Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: [HELP] code C++: quản lí sinh viên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  Red face [HELP] code C++: quản lí sinh viên

  muội là mem mới, mong các mem khác chiếu cố nhìu*kính cẩn cúi chào*, đừng ném đá muội mà tội nghiệp
  muội học C++ nhưng không có biết gì, hi vọng khi tham gia vào diễn đàn này, mong các huynh, tỷ, muội giúp đỡ có thể tiến bộ nên ít nhìu*kính cẩn cúi đầu lần nữa*
  muội có bai C++ về quản lí sinh viên nhưnng không biêt làm thế nao cả, các huynh, tỷ, muội giúp đỡ cho:
  +lớp sinh viênnhập mã sinh viên, họ tên, năm sinh, lop, ma khoa, quê, địa chi, điện thoai.
  -hàm thiết lập
  -hàm hủy bỏ
  -hàm get
  -hàm set
  -hàm hiện thị
  +lớp điểmnhâp số môn hoc, nhâp thông tin môn học(tên môn học, điểm chuyên cần CC, điểm giữa kỳ GK, điểm thi kết thúc học phần HP, điểm trung bình( TB=0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP), số đơn vị học trình), tổngtrunh bình các môn học)
  -hàm thiết lập
  -hàm hủy bỏ
  -hàm get
  -hàm set
  -hàm hiện thị
  +lop sinhvien-diem
  -hiện thi danh sach thong tin sinh vien
  - hiện thị danh sach điểm các môn của một sinh viên
  - hiện thị diêm tổng trung binh của tất cả các sinh viên
  -hiện thị danh sach điểm trung bình tất cả các môn của tất cả các sinh viên trong một lớp
  - thêm thông tin n sinh viên vào danh sách
  - xóa thông tin của n sinh viên
  - sửa chữa thông tin của n sinh viên
  - tìm kiếm(theo mã sinh viên, họ tên)
  +hàm main:
  lập menu chọn các chức năng trên
  CẢM ƠN CÁC HUYNH TỶ MUỘI RẤT NHÌU NHÌU=======================
  ĐÂY LÀ CODE MUỘI VIẾT DO THU NHẶT ĐƯỢC MONG MỌI NGƯỜI SỬA LÔI CHO===========================>
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<math.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include <time.h>
  5. using namespace std;
  6. class Information
  7. {
  8. /* struct DATE
  9. {
  10. unsigned char day;
  11. unsigned char month;
  12. int year;
  13. };*/
  14. private:
  15. char *maSV;
  16. char *Name;
  17. // struct DATE birthday;
  18. char *birthday;
  19. char *address;
  20. bool gioitinh;
  21. char *country;
  22. char *Class;
  23. char *maKhoa;
  24. int numberphone;
  25. public:
  26. Information (char *maSV, char *Name, char *birthday, char *address, bool gioitinh, char *country, int numberphone, char *Class , char *maKhoa )
  27. {
  28. char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
  29. //struct DATE ns;
  30. int dt;
  31. bool nam;
  32. setmaSV(msv);
  33. setName (hoten);
  34. setbirthday(ns);
  35. setaddress(dc);
  36. setgioitinh(nam);
  37. setcountry(que);
  38. setnumberphone(dt);
  39. setClass(lop);
  40. setmaKhoa(mk);
  41. }
  42. ~Information()
  43. {
  44. delete maSV;
  45. delete Name;
  46. delete birthday;
  47. delete address;
  48. delete country;
  49. delete maKhoa;
  50. }
  51. void setmaSV(char *msv)
  52. {
  53. maSV = new char[strlen(msv)+1];
  54. strcpy(maSV,msv);
  55. }
  56. char *getmaSV()
  57. {
  58. return maSV;
  59. }
  60. void setName (char *hoten)
  61. {
  62. Name = new char[strlen(hoten)+1];
  63. strcpy(Name, hoten);
  64. }
  65. char *getName()
  66. {
  67. return Name;
  68. }
  69. void setbirthday(char *ns)
  70. {
  71. ns = new char[strlen(ns)+1];
  72. strcpy(birthday,ns);
  73. }
  74. char *getbirthday()
  75. {
  76. return birthday;
  77. }
  78. void setaddress(char *dc)
  79. {
  80. address = new char[strlen(dc)+1];
  81. strcpy(address,dc);
  82. }
  83. char *getaddress()
  84. {
  85. return address;
  86. }
  87. void setgioitinh(bool gt)
  88. {
  89. gioitinh = gt==0?gt:1;
  90. }
  91. bool getgioitinh()
  92. {
  93. return gioitinh;
  94. }
  95. void setcountry(char *que)
  96. {
  97. country = new char[strlen(que)+1];
  98. strcpy(country,que);
  99. }
  100. char *getcountry()
  101. {
  102. return country;
  103. }
  104. void setnumberphone(int dt)
  105. {
  106. numberphone = dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
  107. }
  108. int getnumberphone()
  109. {
  110. return numberphone;
  111. }
  112. void setClass(char *lop)
  113. {
  114. Class = new char[strlen(lop)+1];
  115. strcpy(Class, lop);
  116. }
  117. char *getClass()
  118. {
  119. return Class;
  120. }
  121. void setmaKhoa(char *mk)
  122. {
  123. maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
  124. strcpy(maKhoa, mk);
  125. }
  126. char *getmaKhoa()
  127. {
  128. return maKhoa;
  129. }
  130. virtual void show()
  131. {
  132. cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n "
  133. <<"\tnhap ma sinh vien:"<<maSV
  134. <<"\n\tnhap ho ten sinh vien: "<<Name
  135. <<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: "<<birthday
  136. <<"\n\tnhap dia chi sinh vien: "<<address
  137. <<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
  138. <<"\n\tnhap que quan sinh vien: "<<country
  139. <<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
  140. <<"\n\tnhap lop sinh vien: "<<Class
  141. <<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
  142. }
  143. };
  144. class Score
  145. {
  146. private:
  147. char *tenmonhoc;
  148. int somonhoc, soDVHT;
  149. float diemCC, diemGK, diemHP, diemTB, diemTTB;
  150. public:
  151. Score(char *tenmonhoc, int somonhoc, float diemCC, float diemGK, float diemHP, float diemTB, float diemTTB, int soDVHT, int TSDVHT)
  152. {
  153. char *monhoc;
  154. int somon,TSDV;
  155. float CC, GK, HP, TB, SHT, s;
  156. settenmonhoc(monhoc);
  157. setsomonhoc(somon);
  158. setdiemCC(CC);
  159. setdiemGK(GK);
  160. setdiemHP(HP);
  161. setdiemTB(TB);
  162. setsoDVHT(SHT);
  163. setTSDVHT(TSDV);
  164. setdiemTTB(s,TSDV);
  165. }
  166. ~Score()
  167. {
  168. delete tenmonhoc;
  169. }
  170. void settenmonhoc(char *monhoc)
  171. {
  172. tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
  173. strcpy(tenmonhoc, monhoc);
  174. }
  175. char *gettenmonhoc()
  176. {
  177. return tenmonhoc;
  178. }
  179. void setsomonhoc(int somon)
  180. {
  181. somonhoc = somon>0&&somon<8?somon:0;
  182. }
  183. int getsomonhoc()
  184. {
  185. return somonhoc;
  186. }
  187. void setdiemCC(float CC)
  188. {
  189. diemCC = CC>=0&&CC<=10?CC:0;
  190. }
  191. float getdiemCC()
  192. {
  193. return diemCC;
  194. }
  195. void setdiemGK(float GK)
  196. {
  197. diemGK = GK>=0&&GK<=10?GK:0;
  198. }
  199. float getdiemGK()
  200. {
  201. return diemGK;
  202. }
  203. void setdiemHP(float HP)
  204. {
  205. diemHP = HP>=0&&HP<=10?HP:0;
  206. }
  207. float getdiemHP()
  208. {
  209. return diemHP;
  210. }
  211. void setdiemTB(float TB)
  212. {
  213. diemTB = TB>=0&&TB<=10?TB:0;
  214. }
  215. float getdiemTB(float CC, float GK, float HP)
  216. {
  217. diemTB = 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
  218. return diemTB;
  219. }
  220. void setsoDVHT(int SHT)
  221. {
  222. soDVHT = SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
  223. }
  224. int getsoDVHT()
  225. {
  226. return soDVHT;
  227. }
  228. void setTSDVHT(int TSDV)
  229. {
  230. TSDV=0;
  231. for(int i=0; i<=somonhoc; i++ )
  232. {
  233. TSDV = TSDV+soDVHT;
  234. }
  235. TSDV=TSDV;
  236. }
  237. int getTSDVHT(int TSDV)
  238. {
  239. return TSDV;
  240. }
  241. void setdiemTTB(float s,int TSDV)
  242. {
  243. s=0;
  244. for (int i=0; i<=somonhoc; i++ )
  245. {
  246. s=s+diemTB*soDVHT;
  247. }
  248. diemTTB = s/TSDV;
  249. }
  250. float getdiemTTB()
  251. {
  252. return diemTTB;
  253. }
  254. virtual void show()
  255. {
  256. cout<<"nhap thong tin diem: \n"
  257. <<"nhap so mon hoc trong hoc ki: \n"<<somonhoc;
  258. for(int i=1; i<=somonhoc; i++)
  259. {
  260. cout<<"----------------------------------"
  261. <<"nhap mon hoc thu "<<i<<":"
  262. <<"\n\t nhap ten mon hoc: "<<tenmonhoc
  263. <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
  264. <<"\n\t nhap diem chuyen can: "<<diemCC
  265. <<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
  266. <<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
  267. <<"\n\t nhap diem trung binh mon: "<<diemTB;
  268. }
  269. cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
  270. }
  271. };
  272. class StudentInformation : public Information, public Score
  273. {
  274. private:
  275. int n;
  276. Information *a;
  277. public:
  278. StudentInformation()
  279. {
  280. a= new Information [n];
  281. }
  282. ~StudentInformation()
  283. {
  284. delete a;
  285. }
  286. void nhapDSSV()
  287. {
  288. do
  289. {
  290. cout<<"nhap so sinh vien: /n"<<n;
  291. }
  292. while (n<0);
  293. cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";
  294.  
  295. for (int i=1; i<=n; i++)
  296. {
  297. cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
  298. Information :: show;
  299. Score :: show;
  300. }
  301. }
  302. int timkiemten(char t[])
  303. {
  304. if(strcpy(getName(),t)==0)
  305. return 1;
  306. return 0;
  307. }
  308. void sxtheoten(Information *sv1,Information *sv2)
  309. {
  310. Information tam;
  311. if(strcpy(sv1->getName(),sv2->getName())>0)
  312. {
  313. tam=*sv1;
  314. *sv1=*sv2;
  315. *sv2=tam;
  316. }
  317. }
  318. void them(Information *sv,int *n,Information tam)
  319. {
  320. sv[*n]=tam;
  321. *n=*n+1;
  322. }
  323. void xoa(Information *sv,int *n,int vt)
  324. {
  325. int i;
  326. for(i=vt-1;i<*n;i++)
  327. sv=sv[i+1];
  328. *n=*n-1;
  329. }
  330. void sua(Information *sv)
  331. {
  332. Information() tam;
  333. cout<<"\n nhap thong tin can sua";
  334. tam.show();
  335. *sv=tam;
  336. }
  337.  
  338. };
  339. int main
  340. {
  341. char menu;
  342. StudentInformation p;
  343. while(1)
  344. {
  345. system("cls");
  346. cout<<"\n =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
  347. cout<<"\n 1.Nhap danh sach sinh vien ";
  348. cout<<"\n 2.tim kiem theo ten ";
  349. cout<<"\n 3.sap xep theo ten";
  350. cout<<"\n 4.them";
  351. cout<<"\n 5.xoa";
  352. cout<<"\n 6.sua";
  353. cout<<"\n Phim khac thoat khoi chuong trinh ";
  354. cout<<"\n Chon";
  355. menu = getch();
  356. switch(menu)
  357. {
  358. case'1':system("cls");p.NhapDSSV(); break;
  359. case'2':system("cls");p.timkiemten(); break;
  360. case'3':system("cls");p.sxtheoten; break;
  361. case'4':system("cls");p.them; break;
  362. case'5':system("cls");p.xoa; break;
  363. case'6':system("cls");p.sua; break;
  364. }
  365. }
  366. getch();
  367. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi aydada : 31-10-2011 lúc 09:16 AM. Lý do: đưa code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Huế
  Bài viết
  0

  hic cái code ni đọc xong ngủ luôn,

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  Unhappy [help] sửa lỗi code C++ quản lí sinh viên

  hu hu, thứ ba là hạn cuối phải nộp rù mà bây giờ bài vẫn chưa chạy được<{oaaaaaa...........}

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  Unhappy [help][help][help] pleaseeeeee........

  hu hu mà 1/11 là hạn cuối rùi mà bj h vẫn chưa chạy được<(oaaaaaaaaaaaaaa...................), ai giúp muội đi mà, pleaseeeeeeeeeeeeeee

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi anhtran0000 Xem bài viết
  hu hu mà 1/11 là hạn cuối rùi mà bj h vẫn chưa chạy được<(oaaaaaaaaaaaaaa...................), ai giúp muội đi mà, pleaseeeeeeeeeeeeeee
  nhìn chống mặt quá...bạn bỏ vào tag code đi híc
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định Sos: Oaaaaaaaaaaaaaaa.............................

  <(oaaaaaaaaaaaaaa..........) 2 giờ sáng mai hạn cuối rùi mà bi giờ không nghi đươc gì cả AAAAAAAAAAA..............

  Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  #include <time.h>
  #include <windows.h>
  using namespace std;
  class Information
  {
    /* struct DATE
    {
      unsigned char day;
      unsigned char month;
      int year;
    };*/
    private:
      char *maSV;
      char *Name;
      // struct DATE birthday;
      char *birthday;
      char *address;
      bool gioitinh;
      char *country;
      char *Class;
      char *maKhoa;
      int numberphone;
    public:
    Information() {
      maSV= new char[10];
      Name= new char[30];
      birthday=new char[20];
      address = new char[320];
      country=new char[30];
      Class = new char[30];
      maKhoa = new char[10];
    }
    Information (char *msv, char *hoten, char *ns, char *dc, bool nam, char *que, int dt, char *lop , char *mk )
    {
      //char *msv, *hoten, *dc, *que, *lop, *mk, *ns;
      //struct DATE ns;
     // int dt;
     // bool nam;
      setmaSV(msv);
      setName (hoten);
      setbirthday(ns);
      setaddress(dc);
      setgioitinh(nam);
      setcountry(que);
      setnumberphone(dt);
      setClass(lop);
      setmaKhoa(mk);
    }
    ~Information()
    {
      delete maSV;
      delete Name;
      delete birthday;
      delete address;
      delete country;
      delete maKhoa;
    }
    void setmaSV(char *msv)
    {
      maSV = new char[strlen(msv)+1];
      strcpy(maSV,msv);
    }
    char *getmaSV()
    {
      return maSV;
    }
    void setName (char *hoten)
    {
      Name = new char[strlen(hoten)+1];
      strcpy(Name, hoten);
    }
    char *getName()
    {
      return Name;
    }
    void setbirthday(char *ns)
    {
      ns = new char[strlen(ns)+1];
      strcpy(birthday,ns);
    }
    char *getbirthday()
    {
      return birthday;
    }
    void setaddress(char *dc)
    {
       address = new char[strlen(dc)+1];
       strcpy(address,dc);
    }
