Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: cách giải phương trình bậc 2 bằng giải thuật di truyền

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  47

  Mặc định cách giải phương trình bậc 2 bằng giải thuật di truyền

  nếu như những bài toán tìm min, max của 1 hàm nào đấy thì có miền xác định giúp mình có thể cho biết được những giá trị có thể xảy ra. sau đó chọn lọc, lai, đột biến... -> nghiệm.
  còn bài toán phương trình bậc 2 thì không cho sẵn miền giá trị, mà nghiệm thì có thể là nghiệm thực thì mình làm cách nào xác định được nghiệm có thể nằm trong khoảng nào để chọn lọc đây..??
  xin mọi người giúp đỡ..!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  5

  Mặc định chào bạn

  mình cũng đang tìm hiểu về giải thuật di truyền. đê tài của minh là :"ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán tìm kiếm văn bản". Bạn có tài liệu + code liên quan tới vấn đề này, send cho mình với. Thank bạn trước nha.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  https://t.me/pump_upp
  Bài viết
  177

  Cậu lấy tham khảo bài này. Chạy với chế độ Debug nha.


  PHP Code:
  // GA.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"

  int a;
  int b;
  int c;
  int Gen;
  int PopSize;
  float xacxuatlai;
  float dotbien;


  struct NST
  {
      
  char bitstring[8];
      
  int realValue;
      
  int fitness;
      
  float cantren;
      
  float canduoi;
  };


  void initRand()
  {
      
  srand((unsigned)(time(0)));
  }

  // Random 1 so ngau nhien
  int Random(int minint max)
  {

      if (
  min >= max)
          return 
  0;
      
  int d max min;
      return (
  rand() % (1) + min);
  }

  // Chuyen tu thap phan sang nhi phan
  charchuyenNhiPhan(int num)
  {
      
  int sodu;
      
  char bit[8];
      for(
  int i 7>= 0i--)
      {
          
  sodu num 2;
          
  num num 2;

          if(
  sodu == 0)
          {
              
  bit[i] = '0';
          }
          else
          {
              if(
  sodu == 1)
              {
                  
  bit[i] = '1';
              }
          }

      }    
      return 
  bit;
  }

  int tinhFitness(NST ns)
  {
      
  int kq;
      
  kq ns.realValue ns.realValue  ns.realValue c;    
      return 
  kq;
  }

  int tinhRealValue(NST sn)
  {
      
  int dem 0;
      
  int tong 0;
      for (
  int i 7>= 0i--)
      {
          if(
  sn.bitstring[i] == '1')
          {
              
  sn.bitstring[i] = 1;
          }
          else
          {
              if(
  sn.bitstring[i] == '0')
              {
                  
  sn.bitstring[i] = 0;
              }
          }
          
  tong tong +  pow(2,(float)dem) * sn.bitstring[i];
          
  dem++;
      }
      return 
  tong;
  }

  void chonLoc(NST *ns)
  {
      
  int sum 0;
      
  int kq;
      for(
  int i 020i++)
      {
          
  sum sum ns[i].realValue;
      }
      
  int can 0;
      for(
  int j 020j++)
      {
          
  kq ns[j].realValue sum;
          
  ns[j].canduoi can;
          
  ns[j].cantren can kq;
          
  can can kq;
      }
  }

  NST chonlocRieng(NST *ns)
  {
      
  NST cha ns[0];
      
  int rand Random(0100);
      
  int sum 0;
      
  float kq;
      
  float can 0;

      for(
  int i 020i++)
      {
          
  sum sum ns[i].fitness;
      }
      for(
  int j 020j++)
      {
          
  kq = (int)((ns[j].fitness*1.0 sum) * 100);
          
  ns[j].canduoi can;
          
  ns[j].cantren can kq;
          
  can can kq;
      }

      for(
  int k 020k++)
      {
          if(
  rand >= ns[k].canduoi && rand ns[k].cantren)
          {
              
  cha ns[k];
          }
      }
      return 
  cha;
  }
  // lai con 1
  NST batdaulaicon1(NST chaNST me)
  {
      
  NST con1 me;
      
  strncpy(cha.bitstring,chuyenNhiPhan(cha.realValue),8);
      
  strncpy(me.bitstring,chuyenNhiPhan(me.realValue),8);


      
  int rand Random(0100);
      
  int i Random (0,7);
      if(
  rand xacxuatlai 100)
      {
          for(
  int a 18a++)
          {
              
  con1.bitstring[a] = cha.bitstring[a];
          }
          
  con1.realValue tinhRealValue(con1);
          
  con1.fitness tinhFitness(con1);
      }

      return 
  con1;
  }
  // lai con 2
  NST batdaulaicon2(NST chaNST me)
  {
      
  NST con2 cha;
      
  strncpy(cha.bitstring,chuyenNhiPhan(cha.realValue),8);
      
  strncpy(me.bitstring,chuyenNhiPhan(me.realValue),8);

      
  int rand Random(0100);
      
  int i Random(0,7);

      
  //so sanh voi xac xuat lai, cai nay chua lam
      
  if (rand xacxuatlai 100)
      { 
          
  // bat dau lai
          
  for(int j 0<= ij++)
          {
              
  con2.bitstring[j] = me.bitstring[j];
          }
          
  con2.realValue tinhRealValue(con2);
          
  con2.fitness tinhFitness(con2);
      }

      return 
  con2;
  }
  //dot bien con 1
  NST dotbiencon1(NST con1)
  {
      
  NST con1DB con1;
      for(
  int i 08i++)
      {
          
  int rand Random(0100); 
          
  int k Random(07);
          
  // sksanh xac xuat dot bien roi moi lai, cai nay chua lam
          
  if(rand dotbien 100 && == i)
          {
              
  // dot bien
              
  if(con1.bitstring[i] == '1')
              {
                  
  con1DB.bitstring[i] = '0';
              }
              if(
  con1.bitstring[i] == '0')
              {
                  
  con1DB.bitstring[i] = '1';
              }
          }
          
  con1DB.realValue tinhRealValue(con1DB);
          
  con1DB.fitness tinhFitness(con1DB);
      }
      return 
  con1DB
  }
  // dot bien con 2
  NST dotbiencon2(NST con2)
  {
      
  NST con2DB con2;
      for(
  int i 08i++)
      {
          
  int rand Random(0100); 
          
  int k Random(07);
          
  // so sanh xac xuat dot bien roi moi lai
          
  if(rand dotbien 100 && == k)
          { 
              
  // dot bien
              
  if(con2.bitstring[i] == '1')
              {
                  
  con2DB.bitstring[i] = '0';
              }
              if(
  con2.bitstring[i] == '0')
              {
                  
  con2DB.bitstring[i] = '1';
              }
          }
          
  con2DB.realValue tinhRealValue(con2DB);
          
  con2DB.fitness tinhFitness(con2DB);
      }
      return 
  con2DB
  }
  int TimMax(NST ns[])
  {
      
  int lc ns[0].fitness;
      
  int gt ns[0].realValue;
      for(
  int i 020i++)
      {
          if(
  ns[i].fitness lc)
          {
              
  lc ns[i].fitness;
              
  gt ns[i].realValue;
          }
      }
      return 
  gt;
  }
  // Ghi File
  //void GhiFile(int n)
  //{
  //    FILE *f = fopen("Release/OUTPUT.txt", "w");
  //    fprintf(f, "%d", n);
  //}

  // Main
  void main(int argccharargv[])
  {
      
  0;
      
  0;
      
  0;
      
  initRand();

      
  char *bit = new char[8];

      
  //FILE* f = fopen("Release/INPUT.txt", "r");
      
  FILEfopen(argv[1], "r");
      
  fscanf(f"%d %d %d", &a, &b, &c);
      
  fscanf(f,"%d %d %f %f",&Gen, &PopSize, &xacxuatlai, &dotbien);

      

      
  NST *ns = new NST[20];
      
  NST chame;
      for (
  int i 020i++)
      {
          
  ns[i].realValue Random(0255);
          
  ns[i].fitness tinhFitness(ns[i]);
          
  strncpy(ns[i].bitstring,chuyenNhiPhan(ns[i].realValue),8);
      }

      
  NST *quanthemoi = new NST[20];
      
  int dem 0;
      for(
  int i 0Geni++)
      {
          while(
  dem PopSize)
          {
              
  cha chonlocRieng(ns);
              
  me chonlocRieng(ns);
              
  NST con1 batdaulaicon1(cha,me);
              
  NST con2 batdaulaicon2(cha,me);
              
  NST condb1 dotbiencon2(con1);
              
  NST condb2 dotbiencon2(con2);

              
  int flag 0;
              
  int flag1 0;
              for(
  int l 0deml++)
              {
                  if(
  quanthemoi[l].realValue == con1.realValue)
                  {
                      
  flag 1;
                      
                  }
                  if(
  quanthemoi[dem].realValue != con2.realValue)
                  {
                      
  flag1 1;
                  }

              }
              if(
  flag == 0)
              {
                  
  quanthemoi[dem] = con1;
                  
  dem++;
              }
              if(
  flag1 == 0)
              {
                  
  quanthemoi[dem] = con2;
                  
  dem++;
              }
          }
          for(
  int j 0demj++)
          {
              
  ns[j] = quanthemoi[j];
          }
          
          
  dem 0;

      }
      
      
  cout << TimMax(ns) << endl;
      
  //GhiFile(TimMax(ns));
      
  FILE *f1 fopen(argv[2], "w");
      
  fprintf(f1"%d"TimMax(ns));
      
  fclose(f1);
      
  cin >> dem;        
      

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nndung179 : 20-02-2012 lúc 11:45 PM.
  https://t.me/pump_upp

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  5

  bạn có code bài của mình ko? gửi minh xin với. Bài của mình là: ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán tìm kiếm văn bản. thank bạn nha

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  554

  Cuối cùng vẫn là xin code.
  Sao ko chịu khó học lấy cái GIẢI THUẬT DI TRUYỀN 1 phát đi là hiểu vấn đề rồi tự làm 1 cái tìm kiếm văn bản chứ sao mà phải đi xin code mãi thế ?
  Um Mani Padme Hum...!!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  5

  Mặc định cách giải phương trình bậc 2 bằng giải thuật di truyền

  ac, đọc lý thuyết thì hiểu đó, mỗi tội không biết code thôi, b có gửi mình xin, thanks b trc nha

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  https://t.me/pump_upp
  Bài viết
  177

  Vậy thì bạn cố gắng cài đặt đi. Không hiểu thì post lên mọi người sẽ giúp cho.
  https://t.me/pump_upp

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Nơi ở
  Trên núi
  Bài viết
  25

  hehe hinh nhu la tinh trang co bai tap roi post de bai len roi doi a e gia coppy code hoi bi nhieu, ben vn-zoom cung mot dong giai dum, it ai chui lam cho co van de roi dua ra a e thao luan. day moi hay. chu post de len bat ngta giai ko thi hap dan gi nua

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2016
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nndung179 Xem bài viết
  Cậu lấy tham khảo bài này. Chạy với chế độ Debug nha.


  PHP Code:
  // GA.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"

  int a;
  int b;
  int c;
  int Gen;
  int PopSize;
  float xacxuatlai;
  float dotbien;


  struct NST
  {
      
  char bitstring[8];
      
  int realValue;
      
  int fitness;
      
  float cantren;
      
  float canduoi;
  };


  void initRand()
  {
      
  srand((unsigned)(time(0)));
  }

  // Random 1 so ngau nhien
  int Random(int minint max)
  {

      if (
  min >= max)
          return 
  0;
      
  int d max min;
      return (
  rand() % (1) + min);
  }

  // Chuyen tu thap phan sang nhi phan
  charchuyenNhiPhan(int num)
  {
      
  int sodu;
      
  char bit[8];
      for(
  int i 7>= 0i--)
      {
          
  sodu num 2;
          
  num num 2;

          if(
  sodu == 0)
          {
              
  bit[i] = '0';
          }
          else
          {
              if(
  sodu == 1)
              {
                  
  bit[i] = '1';
              }
          }

      }    
      return 
  bit;
  }

  int tinhFitness(NST ns)
  {
      
  int kq;
      
  kq ns.realValue ns.realValue  ns.realValue c;    
      return 
  kq;
  }

  int tinhRealValue(NST sn)
  {
      
  int dem 0;
      
  int tong 0;
      for (
  int i 7>= 0i--)
      {
          if(
  sn.bitstring[i] == '1')
          {
              
  sn.bitstring[i] = 1;
          }
          else
          {
              if(
  sn.bitstring[i] == '0')
              {
                  
  sn.bitstring[i] = 0;
              }
          }
          
  tong tong +  pow(2,(float)dem) * sn.bitstring[i];
          
  dem++;
      }
      return 
  tong;
  }

  void chonLoc(NST *ns)
  {
      
  int sum 0;
      
  int kq;
      for(
  int i 020i++)
      {
          
  sum sum ns[i].realValue;
      }
      
  int can 0;
      for(
  int j 020j++)
      {
          
  kq ns[j].realValue sum;
          
  ns[j].canduoi can;
          
  ns[j].cantren can kq;
          
  can can kq;
      }
  }

  NST chonlocRieng(NST *ns)
  {
      
  NST cha ns[0];
      
  int rand Random(0100);
      
  int sum 0;
      
  float kq;
      
  float can 0;

      for(
  int i 020i++)
      {
          
  sum sum ns[i].fitness;
      }
      for(
  int j 020j++)
      {
          
  kq = (int)((ns[j].fitness*1.0 sum) * 100);
          
  ns[j].canduoi can;
          
  ns[j].cantren can kq;
          
  can can kq;
      }

      for(
  int k 020k++)
      {
          if(
  rand >= ns[k].canduoi && rand ns[k].cantren)
          {
              
  cha ns[k];
          }
      }
      return 
  cha;
  }
  // lai con 1
  NST batdaulaicon1(NST chaNST me)
  {
      
  NST con1 me;
      
  strncpy(cha.bitstring,chuyenNhiPhan(cha.realValue),8);
      
  strncpy(me.bitstring,chuyenNhiPhan(me.realValue),8);


      
  int rand Random(0100);
      
  int i Random (0,7);
      if(
  rand xacxuatlai 100)
      {
          for(
  int a 18a++)
          {
              
  con1.bitstring[a] = cha.bitstring[a];
          }
          
  con1.realValue tinhRealValue(con1);
          
  con1.fitness tinhFitness(con1);
      }

      return 
  con1;
  }
  // lai con 2
  NST batdaulaicon2(NST chaNST me)
  {
      
  NST con2 cha;
      
  strncpy(cha.bitstring,chuyenNhiPhan(cha.realValue),8);
      
  strncpy(me.bitstring,chuyenNhiPhan(me.realValue),8);

      
  int rand Random(0100);
      
  int i Random(0,7);

      
  //so sanh voi xac xuat lai, cai nay chua lam
      
  if (rand xacxuatlai 100)
      { 
          
  // bat dau lai
          
  for(int j 0<= ij++)
          {
              
  con2.bitstring[j] = me.bitstring[j];
          }
          
  con2.realValue tinhRealValue(con2);
          
  con2.fitness tinhFitness(con2);
      }

      return 
  con2;
  }
  //dot bien con 1
  NST dotbiencon1(NST con1)
  {
      
  NST con1DB con1;
      for(
  int i 08i++)
      {
          
  int rand Random(0100); 
          
  int k Random(07);
          
  // sksanh xac xuat dot bien roi moi lai, cai nay chua lam
          
  if(rand dotbien 100 && == i)
          {
              
  // dot bien
              
  if(con1.bitstring[i] == '1')
              {
                  
  con1DB.bitstring[i] = '0';
              }
              if(
  con1.bitstring[i] == '0')
              {
                  
  con1DB.bitstring[i] = '1';
              }
          }
          
  con1DB.realValue tinhRealValue(con1DB);
          
  con1DB.fitness tinhFitness(con1DB);
      }
      return 
  con1DB
  }
  // dot bien con 2
  NST dotbiencon2(NST con2)
  {
      
  NST con2DB con2;
      for(
  int i 08i++)
      {
          
  int rand Random(0100); 
          
  int k Random(07);
          
