mình thử đang vướng ở 1 chỗ code chia tách mảng mong mọi người giúp đỡ
int tach(int a[], int n, int b[],int c[])
{

int k=n/2;
int m=0,l=0;
int i,x;
for(i=0; i<k; i++)
for(m=0;m<k;m++)
for(l=0;l<m;l++)
{
b[m]=a[i];
c[l]=a[k+i];
}
for(i=0;i<k;i++) printf("b[%i]=%i",i,b[i]);
for(i=0;i<k;i++) printf("c[%i]=%i",i,c[i])
}
int main()
{
int a[100],b[100],c[100];
int n;
int i;
printf("nhap n m l:");
scanf("%i %i %i",&n,&m,&l);
for(i=0;i<n;i++){printf("a[%i]=",i);
scanf("%i",&a[i]);}
tach(a,n,b,c);
system("pause");
}