Các bạn có giải pháp nào khi 1 người đăng ký sẽ tạo ra 1 link khi để giói thiệu người khác không!
vd:link...?Id=..?