Hiện nay mình đang làm báo cáo, mình muốn xuất ra file pdf: bên phía server thì mình xuất được ra và tự động mở file pdf nhưng còn phía client thì nó lại xuất hiện hộp hội thoại hỏi Open hoặc save file. Giờ mình muốn ở phía client nó hiện thị file pdf luôn ngay sau khi click vào button. Vậy ai biết cách xin chỉ giúp.