  // so sanh xac xuat dot bien roi moi lai
          
  if(rand dotbien 100 && == k)
          { 
              
  // dot bien
              
  if(con2.bitstring[i] == '1')
              {
                  
  con2DB.bitstring[i] = '0';
              }
              if(
  con2.bitstring[i] == '0')
              {
                  
  con2DB.bitstring[i] = '1';
              }
          }
          
  con2DB.realValue tinhRealValue(con2DB);
          
  con2DB.fitness tinhFitness(con2DB);
      }
      return 
  con2DB
  }
  int TimMax(NST ns[])
  {
      
  int lc ns[0].fitness;
      
  int gt ns[0].realValue;
      for(
  int i 020i++)
      {
          if(
  ns[i].fitness lc)
          {
              
  lc ns[i].fitness;
              
  gt ns[i].realValue;
          }
      }
      return 
  gt;
  }
  // Ghi File
  //void GhiFile(int n)
  //{
  //    FILE *f = fopen("Release/OUTPUT.txt", "w");
  //    fprintf(f, "%d", n);
  //}

  // Main
  void main(int argccharargv[])
  {
      
  0;
      
  0;
      
  0;
      
  initRand();

      
  char *bit = new char[8];

      
  //FILE* f = fopen("Release/INPUT.txt", "r");
      
  FILEfopen(argv[1], "r");
      
  fscanf(f"%d %d %d", &a, &b, &c);
      
  fscanf(f,"%d %d %f %f",&Gen, &PopSize, &xacxuatlai, &dotbien);

      

      
  NST *ns = new NST[20];
      
  NST chame;
      for (
  int i 020i++)
      {
          
  ns[i].realValue Random(0255);
          
  ns[i].fitness tinhFitness(ns[i]);
          
  strncpy(ns[i].bitstring,chuyenNhiPhan(ns[i].realValue),8);
      }

      
  NST *quanthemoi = new NST[20];
      
  int dem 0;
      for(
  int i 0Geni++)
      {
          while(
  dem PopSize)
          {
              
  cha chonlocRieng(ns);
              
  me chonlocRieng(ns);
              
  NST con1 batdaulaicon1(cha,me);
              
  NST con2 batdaulaicon2(cha,me);
              
  NST condb1 dotbiencon2(con1);
              
  NST condb2 dotbiencon2(con2);

              
  int flag 0;
              
  int flag1 0;
              for(
  int l 0deml++)
              {
                  if(
  quanthemoi[l].realValue == con1.realValue)
                  {
                      
  flag 1;
                      
                  }
                  if(
  quanthemoi[dem].realValue != con2.realValue)
                  {
                      
  flag1 1;
                  }

              }
              if(
  flag == 0)
              {
                  
  quanthemoi[dem] = con1;
                  
  dem++;
              }
              if(
  flag1 == 0)
              {
                  
  quanthemoi[dem] = con2;
                  
  dem++;
              }
          }
          for(
  int j 0demj++)
          {
              
  ns[j] = quanthemoi[j];
          }
          
          
  dem 0;

      }
      
      
  cout << TimMax(ns) << endl;
      
  //GhiFile(TimMax(ns));
      
  FILE *f1 fopen(argv[2], "w");
      
  fprintf(f1"%d"TimMax(ns));
      
  fclose(f1);
      
  cin >> dem;        
      

  bài viết khá lâu rồi nhưng cố gắng rep để hỏi bác hy vọng bác còn ở trong trang này.e cảm ơn.
  bác có thể giải thích qua qua 1 chút về cái bác code dc k ạ.e ngu nên xin được giải thích ạ.qua thôi e sẽ hiểu ạ.tks bác

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1,479

  Đoạn code này rất máy móc vì không tận dụng được bit manipulation (mutation) và ở hàm decode. Lặp lại code nhiều lần.

  Bạn tìm sách "Giải bài toán trên máy tính như thế nào" - tập 2, khoảng 100 trang cuối cùng có code minh họa.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-02-2013, 06:21 PM
 2. Bài tập C Cần giải giúp 3 câu trong đề thi kĩ thuật lập trình C và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  Gửi bởi nguyenthi0602 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 08:42 PM
 3. Thủ thuật C++ Giải bài toán lập lịch Jobshop bằng giải thuật di truyền
  Gửi bởi quangdh trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-02-2012, 10:28 AM
 4. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-10-2011, 12:22 AM
 5. áp dụng giải thuật di truyền vào bài toán người du lịch. Cần làm gì?
  Gửi bởi princehai trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 08:38 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn