Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Quản lý lịch thi đấu và bảng xếp hạng trong giải bóng đá. Tạo một lịch thi đấu ngẫu nhiên như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  Exclamation Quản lý lịch thi đấu và bảng xếp hạng trong giải bóng đá. Tạo một lịch thi đấu ngẫu nhiên như thế nào?

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <stdlib.h>
  6. void menu();
  7. int ktmadoi(char *madoi);
  8. int n=0,sotran=0;
  9.  
  10. struct lichdau
  11. {
  12.     int stt;
  13.     char madoi1[30];
  14.     char madoi2[30];
  15.    char ngaythidau[30];
  16.    char giothidau[30];
  17.    char santhidau[30];
  18. };
  19. typedef lichdau lich;
  20. lich l[1000];
  21. struct doibong
  22. {
  23.     char madoi[30];
  24.     char tendoi[30];
  25.    char huanluyenvien[30];
  26. };
  27. typedef doibong doi;
  28. doi d[30];
  29.  
  30. void taolichdau()
  31. {
  32.     if (n==0) printf("khong the tao");
  33.    else
  34.    {
  35.     for (int i=0;i<n-1;i++)
  36.       {
  37.             for (int j=1;j<n;j++)
  38.          {
  39.             lichdau ld;
  40.            
  41.             ld.stt=sotran;
  42.             char a[30];
  43.            
  44.             strcpy(ld.madoi1,d[i].madoi);
  45.             strcpy(ld.madoi2,d[j].madoi);
  46.             strcpy(ld.ngaythidau,"chuacapnhat");
  47.             strcpy(ld.giothidau,"chuacapnhat");
  48.             strcpy(ld.santhidau,"chuacapnhat");
  49.            
  50.             l[sotran]=ld;
  51.  
  52.             sotran++;
  53.             }
  54.       }
  55.    }
  56.    printf("da tao xong");
  57.  
  58. }
  59. void nhapdoibong()
  60. {
  61.     doibong db;
  62.     printf("Nhap ma doi:");
  63.    scanf("%s",&db.madoi);
  64.    printf("Nhap ten doi:");
  65.    scanf("%s",&db.tendoi);
  66.    printf("Nhap ten huan luyen vien:");
  67.    scanf("%s",&db.huanluyenvien);
  68.    if (ktmadoi(db.madoi)==-1)
  69.    {
  70.     d[n]=db;
  71.  
  72.     n++;
  73.       printf("Da chen vao danh sach");
  74.    }
  75.    else
  76.    {
  77.     printf("\nMa doi trung");
  78.    }
  79. }
  80. void suadoibong()
  81. {
  82.     doibong db;
  83.     printf("Nhap ma doi:");
  84.    scanf("%s",&db.madoi);
  85.    if (ktmadoi(db.madoi)!=-1)
  86.    {
  87.     printf("Nhap ten doi:");
  88.     scanf("%s",&db.tendoi);
  89.     printf("Nhap ten huan luyen vien:");
  90.     scanf("%s",&db.huanluyenvien);
  91.     d[ktmadoi(db.madoi)]=db;
  92.  
  93.     n++;
  94.       printf("Da cap nhat danh sach");
  95.    }
  96.    else
  97.    {
  98.     printf("\nMa doi khong ton tai");
  99.    }
  100. }
  101. int ktmadoi(char *madoi)
  102. {
  103.     for (int i=0;i<n;i++)
  104.    {
  105.     if (strcmp(d[i].madoi,madoi)==0)
  106.       {
  107.         return i;
  108.       }
  109.    }
  110.    return -1;
  111. }
  112. void xuatdoibong(doibong db)
  113. {
  114.     printf("\n|%s\t|%s\t\t\t|%s\t\t|",db.madoi,db.tendoi,db.huanluyenvien);
  115.  
  116. }
  117. void xuatfile()
  118. {
  119.     FILE *nhap;
  120.     nhap=fopen("D:\\VL08teams.dat","w");
  121.     fprintf(nhap,"%d\n",n);
  122.     for(int i=0;i<n;i++)
  123.     {
  124.         fprintf(nhap,"%s\n",d[i].madoi);
  125.  
  126.         fprintf(nhap,"%s\n",d[i].tendoi);
  127.         fprintf(nhap,"%s\n",d[i].huanluyenvien);
  128.  
  129.     }
  130.     fclose(nhap);
  131. }
  132. void docfile()
  133. {
  134.      FILE *nhap;
  135.     nhap=fopen("D:\\VL08teams.dat","r");
  136.     if (nhap==NULL) printf("chua co doi bong nao");
  137.     else
  138.     {
  139.  
  140.     fscanf(nhap,"%d",&n);
  141.     for(int i=0;i<n;i++)
  142.     {
  143.         fscanf(nhap,"%s",d[i].madoi);
  144.        
  145.         fscanf(nhap,"%s",d[i].tendoi);
  146.         fscanf(nhap,"%s",d[i].huanluyenvien);
  147.     }
  148.     fclose(nhap);
  149.     }
  150. }
  151. void xuatdanhsach()
  152. {
  153.     printf("|Ma doi\t|Ten doi\t\t|Ten huan luyen vien\t\t|");
  154.     for (int i=0;i<n;i++)
  155.    {
  156.     xuatdoibong(d[i]);
  157.    }
  158. }
  159. void menudanhsach()
  160. {
  161.     docfile();
  162.     int i;
  163.    printf("\n============================================\n");
  164.    printf(".1 Xem danh sach doi bong\n");
  165.    printf(".2 Cap nhat danh sach doi bong\n");
  166.    printf(".3 Them mot doi bong\n");
  167.    printf(".0 Tro ve menu chinh\n");
  168.    printf("#Chon:");
  169.    scanf("%d",&i);
  170.    switch (i)
  171.    {
  172.     case 1:
  173.         {
  174.          docfile();
  175.          xuatdanhsach();
  176.          
  177.          break;
  178.          }
  179.       case 2:
  180.         {
  181.          
  182.          suadoibong();
  183.          xuatfile();
  184.          break;
  185.          }
  186.       case 3:
  187.         {
  188.          nhapdoibong();
  189.          xuatfile();
  190.          break;
  191.          }
  192.       case 0: menu(); break;
  193.       default: printf("Nhap sai"); menudanhsach();
  194.  
  195.    }
  196.    menudanhsach();
  197. }
  198. int random()
  199. {
  200.    
  201.     int r=rand()%n;
  202.    return r;
  203. }
  204.  
  205. void taolichthidau()
  206. {
  207.     docfile();
  208.    taolichdau();
  209.     FILE *nhap;
  210.     nhap=fopen("D:\\VL08Schedule.dat","w");
  211.     fprintf(nhap,"%d\n",sotran);
  212.     for(int i=0;i<sotran;i++)
  213.     {
  214.         fprintf(nhap,"%d\n",l[i].stt);
  215.        
  216.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].madoi1);
  217.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].madoi2);
  218.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].ngaythidau);
  219.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].giothidau);
  220.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].santhidau);
  221.        
  222.     }
  223.     fclose(nhap);
  224. }
  225. void doclichdau()
  226. {
  227.     docfile();
  228.    
  229.         FILE *nhap;
  230.     nhap=fopen("D:\\VL08Schedule.dat","r");
  231.     if (nhap==NULL) printf("Phai tao lich moi xem duoc");
  232.     else
  233.     {
  234.    
  235.     fscanf(nhap,"%d",&sotran);
  236.  
  237.     for(int i=0;i<sotran;i++)
  238.     {
  239.           //getch();
  240.         fscanf(nhap,"%d",&l[i].stt);
  241.        
  242.         fscanf(nhap,"%s",l[i].madoi1);
  243.         fscanf(nhap,"%s",l[i].madoi2);
  244.         fscanf(nhap,"%s",l[i].ngaythidau);
  245.         fscanf(nhap,"%s",l[i].giothidau);
  246.         fscanf(nhap,"%s",l[i].santhidau);
  247.     }
  248.     fclose(nhap);
  249.     }
  250. }
  251. void xemlichdau()
  252. {
  253.     doclichdau();
  254.     printf("\n----Tao lich dau -----\n");
  255.    for (int i=0;i<sotran;i++)
  256.    {
  257.    
  258.     printf("%d.%s vs %s\n",l[i].stt,d[ktmadoi(l[i].madoi1)].tendoi,d[ktmadoi(l[i].madoi2)].tendoi);
  259.    }
  260. }
  261. void xemlichthidau()
  262. {
  263.     doclichdau();
  264.    
  265.    for (int i=0;i<sotran;i++)
  266.    {
  267.     printf("%d.%s vs %s\n",l[i].stt,d[ktmadoi(l[i].madoi1)].tendoi,d[ktmadoi(l[i].madoi2)].tendoi);
  268.    printf("Ngaythidau:%s\n",l[i].ngaythidau);
  269.    printf("Giothidau:%s\n",l[i].giothidau);
  270.    printf("Santhidau:%s\n",l[i].santhidau);
  271.    }
  272. }
  273. void capnhatlich()
  274. {
  275.         FILE *nhap;
  276.     nhap=fopen("D:\\VL08Schedule.dat","w");
  277.     fprintf(nhap,"%d\n",sotran);
  278.     for(int i=0;i<sotran;i++)
  279.     {
  280.         fprintf(nhap,"%d\n",l[i].stt);
  281.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].madoi1);
  282.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].madoi2);
  283.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].ngaythidau);
  284.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].giothidau);
  285.         fprintf(nhap,"%s\n",l[i].santhidau);
  286.     }
  287.     fclose(nhap);
  288. }
  289. void capnhatlichdau()
  290. {
  291.     doclichdau();
  292.     int stt;
  293.     printf("Nhap STT lich dau:");
  294.    scanf("%d",&stt);
  295.    if(stt>=sotran)
  296.    {
  297.     printf("STT khong ton tai");
  298.    }
  299.    else
  300.    {
  301.     lichdau lich1;
  302.       lich1.stt=stt;
  303.     char a[30];
  304.       printf("Tran:%s vs %s\n",d[ktmadoi(l[stt].madoi1)].tendoi,d[ktmadoi(l[stt].madoi2)].tendoi);
  305.     printf("Nhap ngay thi dau:");
  306.       scanf("%s",&lich1.ngaythidau);
  307.       printf("Nhap gio thi dau:");
  308.       scanf("%s",&lich1.giothidau);
  309.       printf("Nhap san thi dau:");
  310.       scanf("%s",&lich1.santhidau);
  311.       l[stt]=lich1;
  312.         capnhatlich();
  313.  
  314.       printf("\nDa cap nhat");
  315.    }
  316. }
  317. void menulichthidau()
  318. {
  319.         docfile();
  320.     int i;
  321.    printf("\n============================================\n");
  322.    printf(".1 Xem lich thi dau\n");
  323.    printf(".2 Cap nhat lich thi dau\n");
  324.    printf(".3 Tao lich thi dau\n");
  325.    printf(".0 Tro ve menu chinh\n");
  326.    printf("#Chon:");
  327.    scanf("%d",&i);
  328.    switch (i)
  329.    {
  330.     case 1:
  331.         {
  332.          xemlichthidau();
  333.          break;
  334.          }
  335.       case 2:
  336.         {
  337.          capnhatlichdau();
  338.          break;
  339.          }
  340.       case 3:
  341.         {
  342.          taolichthidau();
  343.          xemlichdau();
  344.          break;
  345.          }
  346.       case 0: menu(); break;
  347.       default: printf("Nhap sai"); menulichthidau();
  348.  
  349.    }
  350.    menulichthidau();
  351. }
  352. void ketqua()
  353. {
  354. }
  355. void thongke()
  356. {
  357. }
  358. void menu()
  359. {
  360.     int i;
  361.     printf("---Chao mung den voi V-leage 2008--\n");
  362.    printf("=======================================\n");
  363.    printf(".1 Quan ly danh sach doi bong\n");
  364.    printf(".2 Quan ly lich thi dau\n");
  365.    printf(".3 Quan ly ket qua thi dau\n");
  366.    printf(".4 Thong ke\n");
  367.    printf(".0 Thoat\n");
  368.    printf("#Chon:");
  369.    scanf("%d",&i);
  370.    switch (i)
  371.    {
  372.     case 1:
  373.         {
  374.          menudanhsach();
  375.          break;
  376.          }
  377.       case 2:
  378.         {
  379.          menulichthidau();
  380.          break;
  381.          }
  382.       case 3:
  383.         {
  384.          ketqua();//Dang xay dung ham nay
  385.          break;
  386.          }
  387.       case 4:
  388.         {
  389.          thongke();//Dang xay dung ham nay
  390.          break;
  391.          }
  392.       case 0: break;
  393.       default: printf("Nhap sai"); menu();
  394.  
  395.    }
  396. }
  397. int main()
  398. {
  399.    
  400.     menu();
  401.    //getch();
  402. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi NamIT : 28-10-2011 lúc 08:34 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Tạo Mã ID ngẫu nhiên trong SQL như thế nào?
  Gửi bởi dauhoi_8x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 29
  Bài viết cuối: 24-03-2016, 02:08 PM
 2. Làm thế nào lấy ngẫu nhiên một số dòng trong file text...?
  Gửi bởi boy_lonely_0106 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 05-11-2014, 01:16 PM
 3. Tạo biến ngẫu nhiên kiểu float sử dụng hàm rand() trong C/C++ như thế nào?
  Gửi bởi 50902116 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 24
  Bài viết cuối: 27-02-2014, 04:35 PM
 4. Bài tập C Tạo ngẫu nhiên mảng 2 chiều vuông 4X4 với các phần tử tạo ngẫu nhiên trong đoạn[0,50]
  Gửi bởi truongtrungviet trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 16-04-2011, 08:06 AM
 5. Tạo ngẫu nhiên một String trong C như thế nào?
  Gửi bởi ngconghan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 09-12-2010, 02:35 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn