Hi,

Mình định viết gõ tiếng Việt kiểu telex nên cần xác định vị trí con trỏ hiện tại thì làm thế nào?

Thanks in advance