Mình có 2 table là phụ cấp ( gồm mapc và tên ) và nhân viên ( manv,hoten...), kết với nhau theo mối qh nhiều - nhiều để sinh ra 1 table khác là chitietphucap (mapc,manv, sotienpc) nhưng số tiền pc thì lại khác nhau theo từng tháng, vậy mình có thể thêm thuộc tính ngay vào để làm khóa chính hay không ? Ai biết thì xin chỉ dùm.
Thanks