em viết chương trình này nhưng nó ko in ra gì hết :(
ai biết tại sao ko giúp với thanks
Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#define MaxLength 100
typedef int ElementType;
typedef struct{

ElementType Elements[MaxLength];
int Top_idx; //giu vi tri dinh ngan xep
}Stack;
Stack S;

void MakeNull_Stack(Stack& S){
S.Top_idx=MaxLength;
}

int Empty_Stack(Stack S){
return S.Top_idx==MaxLength;
}

int Full_Stack(Stack S){
return S.Top_idx==0;
}

ElementType Top(Stack S){
      if(!Empty_Stack(S))return S.Elements[S.Top_idx];
      else printf("Loi! Ngan xep rong");}
      
void Pop(Stack& S){
  if(!Empty_Stack(S))
  S.Top_idx=S.Top_idx+1;
  else printf("Loi! Ngan xep rong!");
}

void Push(ElementType X, Stack& S){
if(Full_Stack(S))
printf("Loi! Ngan xep day!");
else{
S.Top_idx=S.Top_idx-1;
S.Elements[S.Top_idx]=X;
}
}


int Eval(char* s){
  int i?;
  Stack ST;
  MakeNull_Stack(ST);
  while(i<strlen(s)){
       if((s[i]!='+')||(s[i]!='-')||(s[i]!='*')||(s[i]!='/'))
          Push((s[i]-'0'),ST);
       else if((s[i]=='+')||(s[i]=='-')||(s[i]=='*')||(s[i]=='/')){
          int x,y;
          if(!Empty_Stack(ST)){
                    y=Top(ST);
                    Pop(ST);
                    }
          else break;
          if(!Empty_Stack(ST)){
                    x=Top(ST);
                    Pop(ST);
                    }
          else break;
          int t;
          if(s[i]=='+') t=x+y;
          else if(s[i]=='-') t=x-y;
          else if(s[i]=='*') t=x*y;
          else if(s[i]=='/') t=x/y;
          Push(t,ST);
          }//xu li toan tu trong chuoi
          }
       
       if((i==strlen(s))&&(!Empty_Stack(ST))){
                          int z=Top(ST);
                          Pop(ST);
                          if(Empty_Stack(ST))
                                    printf("KQ %d",z);
                                    else printf("BT sai");
                                    }
}

int main(){
  char Chuoi[255];
  printf("Nhap chuoi: ");
  gets(Chuoi);
  Eval(Chuoi);
  getch();
}