Mình có một đối tượng image trên Picturebox và muốn lưu lại thành định dạng ảnh JPG sao cho dữ liệu ảnh không bị thất thoát. Ai biết về vấn đề này tư vấn cho mình với.