    char *getaddress()
    {
      return address;
    }
    void setgioitinh(bool gt)
    {
      gioitinh = gt==0?gt:1;
    }
    bool getgioitinh()
    {
      return gioitinh;
    }
    void setcountry(char *que)
    {
      country = new char[strlen(que)+1];
      strcpy(country,que);
    }
    char *getcountry()
    {
      return country;
    }
    void setnumberphone(int dt)
    {
      numberphone = dt>100000000&&dt<1000000000?dt:0;
    }
    int getnumberphone()
    {
      return numberphone;
    }
    void setClass(char *lop)
    {
      Class = new char[strlen(lop)+1];
      strcpy(Class, lop);
    }
    char *getClass()
    {
      return Class;
    }
    void setmaKhoa(char *mk)
    {
      maKhoa = new char[strlen(mk)+1];
      strcpy(maKhoa, mk);
    }
    char *getmaKhoa()
    {
      return maKhoa;
    }
    void Nhap()
    {
        cout<<"nhap thong tin sinh vien: \n ";
        cout<<"\tnhap ma sinh vien:";
        cin>>maSV;
        cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap ho ten sinh vien: ";
        cin>>Name;
        cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap ngay sinh sinh vien: ";
        cin>>birthday;
        cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap dia chi sinh vien: ";
        cin>>address;
       cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap gioi tinh sinh vien: ";
        cin>>gioitinh;
        cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap que quan sinh vien: ";
        cin>>country;
        cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap so dien thoai sinh vien: ";
        cin>>numberphone;
        cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap lop sinh vien: ";
        cin>>Class;
        cin.clear();
        cout<<"\n\tnhap ma khoa sinh vien: ";
        cin>>maKhoa;
    }
    void show()
    {
      cout<<" thong tin sinh vien: \n "
        <<"\t ma sinh vien:"<<maSV
        <<"\n\t ho ten sinh vien: "<<Name
        <<"\n\t ngay sinh sinh vien: "<<birthday
        <<"\n\t dia chi sinh vien: "<<address
        <<"\n\t gioi tinh sinh vien: "<<gioitinh
        <<"\n\t que quan sinh vien: "<<country
        <<"\n\t so dien thoai sinh vien: "<<numberphone
        <<"\n\t lop sinh vien: "<<Class
        <<"\n\t ma khoa sinh vien: "<<maKhoa;
    }
  };
  class Score
  {
    private:
    char *tenmonhoc;
    int somonhoc, soDVHT;
    float diemCC, diemGK, diemHP, diemTB, diemTTB;
    public:
    Score() {
      tenmonhoc = new char[30];
    }
    Score(char *tenmonhoc, int somonhoc, float diemCC, float diemGK, float diemHP, float diemTB, float diemTTB, int soDVHT, int TSDVHT)
    {
      char *monhoc;
      int somon,TSDV;
      float CC, GK, HP, TB, SHT, s;
      settenmonhoc(monhoc);
      setsomonhoc(somon);
      setdiemCC(CC);
      setdiemGK(GK);
      setdiemHP(HP);
      setdiemTB(TB);
      setsoDVHT(SHT);
      setTSDVHT(TSDV);
      setdiemTTB(s,TSDV);
    }
    ~Score()
    {
      delete tenmonhoc;
    }
    void settenmonhoc(char *monhoc)
    {
      tenmonhoc = new char[strlen(monhoc)+1];
      strcpy(tenmonhoc, monhoc);
    }
    char *gettenmonhoc()
    {
      return tenmonhoc;
    }
    void setsomonhoc(int somon)
    {
      somonhoc = somon>0&&somon<8?somon:0;
    }
    int getsomonhoc()
    {
      return somonhoc;
    }
    void setdiemCC(float CC)
    {
      diemCC = CC>=0&&CC<=10?CC:0;
    }
    float getdiemCC()
    {
      return diemCC;
    }
    void setdiemGK(float GK)
    {
      diemGK = GK>=0&&GK<=10?GK:0;
    }
    float getdiemGK()
    {
      return diemGK;
    }
    void setdiemHP(float HP)
    {
      diemHP = HP>=0&&HP<=10?HP:0;
    }
    float getdiemHP()
    {
      return diemHP;
    }
    void setdiemTB(float TB)
    {
      diemTB = TB>=0&&TB<=10?TB:0;
    }
    float getdiemTB(float CC, float GK, float HP)
    {
      diemTB = 0.1*CC+0.2*GK+0.7*HP;
      return diemTB;
    }
    void setsoDVHT(int SHT)
    {
      soDVHT = SHT>0&&SHT<9?SHT:0;
    }
    int getsoDVHT()
    {
      return soDVHT;
    }
    void setTSDVHT(int TSDV)
    {
      TSDV=0;
      for(int i=0; i<=somonhoc; i++ )
      {
        TSDV = TSDV+soDVHT;
      }
      TSDV=TSDV;
    }
    int getTSDVHT(int TSDV)
    {
      return TSDV;
    }
    void setdiemTTB(float s,int TSDV)
    {
      s=0;
      for (int i=0; i<=somonhoc; i++ )
      {
        s=s+diemTB*soDVHT;
      }
      diemTTB = s/TSDV;
    }
    float getdiemTTB()
    {
      return diemTTB;
    }
    void Nhap()
    {
        cout<<"nhap thong tin diem: \n";
        cout<<"----------------------------------"
          <<"\n\t nhap ten mon hoc: ";
          cin>>tenmonhoc;
          cin.clear();
          cout <<"\n\t nhap so don vi hoc trinh: ";
          cin>>soDVHT;
          cin.clear();
          cout<<"\n\t nhap diem chuyen can: ";
          cin>>diemCC;
          cin.clear();
          cout<<"\n\t nhap diem kiem tra giua ky: ";
          cin>>diemGK;
          cin.clear();
          cout<<"\n\t nhap diem thi ket thuc hoc phan: ";
          cin>>diemHP;
          cin.clear();
          cout<<"\n\t nhap diem trung binh mon: ";
          cin>>diemTB;
          cin.clear();
    }
    void show()
    {
      cout<<" thong tin diem: \n";
        cout<<"----------------------------------"
        <<"\n\t ten mon hoc: "<<tenmonhoc
        <<"\n\t so don vi hoc trinh: "<<soDVHT
        <<"\n\t diem chuyen can: "<<diemCC
        <<"\n\t diem kiem tra giua ky: "<<diemGK
        <<"\n\t diem thi ket thuc hoc phan: "<<diemHP
        <<"\n\t diem trung binh mon: "<<diemTB;
      cout<<"tong diem trung binh cua"<<somonhoc<<" trong hoc ki la: "<<diemTTB;
    }
  };
  class StudentInformation
  {
   private:
   int n;
   Information *a;
   Score *scr;
   public:
  
   StudentInformation()
   {
     do
     {
       cout<<"nhap so sinh vien: /n";
       cin>>n;
     }
     while (n<0);
      a= new Information [n];
      scr = new Score[n];
   }
   ~StudentInformation()
   {
     delete a;
   }
   void nhapDSSV()
   {
     cout<<"/t/t+----------------NHAP THONG TIN SINH VIEN-----------------+";
  
      for (int i=0; i<n; i++)
      {
        cout<<"nhap thong tin cua sinh vien thu "<<i<<":";
        a[i].Nhap();
        cout<<"\n";
        scr[i].Nhap();
  
      }
   }
    void timkiemten()
    {
      char t[30];
      cout<<"Nhap ten \n";
      cin>>t;
      for (int i=0;i<n;i++)
      if(strcpy(a[i].getName(),t)==0)
      a[i].show();
      cout<<"\nKO tim thay ai\n";
    }
    void sxtheoten()
    {
      for (int i=0;i<n;i++)
      for (int j=i+1;j<n-1;j++)
       if (strcmp(a[i].getName(),a[j].getName()))
       {
        Information tsv;
        Score tsc;
        tsv=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=tsv;
        tsc=scr[i];
        scr[i]=scr[j];
        scr[j]=tsc;
  
       }
    }
    void them()
    {
      Information sv;
      Score sc;
      sc.Nhap();
      sv.Nhap();
      a[n]=sv;
      scr[n]=sc;
      n++;
    }
    void xoa()
    {
      int vt;
      cout<<"Nhap vi tri ";
      cin>>vt;
      int i;
      for(i=vt;i<n;i++) {
      a[i]=a[i+1];
      scr[i]=scr[i+1];
      }
      n--;
    }
  
    void sua()
    {
      cout<<"\n Nhap vi tri can sua ";
      int vt;
      cin>>vt;
      if (vt>n) cout<<"\nVI tri sua ko dung";
      else{ cout<<"Nhap thong tin sua ";
        a[vt].Nhap();
        scr[vt].Nhap();
      }
  
    }
  
  };
  
  
  int main()
  {
  
  
    StudentInformation p;
     char menu;
    while( true)
  	{
  		system("cls");
  		cout<<"\n =================================CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN========================== ";
  		cout<<"\n 1.Nhap danh sach sinh vien ";
  		cout<<"\n 2.tim kiem theo ten ";
  		cout<<"\n 3.sap xep theo ten";
  		cout<<"\n 4.them";
  		cout<<"\n 5.xoa";
  		cout<<"\n 6.sua";
  		cout<<"\n Phim 0 thoat khoi chuong trinh ";
  		cout<<"\n Chon";
  		menu = getch();
  		if (menu==0) break;
  		switch(menu)
  		{
  		case'1':system("cls");p.nhapDSSV(); break;
  		case'2':system("cls");p.timkiemten(); break;
  		case'3':system("cls");p.sxtheoten(); break;
  		case'4':system("cls");p.them(); break;
  		case'5':system("cls");p.xoa(); break;
  		case'6':system("cls");p.sua(); break;
  		}
  	}
   return 0;
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định than thở tẹo

  woa phù đã xong, tuy vẫn con nhìu thíu sót nhưng dù sao đã nụp cho cô rùi ah

  khổ cực, cùng một anh nữa zới ziết xong đó ah


  mong mọi người có thể tiếp tục những vấn đề khác na
  muội là dân xóa mù chữ đó/*kekeke*/


  lần này muội đã anh dũng chiến đấu zới bài này/*ngó láo liên*/{có ai khen ngợi muội đi chứ)
  tuy ko hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng hoàn thành rùi. Đã hoàn thành thì nên được mọi người cổ động chứ
  muội tự cổ động mình trước ha ha
  thui màn tự kỉ đã hết, lảm nhảm nhìu, mệt


  muội vẫn còn load dữ liệu từ file, ai hảo tâm thì giúp muội sửa na, cám ơn nhìu nhìu
  chương trình dù sao đã nụp cho cô rùi, nhưng hoàn thiện nó thì vẫn hơn, ai có bài nào tốt hơn thì cho muội bít zới na
  lại cám ơn nhìu nhìu


  muội học ko tốt môn này ha, mong tham gia vào đây được mọi người giúp đỡ có thể tiến bộ ít nhìu
  mọi người nhớ lại chíu cố cho muội các bài tập kác na tuy chưa có bài ah
  ah có 1 bài c# ah, nhưng cô chưa cho đề cụ thể haiz, lại chuẩn bị hăng say chiến đấu nữa ah: bài típ theo là thiết kế module quản lí cán bộ đó

  haiz, lảm nhảm nhìu quá rùi, đây là diễn đàn c++ mà
  sorry mọi người na
  nhưng muội vẫn cứ muốn than thở ah
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi anhtran0000 : 13-11-2011 lúc 12:36 AM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  có tinh thần spam pà cố hehe
  HT117-5277

Các đề tài tương tự

 1. Quản Lý Điểm Sinh Viên Code bằng C#
  Gửi bởi khoaimon trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-03-2014, 10:47 AM
 2. Code chương trình quản lý sinh viên C#
  Gửi bởi quocvanict trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 07-09-2012, 01:27 AM
 3. Kỹ thuật C code bài tập về quản lý sinh viên. Không hiển thị đc tên với mã số sinh viên?
  Gửi bởi seudaudokt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-09-2010, 12:18 AM
 4. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM
 5. Code visual C++, quản lý sinh viên
  Gửi bởi thanhtungtnt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 25-12-2007, 04:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn