Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Cộng Trừ Nhân Chia với số nguyên lớn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Bình Dương, Hồ Chí Minh
  Bài viết
  392

  Mặc định Cộng Trừ Nhân Chia với số nguyên lớn

  Tiêu đề đã nói rõ nội dung, còn đây là code:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string.h>
  3. using namespace std;
  4. #define MAXLEN 1000
  5.  
  6. struct SNL
  7. {
  8.     char sign;//dấu, nếu số âm thì sign=-1
  9.     char len;//chiều dài
  10.     char num[MAXLEN];//lưu các chữ số
  11. };
  12.  
  13. void initSNL(SNL &n);//Khởi tạo số nguyên lớn
  14. void str2snl(char *str, SNL &n);//Chuyển một chuỗi kí tự thành số nguyên lớn
  15. void scanSNL(SNL &n);//Đọc số nguyên lớn từ bàn phím
  16. void printSNL(SNL &n);//In số nguyên lớn ra màn hình
  17. int cmpu(SNL &a, SNL &b);//So sánh 2 số nguyên lớn không xét dấu
  18. int cmp(SNL &a, SNL &b);//So sánh 2 số nguyên lớn, nếu a>b trả về 1, a=b trả về 0, a<b trả về -1
  19. void addu(SNL &s, SNL &a, SNL &b);//Cộng không xét dấu
  20. void add(SNL &s, SNL &a, SNL &b);//Cộng có xét dấu
  21. void subu(SNL &s, SNL &a, SNL &b);//Trừ không xét dấu
  22. void sub(SNL &s, SNL &a, SNL &b);//Trừ có xét dấu
  23. void mul(SNL &r, SNL &a, SNL &b);//Nhân hai số nguyên lớn
  24. void div(SNL &r, SNL a, SNL b);//Phép chia số nguyên lớn
  25.  
  26. void InitSNL(SNL &n)
  27. {
  28.     for (int i=0; i<MAXLEN; i++) n.num[i]=0;
  29.     n.len=0;
  30.     n.sign=1;
  31. }
  32. void str2snl(char *str, SNL &n)
  33. {
  34.     int i;
  35.     if (str[0]=='-')
  36.     {
  37.         n.sign=-1;
  38.         str++; //bỏ qua kí tự đầu tiên
  39.     }
  40.     else
  41.         n.sign=1;
  42.  
  43.     n.len=strlen(str);//Chiều dài (số chữ số) của số nguyên lớn
  44.  
  45.     for (i=0; i<n.len; i++)
  46.         n.num[i]=str[n.len-i-1]-'0';//Chuyển từng kí tự thành số
  47. }
  48.  
  49. int cmpu(SNL &a, SNL &b)
  50. {
  51.  
  52.     if (a.len>b.len)//Số nào dài hơn thì số đó lớn hơn
  53.         return 1;
  54.     else if (a.len<b.len)
  55.         return -1;
  56.     else//Trường hợp chiều dài 2 số bằng nhau
  57.     {
  58.         int len=a.len-1;
  59.         while (len>=0)
  60.         {
  61.             //So sánh từ chữ số
  62.             if (a.num[len]>b.num[len])
  63.                 return 1;
  64.             else if (a.num[len]<b.num[len])
  65.                 return -1;
  66.             else
  67.                 len--;
  68.         }
  69.     }
  70.     return 0;
  71. }
  72.  
  73. int cmp(SNL &a, SNL &b)
  74. {
  75.     if (a.sign * b.sign<0) return a.sign;
  76.     return a.sign * cmpu(a,b);
  77. }
  78.  
  79. void scanSNL(SNL &n)//Đọc SNL từ bàn phím
  80. {
  81.     char *t=new char[MAXLEN];
  82.     cin>>t;
  83.     str2snl(t,n);
  84.     delete []t;
  85. }
  86.  
  87. void printSNL(SNL &n)
  88. {
  89.     if (n.sign<0) cout<<"-";
  90.     for (int i=n.len-1; i>=0; i--) cout<<(int)n.num[i];
  91. }
  92.  
  93. void addu(SNL &s, SNL &a, SNL &b)
  94. {
  95.     InitSNL(s);
  96.     s.len=a.len>b.len?a.len:b.len;
  97.     char m=0;//biến nhớ
  98.     for (int i=0; i<s.len; i++)
  99.     {
  100.         s.num[i]=a.num[i]+b.num[i]+m;
  101.         if (s.num[i]>9)
  102.         {
  103.             s.num[i] -= 10;
  104.             m=1;
  105.         }
  106.         else
  107.             m=0;
  108.     }
  109.     if (m)
  110.     {
  111.         s.num[s.len]=1;
  112.         s.len++;
  113.     }
  114. }
  115.  
  116. void add(SNL &s, SNL &a, SNL &b)
  117. {
  118.     if (a.sign*b.sign>0)//Nếu a và b cùng dấu
  119.     {
  120.         addu(s,a,b);
  121.         s.sign=a.sign;//Dấu của s cũng là dấu của a hoặc b
  122.     }
  123.     else
  124.     {
  125.         int t=cmpu(a,b);
  126.         if (t==1)
  127.         {
  128.             subu(s,a,b);
  129.             s.sign=a.sign;
  130.         }
  131.         else if (t==-1)
  132.         {
  133.             subu(s,b,a);
  134.             s.sign=b.sign;
  135.         }
  136.         else
  137.             InitSNL(s);
  138.  
  139.     }
  140. }
  141.  
  142. void subu(SNL &r, SNL &a, SNL &b)
  143. {
  144.     InitSNL(r);
  145.     r.len=a.len>b.len?a.len:b.len;
  146.     int m=0;
  147.     for (int i=0; i<r.len; i++)
  148.     {
  149.         if (a.num[i]<b.num[i]+m)
  150.         {
  151.             r.num[i]=10+a.num[i]-b.num[i]-m;
  152.             m=1;
  153.         }
  154.         else
  155.         {
  156.             r.num[i]=a.num[i]-b.num[i]-m;
  157.             m=0;
  158.         }
  159.     }
  160.     while (r.num[r.len-1]==0) r.len--;
  161. }
  162.  
  163. void sub(SNL &r, SNL &a, SNL &b)
  164. {
  165.     b.sign=-b.sign;
  166.     add(r,a,b);
  167.     b.sign=-b.sign;
  168. }
  169.  
  170. void mul(SNL &r, SNL &a, SNL &b)
  171. {
  172.     InitSNL(r);
  173.     for (int i=0; i<b.len; i++)
  174.         for (int j=0; j<b.num[i]; j++)
  175.             for (int k=0; k<a.len; k++)
  176.             {
  177.                 r.num[k+i] += a.num[k];
  178.                 if (r.num[k+i]>9)
  179.                 {
  180.                     r.num[k+i] -= 10;
  181.                     r.num[k+i+1]++;
  182.                 }
  183.             }
  184.             r.len=a.len+b.len;
  185.             while (r.num[r.len-1]==0) r.len--;
  186.             r.sign=a.sign*b.sign;
  187. }
  188.  
  189. void div(SNL &r, SNL a, SNL b)
  190. {
  191.     InitSNL(r);
  192.     r.len=a.len-b.len+1;
  193.     if (a.len>=b.len)
  194.     {
  195.         int blen=b.len;
  196.         int i;
  197.         if (a.len>b.len)
  198.         {
  199.             i=a.len-1;
  200.             int x=a.len-b.len;
  201.             while (i>=0)
  202.             {
  203.                 if (i>=x)
  204.                     b.num[i]=b.num[i-x];
  205.                 else
  206.                     b.num[i]=0;
  207.                 i--;
  208.             }
  209.         }
  210.         b.len=a.len;
  211.         SNL d;
  212.         i=1;
  213.         while (b.len>=blen)
  214.         {
  215.             while (cmpu(a,b)>-1)
  216.             {
  217.                 subu(d,a,b);
  218.                 r.num[r.len-i]++;
  219.                 a=d;
  220.             }
  221.             b.len--;
  222.             i++;
  223.             for (int k=0; k<b.len; k++) b.num[k]=b.num[k+1];
  224.             b.num[b.len]=0;
  225.         }
  226.         while (r.num[r.len-1]==0) r.len--;
  227.     }
  228.     r.sign=a.sign*b.sign;
  229. }
  230.  
  231. int main()
  232. {
  233.     SNL a,b,c;
  234.     InitSNL(a);
  235.     InitSNL(b);
  236.     InitSNL(c);
  237.  
  238.     cout<<"Nhap so nguyen a: "; scanSNL(a);
  239.     cout<<"Nhap so nguyen b: "; scanSNL(b);
  240.  
  241.     add(c,a,b);
  242.     cout<<endl<<"a + b = "; printSNL(c);
  243.     sub(c,a,b);
  244.     cout<<endl<<"a - b = "; printSNL(c);
  245.  
  246.     mul(c,a,b);
  247.     cout<<endl<<"a * b = "; printSNL(c);
  248.  
  249.     div(c,a,b);
  250.     cout<<endl<<"a / b = "; printSNL(c);
  251.  
  252.     cout<<endl;
  253.     system("pause");
  254.     return 0;
  255. }

  Nguồn:
  Ref Link Code:
  Nếu không vào được link trên thì các bạn down về:
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vitbau1412 : 22-10-2011 lúc 10:31 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Bài viết
  1

  anh ơi code này bị sai phần Chia rồi !
  các trương hợp 2 số cùng dương , 1 âm và 1 dương thì đúng
  nhưng trường hợp 2 số cùng âm phép chia sai mất rồi!

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-02-2012, 10:42 PM
 2. Kỹ thuật C++ Lời giải về Chuỗi Ký tự,mảng số nguyên 1 chiều,mảng 2 chiều,tạo Menu
  Gửi bởi xuanngoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-10-2011, 01:54 AM
 3. Lời giải bài tập: Chuỗi Ký tự, mảng số nguyên 1 chiều, mảng 2 chiều, tạo Menu
  Gửi bởi xuanngoc trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-10-2011, 01:17 AM
 4. tìm số nguyên tố có trong mảng 2 chiều, tính tổng các số nguyên tố đó??
  Gửi bởi lesliuton01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 08-06-2010, 10:21 AM
 5. mảng 1 chiều | Kiểm tra mảng có chứa số nguyên tố???
  Gửi bởi namekct trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 11-01-2010, 09:46 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn