mình xin hỏi liệu khi ứng dụng trước đó viết bằng java chuẩn bên dưới, sau này dùng C# để viết lại. Liệu mình có thể tận dụng những thư viện hàm java đã tích hợp trước đó hay phải viết lại từ đầu.

Mong các cao thủ cho mình hướng đi.