Xin chào

mình có một bài tập nhỏ cần giúp đỡ . Trong bài có 1 ràng buộc là mỗi giáo viên có thể dạy nhiều nhất là 3 môn và có thể không dạy môn nào . Vậy cho mình hỏi quan hệ giữa bảng giáo viên và bảng môn học sẽ là như thế nào vậy ?

cảm ơn