Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Không xuất được các phần tử ra màn hình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Registry
  Bài viết
  43

  Mặc định Không xuất được các phần tử ra màn hình

  Mình đang làm bài tìm hợp , giao của 2 tập hợp bằng danh sách liên kết nhưng khi nhập vào số lượng phần tử vào danh sách mà khi xuất ra thì ko được, mong các a chị giúp đỡ ạ! Bài làm mình gửi kèm bên dưới, xem xong chỉ cho mình biết sai chỗ nào được ko? thanks nhiều
  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <iomanip.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. /////////////////////
  5. struct Taphop
  6. {
  7.     int info;
  8.     Taphop *link;
  9. };
  10. Taphop *first;
  11. Taphop *A,*B,*C;
  12. int n,m;
  13. /////////////////////
  14. int Menu();
  15. void Run(int task);
  16. void Init();
  17. void Add(Taphop *first, int x);
  18. void Input(Taphop *&A);
  19. void Xuat(Taphop *&first);
  20. void Hop(Taphop *A,Taphop *B,Taphop *C);
  21. void Giao(Taphop *A,Taphop *B,Taphop *&C);
  22. /////////////////////
  23. /////////////////////
  24. void main()
  25. {
  26.     Init();
  27.     int task;
  28.     while(task=Menu())
  29.         Run(task);
  30. }
  31. /////////////////////
  32. int Menu()
  33. {
  34.     int task;
  35.     cout <<"\t\tBai 16";
  36.     cout <<"\n\n\tDANH SACH LIEN KET-TAP HOP";
  37.     cout <<"\n.....................";
  38.     cout <<"\n\n1.Tim tap hop la hop cua 2 ds!";
  39.     cout <<"\n\n2.Tim tap hop la giao cua 2 ds!";
  40.     cout <<"\n\n3.Xuat ds chua phan bu cua 2 ds!";
  41.     cout <<"\n\n0.Thoat!";
  42.     cout <<"\n.....................";
  43.     cout <<"\n\n\tBan chon:";
  44.     cin >>task;
  45.     return task;
  46.  
  47. }
  48. void Run(int task)
  49. {
  50.    
  51.     switch(task)
  52.     {
  53.     case 1:
  54.         cout <<"\nNhap danh sach A: ";Input(A);
  55.         cout <<"\nNhap danh sach B: ";Input(B);
  56.         cout <<"\n\tDanh sach A: ";Xuat(A);
  57.         cout <<"\n\tDanh sach B: ";Xuat(B);
  58.         Hop(A,B,C);
  59.         break;
  60.     case 2:
  61.         Giao(A,B,C);
  62.         break;
  63.     case 3:
  64.        
  65.         break;
  66.     }
  67.     cin.get();cin.get();
  68.     system("cls");
  69. }
  70. /////////////////////
  71. void Init()
  72. {
  73.     A=B=C=NULL;
  74.    
  75. }
  76.  
  77. void Add(Taphop *first, int x)
  78. {
  79.     Taphop *p,*q,*a;
  80.     a=new Taphop;
  81.     a->info=x;
  82.     a->link=NULL;
  83.     if(first==NULL)
  84.         first=a;
  85.     else
  86.     {
  87.         q=NULL;
  88.         p=first;
  89.         while(p->link!=NULL && p->info < x)
  90.         {
  91.             q=p;
  92.             q=q->link;
  93.         }
  94.         if(q==NULL)
  95.         {
  96.             a->link=first;
  97.             first=a;
  98.         }
  99.         else
  100.         {
  101.             q->link=a;
  102.             a->link=p;
  103.         }
  104.     }
  105.    
  106. }
  107. void Input(Taphop *&A)
  108. {
  109.    
  110.     int i,n,x;
  111.     cout <<"\nNhap so phan tu : "<<endl;
  112.     cin >>n;
  113.     for ( i=0; i<n; i++)
  114.     {
  115.         cout <<"\nNhap phan tu thu "<<i<<" : ";
  116.         cin >>x;
  117.         Add(A,x);
  118.     }
  119.    
  120.    
  121. }
  122.  
  123. void Xuat(Taphop *&first)
  124. {
  125.     Taphop *p=first;
  126.     while(p!=NULL)
  127.     {
  128.         cout <<setw(4)<<p->info;
  129.         p=p->link;
  130.     }
  131. }
  132. void Hop(Taphop *A,Taphop *B,Taphop *C)
  133. {
  134.     while(A!=NULL && B!=NULL)
  135.     {
  136.         if(A->info < B->info)
  137.         {
  138.             Add(C,A->info);
  139.             A=A->link;
  140.         }
  141.         else if(A->info > B->info)
  142.         {
  143.             Add(C,B->info);
  144.             B=B->link;
  145.  
  146.         }
  147.     }
  148.     if(A!=NULL)
  149.     {
  150.         while(A!=NULL)
  151.         {
  152.             Add(C,A->info);
  153.             A=A->link;
  154.         }
  155.     }
  156.     if(B!=NULL)
  157.     {
  158.         while(B!=NULL)
  159.         {
  160.             Add(C,B->info);
  161.             B=B->link;
  162.         }
  163.     }
  164. }
  165. void Giao(Taphop *A,Taphop *B,Taphop *&C)
  166. {
  167.     while(A!=NULL && B!=NULL)
  168.     {
  169.         if(A->info < B->info)
  170.         {
  171.             while(A->info != B->info && A!=NULL)
  172.                 A=A->link;
  173.             if(A!=NULL)
  174.             {
  175.                 Add(C,B->info);
  176.                 B=B->link;
  177.                 A=A->link;
  178.             }
  179.         }
  180.         else if(A->info > B->info)
  181.         {
  182.             while(B->info != A->info && B!=NULL)
  183.                 B=B->link;
  184.             if(B!=NULL)
  185.             {
  186.                 Add(C,A->info);
  187.                 B=B->link;
  188.                 A=A->link;
  189.             }
  190.  
  191.         }
  192.         else
  193.         {
  194.             Add(C,A->info);
  195.             A=A->link;
  196.             B=B->link;
  197.         }
  198.        
  199.     }
  200.    
  201. }
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nhatminh266 : 24-10-2011 lúc 12:02 AM.
  C++ Code:
  1. int BanHoc=1, BanBiet=10;
  2.     if(BanHoc==0)
  3.         cout <<"Ban nen di hoc!";
  4.     else
  5.         if(BanBiet==10)
  6.             cout <<"Ban qua pro!";

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Registry
  Bài viết
  43

  sao không có ai giúp em hết vậy? Mọi người đành pó tay sao?
  C++ Code:
  1. int BanHoc=1, BanBiet=10;
  2.     if(BanHoc==0)
  3.         cout <<"Ban nen di hoc!";
  4.     else
  5.         if(BanBiet==10)
  6.             cout <<"Ban qua pro!";

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  43

  Lỗi ngay hàm Add() cách truyền first là truyền trị con trỏ, a,p,q là các biến cục bộ trong hàm Add thôi.
  - Mà bạn khai báo biến đừng để trùng tên khó đọc lắm.

Các đề tài tương tự

 1. Xuất 1 kiểu dữ liệu là phân số mà không cần phải gọi qua hàm xuất trong class ?
  Gửi bởi giacmo1612 trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-03-2012, 02:38 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-09-2011, 10:14 PM
 3. Bài tập C++ nhập mảng gồm n (5<n<10) phần tử, xuất mảng và xuất ra các số nguyên tố của mảng
  Gửi bởi viettan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 08-01-2011, 10:23 PM
 4. Hỏi về tần xuất xuất hiện của một phần tử trong mảng
  Gửi bởi A10932 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-04-2008, 05:00 PM
 5. bài toán tìm số lần xuất hiện các phần tử xuất hiện trong 1 chuỗi
  Gửi bởi tuan_anhhhh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 11-03-2008, 09:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn