mình Đang học VB.NET nhưng cấu trúc của VB với C# khá giống nhau nhưng có 1 số control ben VB.NETmình chưa nắm rõ. Hiện mình đang làm bài tập trong đó có form có trao đổi dữ liệu từ SQL và muốn sài tool strip để làm tool có tag cập nhật dữ liệu xuống database nhưng không biết phải làm thế nào cho gọn chỉ trong 1 forn duy nhất và không phải tạo 1 form để nhập thông tin. Bạn nào biết làm có thể giúp mình được không?