Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Đếm từ trong 1 chuỗi

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mặc định Đếm từ trong 1 chuỗi

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  int strlen(char *chuoi);
  char chuoi[50] ;
  int i,count=0;
  void main()
  {
  clrscr();
  
  printf ("Nhap vao mot chuoi:");
  gets(chuoi);
  
  
  for(i=0;i<strlen(chuoi);i++)
  
  
  {
  if(chuoi[i]==' '&&chuoi[i+1]!=' ')
  count++;
  }
  
  printf ("Vay chuoi co %d tu",count);
  
  getch();
  }
  
  
  
  /*Dinh nghia ham strlen*/
  
  
  int (char *chuoi)
  {
   int i,count;
  
   for(i=0;chuoi[i]!='\0';i++)
  
   count++;
  
   return count;
  
  
   }

  Cho em hỏi đoạn code của em bị sai đoạn nào vậy

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  Code:
  for(i=0;i<strlen(chuoi);i++)
  {
  if(chuoi[i]==' '&&chuoi[i+1]!=' ')
  count++;
  }
   }

  Cho em hỏi đoạn code của em bị sai đoạn nào vậy
  - Giả sử chiều dài chuỗi sau khi hàm strlen được gọi trả về là n (tất nhiên là đã loại ký tự "\0").
  - Bạn sử dụng vòng lặp đi từ 1 đến n ký tự của chuỗi đúng không?
  - Khi i đi đến n thì vào vòng lặp bị lỗi: vì bạn sử dụng if(chuoi[i]==' ' && chuoi[i+1]!=' '). Bạn thấy sai ở chỗ đánh dấu không. Đến n là hết rồi, không có n+1.
  Không biết ghi gì luôn ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Nó vẫn báo lỗi là:Declaration terminated incorrecty ở dòng
  Code:
  int (char *chuoi)

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Bó tay bạn luôn , khi định nghĩa hàm strlen bạn thiếu tên hàm kìa. ^_^

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  2

  Thứ nhất là mình khuyên bạn nên dùng biến cục bộ , đừng nền dùng biến toàn cục như vậy(chắc chắn sẽ sai nếu cout<<count) .còn hàm đó sai là do bạn quên đặt tên hàm ,int chỉ là định nghĩa kiểu trả về của hàm.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mặc định Đếm từ trong 1 chuỗi

  Đúng rồi,em sơ ý quá.Nhưng mà khi em nhập chuỗi thì nó báo số từ không chính xác
  VD:
  Em nhập:Quách Tuấn nguyên thì nó báo 5 từ
  Em nhập :Tôi là ai vậy thì nó báo 7 từ

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  20

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  
  void main()
  {
  	int i,count=0;
  	char chuoi[50] ;
  
  	printf ("Nhap vao mot chuoi:");
  	fflush(stdin);
  	gets(chuoi);
  	for(i = 0;i < strlen(chuoi);i++)
  	{
  		if(chuoi[i] == ' ' && chuoi[i+1] != ' ')
  		count++;
  	}
  	printf ("Vay chuoi co %d tu",count + 1);
  	getch();
  }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  C Code:
  1.  if(chuoi[i] == ' ' && chuoi[i+1] != ' ')
  Vậy nhỡ nếu từ kế là dấu , hoặc ! thì sao ? hoặc có 3 spaces chẳng hạn. Mở rộng cho nó toàn diện luôn đi cậu reaper !

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  code c# , tách từ , lược đầu, lược cuối , lược nhiều ký tự có trong string chuỗi (không phải chỉ mỗi dấu cách, cải biên thành c chắc được .
  Mọi người cho ý kiến về code này cái
  Code:
  string chuoi = " ,.;:?_<>(){}[]\r\n\t", tam, nghia;
      bool KiemTra(char c)
      {
        for (j = 0; j < chuoi.Length; j++)
          if (c == chuoi[j]) return true;
        return false;
      }
      public void TachTu(string s)
      {
        //tách các từ cho vào mảng
        dem = 0;
        truoc = -1;
        if (s == "") return;
        for (i = 0; i < s.Length; i++)
        {
          if (KiemTra(s[i]))
          {
            if (i - truoc > 1)
            {
              tu[dem] = s.Substring(truoc + 1, i - truoc - 1);
              vitri[dem] = truoc + 1;
              dem++;
              if (dem >= vitri.Length)
                break;
            }
            truoc = i;
          }
        }
        if (!KiemTra(s[s.Length - 1]) && (i - truoc > 1) && dem < vitri.Length)
        {
          tu[dem] = s.Substring(truoc + 1, i - truoc - 1);
          vitri[dem] = truoc + 1;
          dem++;
        }
  }
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Dùng C string có lẽ phải dùng pointer để implement sẽ dễ dàng hơn dùng truy xuát như array, em thấy code C# có rất nhiều hàm dùng sẵn cho string, tương tự như C++, nếu dùng hết thì T_T...Còn C string là pure char* nên viết chắc sẽ cực hơn nhiều, cụ thể nó sẽ không có hàm substr. Em đã thử tìm 1 kí tự, còn việc có () [] hoặc cái này thì chắc phải phức tạp hơn 1 tí, hoặc 2-3 spaces gì đó.
  C Code:
  1. #include <cstdio>
  2.  
  3. const int MaxChar = 100;
  4. const int MaxWord = 100;
  5.  
  6. /*
  7.   - function prototype
  8. */
  9. char* strcat(char* str1, char* str2);
  10. bool is_token(char c, const char* tokens);
  11. void print_string(char words[][MaxChar], const int& number_of_words);
  12. char* strcpy(char* lhs, const char* rhs);
  13. void get_string(char str[], unsigned len);
  14. void cut_string_put_to_container(char *str, char container[][MaxChar],
  15.                                  int& number_of_words, const char *token_set);
  16. unsigned strlen(const char* str);
  17.  
  18.  
  19. int main(){
  20.   const char* token_set = " :,.;:!";
  21.   char words[MaxWord][MaxChar];
  22.   int index[MaxWord];
  23.   char str[MaxChar];// = "Real courage is,when you know you're cliked before you begin";
  24.   get_string(str, MaxChar - 1);
  25.   int number_of_words;
  26.   cut_string_put_to_container(str, words, number_of_words, token_set);
  27.   printf("\nNumber of words in string = %d \n\n", number_of_words);
  28.   print_string(words, number_of_words);
  29.   return 0;
  30. }
  31.  
  32. bool is_token(char c, const char* tokens){
  33.   char* q = const_cast<char* >(tokens);
  34.   for(;*q != '\0'; ++q){
  35.     if(c == *q){
  36.       q = NULL;
  37.       return true;
  38.     }
  39.   }
  40.   return false;
  41. }
  42.  
  43. void print_string(char words[][MaxChar], const int& number_of_words){
  44.   for(int x = 0; x < number_of_words; ++x){
  45.     printf("%s \n", words[x]);
  46.   }
  47. }
  48.  
  49. char* strcpy(char* lhs, const char* rhs){
  50.   const char *p;
  51.   char *q;
  52.   for(p = rhs, q = lhs; *p != '\0'; p++, q++)
  53.     *q = *p;
  54.   *q = '\0';
  55.   return lhs;
  56. }
  57.  
  58. void cut_string_put_to_container(char *str, char container[][MaxChar],
  59.                                  int& number_of_words, const char *token_set){
  60.   char word[MaxChar] = {};
  61.   char hold[2];
  62.   int count = 0;
  63.   for(int i = 0; i < strlen(str); ++i){
  64.     if(!is_token(str[i], token_set)){
  65.       hold[0] = str[i];
  66.       strcat(word, hold);
  67.     }
  68.     else{
  69.       strcpy(container[count], word);
  70.       word[0] = 0;
  71.       count++;
  72.     }
  73.   }
  74.   strcpy(container[count], word);
  75.   number_of_words = ++count;
  76. }
  77.  
  78. unsigned strlen(const char* str){
  79.   unsigned l = 0;
  80.   for(; *str != '\0'; ++str)
  81.     ++l;
  82.   return l;
  83. }
  84.  
  85. char* strcat(char* str1, char* str2){
  86.   while(*str1)
  87.     str1++;
  88.   while(*str1++ = *str2++);
  89.   return --str1;
  90. }
  91. //Type-safe instead of using gets()
  92. void get_string(char str[], unsigned len){
  93.   int toke,
  94.       x = 0;
  95.   while((toke = getchar()) != EOF && toke != '\n'){
  96.     str[x++] = toke;
  97.     if(x == len){
  98.       printf("...over size.\n");
  99.       return;
  100.     }
  101.   }
  102.   str[x] = '\0';
  103. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 14-04-2008 lúc 06:25 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Thay thế chuỗi s1 trong chuỗi s bằng chuỗi s
  Gửi bởi duytue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 04:16 PM
 2. thay thế chuỗi con thứ i trong chuỗi mẹ bằng 1 chuỗi khác
  Gửi bởi nhat1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-08-2011, 08:25 AM
 3. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 12:02 AM
 4. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-03-2011, 09:59 PM
 5. xem một từ trong chuỗi là một chuỗi con, sắp xếp các chuỗi con theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi qpkdct1101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-01-2011, 08:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn