tạo các toán tử:
== với tham số là string , string
== với tham số là string , char


CMyString::CMyString()
{
length=0;
p= new char[length +1];
//p[length]= NULL;
}

CMyString::CMyString(char *a)
{
length=strlen(a);
p=new char[length+1];
assert(p!=0);
strcpy(p, a);
}

CMyString::CMyString(const CMyString &a)
{
length=a.length;
p=new char[length+1];
assert(p!=0);
strcpy(p,a.p);
}

CMyString::~CMyString()
{
delete [] p;
}

mấy anh nào có thể code mẫu cho em không?