Tình hình là mình đang làm web bán sách,mình đã viết code như bên dưới và khi bấm vào mua thì bị lỗi "Specified cast is not valid" chỗ giaban = (double)dt.Rows[0]["Gia"];
Và không hiểu sao khi load ra sách nào cũng có tên là "TenSach" ..
pro nào biết sửa giúp mình với đang cần gấp T_T.
Code:
DataTable dt = new DataTable();
  DataSet ds = new DataSet();
  string namesp = "";
  double giaban;
  public string LayTenSach(int masach)
  {
    string str = "provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data//csdl.mdb");
    OleDbConnection Olecon = new OleDbConnection(str);
    Olecon.Open();
    string chuoitruyvan = "select MaSach,TenSach,Gia from Sach where MaSach=" + masach;
    OleDbDataAdapter Oleda = new OleDbDataAdapter(chuoitruyvan, Olecon);
    Oleda.Fill(dt);
    namesp = dt.Rows[0]["TenSach"].ToString();
    return namesp;
  }  
  public double LayGiaSach(int masach)
  {
    string str = "provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data//csdl.mdb");
    OleDbConnection Olecon = new OleDbConnection(str);
    Olecon.Open();
    string chuoitruyvan = "select MaSach,TenSach,Gia from Sach where MaSach=" + masach;
    OleDbDataAdapter Oleda = new OleDbDataAdapter(chuoitruyvan, Olecon);
    Oleda.Fill(dt);
    giaban = (double)dt.Rows[0]["Gia"];    
    return giaban;
  }
  public void HienSach()
  {
    string str = "provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data//csdl.mdb");
    OleDbConnection Olecon = new OleDbConnection(str);
    string chuoitruyvan = "select * from Sach";
    Olecon.Open();
    OleDbDataAdapter Oleda = new OleDbDataAdapter(chuoitruyvan, Olecon);
    Oleda.Fill(ds);
    Sach.DataSource = ds.Tables[0];
    Sach.DataBind();
    Olecon.Close();  
  }
Code:
protected void Sach_ItemCommand(object source, DataListCommandEventArgs e)
  {
bool kt = false;
    string masach = Sach.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString();
    dt = (DataTable)Session["cart"];  
    string TenSP = LayTenSach(int.Parse(masach)); 
    //s = Convert.ToInt16((e.Item.FindControl("txtsl") as TextBox).Text.ToString());  
    if (dt.Rows.Count != 0)       
    {
      foreach (DataRow dr in dt.Rows) 
      {
        if (dr[0].ToString() == masach) 
        {
          dr[3] = Convert.ToInt32(dr[3].ToString()) + 1; 
          dr[4] = Convert.ToInt32(dr[2]) * Convert.ToInt32(dr[3]); 
          kt = true; 
        }
      }
    }
    if (kt == false) 
    {
       DataRow dr = dt.NewRow(); 
       dr[0] = Convert.ToString(int.Parse(masach)); 
       dr[1] = LayTenSach(int.Parse(masach));
       dr[2] = LayGiaSach(int.Parse(masach));
       dr[3] = 1;
       dr[4] = Convert.ToInt32(dr[2]) * Convert.ToInt32(dr[3]);
       dt.Rows.Add(dr);   
       Session["cart"] = dt;
       DataTable dt1 = new DataTable();
       dt1 = (DataTable)Session["cart"];
       GridView1.DataSource = dt1;
       GridView1.DataBind();
    }
}
Code:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      HienSach();
    }
    
  }