Bài toán là giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng C.
code giải hệ e viết rồi.
Nhưng yêu cầu khi ta nhập k = 3 thì ta nhập 3 bộ số (a,b,c,d,e,f). Chương trình sẽ giải 3 hệ phương trình 1 lúc và in ra kết quả. e chưa xử lí dc, ai giúp e với.