Em làm bài này thì làm dược phần nhập xuất nhưng khi làm danh sách thì không chạy phần tên sữa,còn mấy câu sau thì bó tay,bạn nào có hướng đi chỉ mình với ,mình cũng chưa rõ về mảng cấu trúc lắm.cám ơn nhiều
Struct hopsua
1.nhập xuất danh sách tên sữa
mã số sữa
số lượng
đơn giá
2.tính tổng tất cả các sữa đã mua?
3.tìm loai sữa có đơn giá min?
4.tìm loại sữa có đơn giá max?