có anh chị em nào đã từng làm cái
Code:
QTranslator
trong Qt chưa. tôi chạy ẽamples mà không được,
help me
thanks