hót chơi

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Viết chương trình “Từ điển tiếng Anh-Viet, Viet-Anh”
  Gửi bởi leonwolf trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 06-07-2012, 09:26 PM
 2. Du học Mỹ - Du hoc,du lich My ?Toi noi tieng anh khong duoc tot,toi co the phong van ba
  Gửi bởi ngoctdd trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-04-2011, 08:49 PM
 3. go tieng viet
  Gửi bởi yumyum trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2010, 03:49 PM
 4. Sự cố Khong tham gia Post bai viet duoc
  Gửi bởi tq_thong trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-01-2010, 09:13 PM
 5. Y nghia cua doan code (Xin loi vi may nha minh dang bi loi font Tieng Viet)
  Gửi bởi trinhthule trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-03-2009, 09:12 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn