Mọi người cho giùm mình ý tưởng viết thêm vào code dưới đây để Demo sắp xếp mảng các số nguyên bằng thuật toán sắp xếp chèn


Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void sapxep(int a[],int &n)
{
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		int z=a[i];
		int j=i-1;
		while(j>=0 && z<a[j])
		{
			a[j+1]=a[j];
			j=j-1;
			a[j+1]=z;
		}
       }
}
void xuat(int a[],int n)
{
       for(int i=0;i<n;i++)
	printf("%4d",a[i]);
}
void main()
{
	clrscr();
	int a[]={4,2,1,3} ,n=4;
	xuat(a,n);
	sapxep(a,n);
	printf("\n ");
	xuat(a,n);
	getch();
}