Bài tập ông thầy cho ổng đưa cho mình 1 cái class mySet để làm, mình làm hết xong đến cái hàm cuối cùng tức là in ra hết tất cả subset của 1 set, có bro nào giúp với, hix, sắp nộp bài.
Ví dụ: 1 set gồm {1,2,3,4};
thì có 2^4=16 subset gồm:
{ rỗng }, {1},{2},{3},{4},{1,2},{1,3},{1,4},{2,3},{2,4},{2,3 ,4},{1,3,4},{1,2,4},{1,2,3,4},{3,4},{1,2,3}.

Càng làm thì thấy nó càng dài, rút cuộc mình bí, 1 set càng dài thì nó lại càng nhiều subset.

Mình có search trên google mà toàn là cách gì dùng vector không, không hiểu được gì cả