Viết chương trình dùng ngôn ngữ C cho phép nhập các hệ số phương trình đặc trưng của hệ thống liên tục và xét tính ổn định theo tiêu chuẩn Routh


bạn nao biết chỉ dùm với!!!


cảm ơn !!!