Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Viết chương trình dịch phân tích cú pháp LL(1)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Viết chương trình dịch phân tích cú pháp LL(1)

  Chương trình phân tích cú pháp theo thuật toán LL(1), nhưng còn một số lỗi, mình không hiểu lắm nên các bạn sửa giúp mình, rất cảm ơn !
  Code:
   
   
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
  #include <stdlib.h>
  using namespace std;
  // ky hieu epsilon va dola
  #define epsilon 100
  #define dola 101
  #define TOKEN_LEN 50
  #define RULE_LEN 10// do dai cua mot luat
  #define RULELIST_LEN 100// do dai cua tap luat
  #define NONTERMINAL 100// 
  #define TABLE_T 50 // toi da co 50 ky hieu Terminal
  #define TABLE_N 50 // toi da co 50 ky hieu Nonterminal
  
  
  // cau truc mot tap hop ky hieu chua first hoac follow
  #define SYMBOL_LEN 20
  
  // cau truc ma hoa cac tu to
  typedef struct TokenNode1
  {	char s[TOKEN_LEN];
  	int num;	
  	TokenNode1 *next;
  }TokenNode;
  
  
  TokenNode *firsttoken;// tu to dau tien
  
  int ternum;// ky hieu so terminal, dung de sinh so tu dong
  int nonternum; // ky hieu so nonterminal, dung de sinh so nonterminal tu dong
  
  typedef struct 
  {	int arr[SYMBOL_LEN];
  	int num;
  }SymbolSet;
  
  
  // cau truc cua phan tu luu tap first va follow cua cac ky hieu khong ket thuc
  typedef struct FirstFollowSet1
  {	int symbol;
  	SymbolSet firstset,followset;
  	FirstFollowSet1 *next;
  }FirstFollowSet;
  
  // cau truc rule
  // phan tu vi tri 0 la ve trai
  // tiep theo la ve phai o vi tri: 1,2,3,. . .
  // chung ta qui dinh cac gia tri tu 0->99 danh cho Nonterminal
  // tu 102 tro len danh cho Terminal
  typedef struct
  {
  	int arr[RULE_LEN];
  	int num;//so luong tu to trong luat
  	SymbolSet firstset;// tap first cua ve phai	
  }Rule;
  
  typedef struct// cau truc danh sach luat
  {
  	Rule arr[RULELIST_LEN];
  	int num;
  }RuleList;
  
  RuleList rlist;
  
  // chu y vi ky hieu Terminal tinh tu hang so NONTERMINAL nen
  // chi so i=symbol-NONTERMINAL
  int stable[TABLE_N][TABLE_T];
  
  //==============================================================
  // MOT SO HAM THAO TAC TREN XAU KY TU
  
  // tra ve 1 neu c la mot ky tu trong s
  // tra ve 0 neu trai lai
  int IsIn(int c, char *s)
  {	
  	if(s==NULL) return 0;
  	for(unsigned int i=0;i<strlen(s);i++)
  		if(c==s[i]) return 1;
  	return 0;
  }
  
  
  // kiem tra xem 1 xau co ky tu dau tien viet hoa khong
  // tu to loai nay mac dinh la Nonterminal
  int IsCapitalAtFist(char *s)
  {	
  	if(s==NULL) return 0;
  	else return isupper(s[0]);
  }
  
  //==============================================
  // MOT SO HAM THAO TAC TREN FILE
  
  // ham doc mot tu tu file
  // f: con tro file
  // s: xau
  // max: so ky tu lon nhat trong 1 tu
  // tra ve so ky tu doc duoc
  int GetWord(FILE *f,char *s, int max)
  {	s[0]=0;
  	int c,i=0;
  	char *xau1=" \n\r\t";
  	c=getc(f);
  	while(!feof(f) && IsIn(c,xau1))// ky hieu dieu khien
  		c=getc(f);
  	while(c!=EOF && !IsIn(c,xau1) && i<max)
  	{	s[i++]=c;
  		c=getc(f);
  	}
  	s[i]=0;// ket thuc xau
  	return i; // neu i=0 la ket thuc xau
  }
  
  //===============================================
  // add token vao danh sach tu to
  // k=1 la Nonterminal
  // k=0 la Terminal
  void AddToken(char word[TOKEN_LEN],int k)
  {
  	// neu danh sach rong
  	if(firsttoken==NULL)
  	{	firsttoken=new TokenNode;
  		strcpy(firsttoken->s,word);
  		if(k==1) firsttoken->num=nonternum++;
  		else firsttoken->num=ternum++;
  		firsttoken->next=NULL;
  		return;
  	}
  
  	TokenNode *p,*q,*tk;
  	p=firsttoken;
  	while(p)
  	{
  		if(strcmp(word,p->s)==0) return;		
  		q=p;
  		p=p->next;	
  	}
  	if(p==NULL)
  	{	tk=new TokenNode;
  		strcpy(tk->s,word);
  		if(k==1) tk->num=nonternum++;
  		else tk->num=ternum++;
  		tk->next=NULL;
  		q->next=tk;
  	}
  }
  
  // ham lay danh sach cac ma hoa cua cac tu to
  // chu y file nay co cau truc gom cac cap 2 tu (ten,num)
  // chu y la neu file co cau truc khac thi ham nay se chay khong dung
  void GetTokenList(const char *rulefilename)
  {
  	if(rulefilename==NULL) return ;
  	FILE *f=fopen(rulefilename,"rt");
  	if(f==NULL)
  	{	printf("\nKhong ton tai file: \"%s\"",rulefilename);
  		return;
  	}	
  	char word[TOKEN_LEN];
  	// lay tat ca cac NonTerminal
  	nonternum=0;
  	int start=1;
  	while(!feof(f))
  	{	if(GetWord(f,word,TOKEN_LEN)==0) break;
  		if(start==1)
  			AddToken(word,1);
  		if(strcmp(word,"@")==0)//ket thuc mot luat
  			start=1;					
  		else 
  			start=0;		
  	}
  	
  	// lay Terminal
  	ternum=NONTERMINAL;
  	start=1;
  	fseek(f,0,SEEK_SET);// chuyen ve dau tep
  	while(!feof(f))
  	{	if(GetWord(f,word,TOKEN_LEN)==0) break;		
  		if(start==0&&strcmp(word,"->")!=0)
  			AddToken(word,0);
  		if(strcmp(word,"@")==0)//ket thuc mot luat
  			start=1;					
  		else 
  			start=0;		
  	}
  
  	fclose(f);
  }
  
  // ham tra ve ma cua mot tu to
  int GetTokenCode(const char *token,TokenNode *first)
  {
  	if(token==NULL || first==NULL) return -1;
  	TokenNode *p=first;
  	while(p)
  	{	if(strcmp(p->s,token)==0)
  			return p->num;
  		p=p->next;
  	}
  	return -1;
  }
  
  // ham tra ve gia tri cua mot tu to thong qua ma
  void GetTokenStr(char *token, int code, TokenNode *first)
  {
  	token[0]=0;
  	if(code==epsilon)
  		strcpy(token,"epsilon");
  	else if(code==dola)
  		strcpy(token,"$");
  	TokenNode *p=first;
  	while(p)
  	{	if(p->num==code)
  		{	strcpy(token,p->s);
  			return;
  		}
  		p=p->next;
  	}
  }
  
  //================================================
  // kiem tra mot ky hieu co phai la Terminla khong
  // neu trai lai la Nonterminal
  int IsTerminal(int symbol)
  {
  	return symbol>=NONTERMINAL;
  }
  
  // ham doc lay tap luat tu file
  // moi luat duoc ghi tren mot dong co dang:
  // A -> B C D. . . ;
  // chu y: co dau @ o cuoi moi luat
  void GetRule(RuleList &rulelist,const char *rulefilename,TokenNode *first)
  {
  	if(rulefilename==NULL) return;
  	FILE *f=fopen(rulefilename,"rt");
  
  
  	if(f==NULL)
  	{	printf("\nKhong ton tai file: \"%s\"",rulefilename);
  		return;
  	}
  	int i;
  	int nlist=0;//so luong luat
  	int rulenum=0;// so luong tu to trong luat
  	Rule rule;
  	char word[TOKEN_LEN];
  	while(!feof(f))
  	{	if(GetWord(f,word,TOKEN_LEN)==0) break;
  		if(strcmp(word,"@")==0)//ket thuc mot luat
  		{	// copy luat
  			for(i=0;i<rulenum;i++)
  				rulelist.arr[nlist].arr[i]=rule.arr[i];
  			rulelist.arr[nlist].num=rulenum;
  			rulenum=0; 
  			nlist++;
  		}
  		else if(strcmp(word,"->")!=0)
  		{	int k=GetTokenCode(word,first);		
  			if(k==-1)
  			{	printf("\nKhong ton tai tu to: \"%s\"",word);
  				exit(1); 
  			}
  			rule.arr[rulenum++]=k;
  		}
  	}
  	rulelist.num=nlist;
  	fclose(f);
  }
  
  // ham hoan doi 2 luat
  void SwapRule(Rule &r1, Rule &r2)
  {
  	Rule rtemp;
  	rtemp=r1; r1=r2;r2=rtemp;
  }
  
  // ham sap xep luat theo ve trai
  void RuleListSort(RuleList &rlist)
  {	
  	int n=rlist.num;
  	for(int i=0;i<n-1;i++)
  		for(int j=i+1;j<n;j++)
  		{	if(rlist.arr[i].arr[0]>rlist.arr[j].arr[0])
  				SwapRule(rlist.arr[i],rlist.arr[j]);
  		}
  }
  
  //===================================================
  // sinh first va follow cho cac ky hieu khong ket thuc
  // Tinh First
  //	1. Xet tung luat, neu X->epsilon thi epsilon thuoc first(X)
  //	2. neu X->Y1Y2..Yk, Y1 thuoc first(X), neu epsilon thuoc first(Y1)
  //		thi first(y2) thuoc first(X)
  // ky hieu epsilon la -1
  
  // add mot ky hieu vao tap first cua mot ky hieu
  // neu add duoc tra ve 1, trai lai neu ton tai roi thi tra ve 0
  int AddFirst(FirstFollowSet *ffset, int nsymbol, int firstsym)
  {	
  	FirstFollowSet *p=ffset;
  	while(p)
  	{	if(p->symbol==nsymbol)
  		{	//add firstsym vao neu khong trung
  			for(int i=0;i<p->firstset.num;i++)
  			{	if(p->firstset.arr[i]==firstsym)// trung
  					return 0;
  			// khong co phan tu nao trung
  			p->firstset.arr[i]=firstsym;
  			p->firstset.num++;
  			return 1;
  			}
  		}
  		p=p->next;
  	}
  	return 0;
  }
  
  // add mot tap first cua mot ky hieu vao mot tap first cua mot ky hieu khac
  // first(sym2) vao first(sym1)
  int AddFirstSet(FirstFollowSet *ffset, int sym1, int sym2)
  {
  	int count=0;
  	FirstFollowSet *p=ffset;
  	while(p)
  	{	if(p->symbol==sym2)
  		{	//add firstsym vao neu khong trung
  			for(int i=0;i<p->firstset.num;i++)
  				count+=AddFirst(ffset,sym1,p->firstset.arr[i]);
  			break;
  		}
  		p=p->next;
  	}
  	return count;
  }
  
  // kiem tra xem ky tu firstsym thuoc mot tap first cua sym khong
  int IsFirstIn(FirstFollowSet *ffset, int sym, int firstsym)
  {
  	FirstFollowSet *p=ffset;
  	while(p)
  	{	if(p->symbol==sym)
  		{	//add firstsym vao neu khong trung
  			for(int i=0;i<p->firstset.num;i++)
  				if(p->firstset.arr[i]==firstsym)
  					return 1;
  		}
  		p=p->next;
  	}
  	return 0;
  }
  
  // ham khoi tao tap cac ky hieu khong ket thuc
  FirstFollowSet* InitNonterminalSet(TokenNode *tokennode)
  {	
  	FirstFollowSet *p,*q,*first=NULL;
  	while(tokennode)
  	{	if(IsTerminal(tokennode->num))// ky hieu khong ket thuc
  		{	tokennode=tokennode->next;	
  			continue;	
  		}
  		p=new FirstFollowSet;
  		p->symbol=tokennode->num;
  		p->next=NULL;
  		p->firstset.num=0;
  		p->followset.num=0;
  		if(!first) {first=p;q=p;}
  		else {q->next=p; q=p;}
  		tokennode=tokennode->next;
  	}
  	return first;
  }
  
  void GetFirst(FirstFollowSet *ffset,RuleList &rlist)
  {	// duyet qua cac luat cho den khi khong them duoc ky tu nao nua
  	int i;
  	int count=1;
  	while(count)
  	{	count=0;
  		for(i=0;i<rlist.num;i++)// duyet qua tung luat
  		{	Rule &r=rlist.arr[i];
  			if(r.num==1)// luat rong
  				count+=AddFirst(ffset,r.arr[0],epsilon);
  			else// luat X->Y1Y2 . . . Yk
  			{	int k=1,ok=1;
  				while(k<r.num && ok)
  				{	if(IsTerminal(r.arr[k]))
  					{	count+=AddFirst(ffset,r.arr[0],r.arr[k]);
  						break;// ket thuc
  					}
  					else// Nonterminal
  					{	count+=AddFirstSet(ffset,r.arr[0],r.arr[k]);
  						if(IsFirstIn(ffset,r.arr[k],epsilon))
  							k++;
  						else
  							break;
  					}
  				}
  				
  			}
  		}
  	}	
  }
  
  // kiem tra xem mot ky hieu co thuoc first cua mot chuoi x khong
  // x chua trong symlist voi so luong ky hieu la num
  // ki hieu can xet la firstsym
  // tap cac first va follow nam trong ffset
  int IsInFirstSet(int symlist[RULE_LEN],int num,int firstsym, FirstFollowSet *ffset)
  {
  	for(int i=0;i<num;i++)
  	{
  		if(IsTerminal(symlist[i]))
  			if(firstsym==symlist[i]) return 1;
  			else return 0;
  		else// Nonterminal
  			if(IsFirstIn(ffset,symlist[i],firstsym))
  				return 1;
  			else if(!IsFirstIn(ffset,symlist[i],epsilon))
  				break;// thoat
  	}
  	return 0;
  }
  
  // add sym vao list co do dai len voi dieu kien khong trung
  // neu add duoc thi tra ve 1
  // trai lai tra ve 0
  int AddSym(int sym,int *list,int &len)
  {
  	for(int i=0;i<len;i++)
  		if(sym==list[i]) return 0;
  	list[len++]=sym;
  	return 1;
  }
  
  // ham tinh first cua mot xau x
  // dau vao la symlist[] va symnum
  // ket qua tra ve la firstlist[] va firstnum
  void GetFirstofSet(int *firstlist,int &firstnum, 
  				  int *symlist, int symnum, FirstFollowSet *ffset)
  {		
  	firstnum=0;
  	for(int i=0;i<symnum;i++)
  	{	if(IsTerminal(symlist[i]))
  		{	firstlist[firstnum++]=symlist[i];
  			return;
  		}			
  		else// Nonterminal
  		{	while(ffset)
  			{	if(ffset->symbol==symlist[i])
  				{	for(int j=0;j<ffset->firstset.num;j++)
  						AddSym(ffset->firstset.arr[j],firstlist,firstnum);
  					break;
  				}
  				ffset=ffset->next;
  			}
  			
  			if(!IsFirstIn(ffset,symlist[i],epsilon))
  				break;// thoat
  
  		}
  		
  	}
  }
  
  //===============================================================
  // Tinh FOLLOW
  // add followsym vao follow(sym)
  // neu add duoc thi tra ve 1
  // trai lai tra ve 0
  int AddFollow(FirstFollowSet *ffset, int sym, int followsym)
  {
  	if(followsym==epsilon)//epsilon
  		return 0;
  	FirstFollowSet *p=ffset;
  	while(p)
  	{	if(p->symbol==sym)
  		{	for(int i=0;i<p->followset.num;i++)
  				{ if(followsym==p->followset.arr[i])
  					return 0;
  			p->followset.arr[i]=followsym;
  			p->followset.num++;			
  			return 1;
  			}
  		}
  		p=p->next;
  	}
  	return 0;
  }
  
  // add trong follow(sym2) vao follow(sym1)
  // neu add duoc thi tra ve 1
  // trai lai thi tra ve 0
  int AddFollowSet(FirstFollowSet *ffset,int sym1, int sym2)
  {
  	int count=0;
  	FirstFollowSet *p=ffset;
  	while(p)
  	{	if(p->symbol==sym2)
  		{	for(int i=0;i<p->followset.num;i++)
  				count+=AddFollow(ffset,sym1,p->followset.arr[i]);
  			break;
  		}
  		p=p->next;
  	}
  	return count;
  
  }
  
  // 1.neu S la ky hieu xuat phat(=0) thi them $(-2) vao follow(S)
  // 2.neu A->xBy thi add first(y) vao follow(B) neu B la ky hieu Nonterminal
  // 3.neu A->xB thi add follow(A) vao follow(B)
  // 4.neu A->xBy va y=>epsilon thi add follow(A) vao follow(B)
  void GetFollow(FirstFollowSet *ffset,RuleList &rlist)
  {	// duyet qua cac luat cho den khi khong them duoc ky tu nao nua
  	int i,k,j;
  	int count=1;
  	// ap dung qui tac 1
  	AddFollow(ffset,0,dola);
  	while(count)
  	{	count=0;
  		for(i=0;i<rlist.num;i++)// duyet qua tung luat
  		{	Rule &r=rlist.arr[i];
  			// ap dung luat 2
  			for(k=1;k<r.num-1;k++)
  				if(!IsTerminal(r.arr[k]))// tim B
  				{	// xac dinh y
  					int y[SYMBOL_LEN], ynum=0;
  					for(j=k+1;j<r.num;j++)
  						y[ynum++]=r.arr[j];
  					int firstlist[SYMBOL_LEN],firstnum;
  					GetFirstofSet(firstlist,firstnum,y,ynum,ffset);
  					// add ket qua vao follow(B)
  					for(j=0;j<firstnum;j++)
  						count+=AddFollow(ffset,r.arr[k],firstlist[j]);
  					//==================
  					// ap dung luat 4
  					if(IsInFirstSet(y,ynum,epsilon,ffset))
  						count+=AddFollowSet(ffset,r.arr[k],r.arr[0]);
  				}
  			// ap dung luat 3
  			if(!IsTerminal(r.arr[r.num-1]))//A->xB
  				count+=AddFollowSet(ffset,r.arr[r.num-1],r.arr[0]);
  
  		}
  	}	
  }
  
  // sinh FIRST cho cac ve phai
  // get first for right hand side
  void GetFirstforRHS(FirstFollowSet *ffset,RuleList &rlist)
  {
  	for(int i=0;i<rlist.num;i++)
  	{	Rule &r=rlist.arr[i];
  		int symlist[RULE_LEN],symnum=0;
  		for(int k=1;k<r.num;k++)
  			symlist[symnum++]=r.arr[k];
  		GetFirstofSet(r.firstset.arr,r.firstset.num,symlist,symnum,ffset);
  	}
  }
  
  
  // Ham in mot luat
  // i la chi so luat
  void PrintRule(int i,RuleList &rlist)
  {
  	Rule &r=rlist.arr[i];
  	char word[TOKEN_LEN];
  	for(int j=0;j<r.num;j++)
  	{	GetTokenStr(word,r.arr[j],firsttoken);
  		printf("%s ",word);
  		if(j==0) printf("-> ");
  	}
  
  }
  
  
  //=============================================================
  // Sinh bang phan tich LL(1)
  // Duyet qua tat ca cac luat
  // 1. Voi luat A->x thi voi moi a thuoc first(x), ta add table[A,a]=A->x
  // 2. Neu A->epsilon thi voi moi a thuoc follow(A), ta add table[A,a]=epsilon
  
  // tra ve 0 neu la van pham LL(1)
  // tra ve <>0 neu trai lai
  int GetTableLL1(FirstFollowSet *ffset)
  {
  	int count=0;
  	// khoi tao bang ban dau:
  	int i,j;
  	for(i=0;i<TABLE_N;i++)
  	for(j=0;j<TABLE_T;j++)
  		stable[i][j]=-1;// error
  	//
  	for(i=0;i<rlist.num;i++)
  	{	Rule &r=rlist.arr[i];
  		// Voi luat A->x thi voi moi a thuoc first(x), ta add table[A,a]=A->x
  		for(j=0;j<r.firstset.num;j++)
  			if((r.firstset.arr[j]!=-1)&&(r.firstset.arr[j]!=epsilon))
  			{	int a=r.firstset.arr[j]-NONTERMINAL;
  				if(stable[r.arr[0]][a]!=-1)// loi, trung
  				{	count++;
  					printf("\nxung dot tai luat:\n");
  					PrintRule(stable[r.arr[0]][a],rlist);
  					printf("\n");
  					PrintRule(i,rlist);
  					getch();
  				}
  				
  				stable[r.arr[0]][a]=i;
  			}
  		// Neu A->epsilon thi voi moi a thuoc follow(A), ta add table[A,a]=epsilon
  		if(r.num==1)// A->epsilon
  		{	FirstFollowSet *pset=ffset;
  			while(pset)
  			{	if(pset->symbol==r.arr[0])
  				{	for(int k=0;k<pset->followset.num;k++)
  					{	
               if(stable[r.arr[0]][pset->followset.arr[k]]==i);
               count++; 	// tang so lan trung,khong phai LL1
               stable[r.arr[0]][pset->followset.arr[k]-NONTERMINAL]=i;
  
  					 }
  					break;
  				}
  				pset=pset->next;
  			}
  			
  		}
  	}
  	return count;	
  }
  
  
  /****************************************************************/
  int main()
  {
  	int i,j;
  	firsttoken=NULL;
  	GetTokenList("rule.txt");
  	// thu nghiem file luat	
  	char word[TOKEN_LEN];	
  	
  	GetRule(rlist,"rule.txt",firsttoken);
  	RuleListSort(rlist);
  	printf("\n\nBo luat:");
  	for(i=0;i<rlist.num;i++)
  	{	printf("\n");
  		for(j=0;j<rlist.arr[i].num;j++)
  		{	GetTokenStr(word,rlist.arr[i].arr[j],firsttoken);
  			printf("%s ",word);
  			if(j==0) printf("-> ");
  		}
  	}
  
  	// Sinh first va follow cua cac ky hieu nonterminal
  	FirstFollowSet *ffset,*pset;
  		
  	ffset=InitNonterminalSet(firsttoken);
  	GetFirst(ffset,rlist);
  	GetFollow(ffset,rlist);
  	pset=ffset;
  	char token[TOKEN_LEN];
  	printf("\n\nTinh first cho cac ky hieu khong ket thuc:");
  	while(pset)
  	{	printf("\n");
  		GetTokenStr(token,pset->symbol,firsttoken); 
  		printf("(%s) First= ",token);
  		for(i=0;i<pset->firstset.num;i++)
  		{	GetTokenStr(token,pset->firstset.arr[i],firsttoken); 
  			printf("%s ",token);
  		}
  		printf("  Follow= ");
  		for(i=0;i<pset->followset.num;i++)
  		{	GetTokenStr(token,pset->followset.arr[i],firsttoken); 
  			printf("%s ",token);
  		}
  		pset=pset->next;
  	}
  
  	// Sinh tap first cua ve phai cua cac luat
  	GetFirstforRHS(ffset,rlist);
  	printf("\n\nTap first cho ve phai cac luat:");
  	for(i=0;i<rlist.num;i++)
  	{	printf("\n");
  		Rule &r=rlist.arr[i];
  		for(j=0;j<r.num;j++)
  		{	GetTokenStr(word,r.arr[j],firsttoken);
  			printf("%s ",word);
  			if(j==0) printf("-> ");
  		}
  		// in tap first
  		printf("\n First = ");
  		for(j=0;j<r.firstset.num;j++)
  		{	GetTokenStr(word,r.firstset.arr[j],firsttoken);
  			printf("%s ",word);
  		}
  	}
  
  	// Sinh bang LL(1)
  	int k;
  	if((k=GetTableLL1(ffset))!=0)
  	{	printf("\n\nDAY KHONG PHAI LL(1)!\n");
  		printf("co %d vi tri loi!\n",k);
  	}
  	printf("\n\nBang phan tich LL(1):\n");
  	for(i=0;i<TABLE_N;i++)
  		for(j=0;j<TABLE_T;j++)
  		if(stable[i][j]>-1)
  		{	char str1[TOKEN_LEN],str2[TOKEN_LEN];
  			GetTokenStr(str1,i,firsttoken);
  			GetTokenStr(str2,j+NONTERMINAL,firsttoken);
  			printf("\nTable(%s,%s)=",str1,str2);			
  			PrintRule(stable[i][j],rlist);
  		}
  	printf("\n");	
  	getch();
  	return 0;
  }
  Đây là cả một chương trình phân tích cú pháp nên hơi dài, các bạn chịu khó giúp mình nha
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hanhpth : 31-10-2011 lúc 11:30 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C hai cách viết trong bài viết này có gì khác không, nếu khác mọi người giải thích giúp với
  Gửi bởi letung94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-01-2013, 07:29 AM
 2. muốn viết code cho 1 button nằm trong girdview thì viết ở đâu
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-09-2011, 01:08 PM
 3. Viết Giao Diện Phần Mềm bằng Flash, Core viết = C
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-05-2011, 06:45 AM
 4. Algorithm Viết code thời khóa biểu viết trên Window Form C# như thế nào?
  Gửi bởi hocphp_1998 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-04-2011, 11:10 PM
 5. [visual basic]Viết lệnh trong sự kiện timer là viết ở đâu?
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-09-2010, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn