mình có 1 pictureBox và 1 label. cái label thì nằm trên cái pictureBox. Khi mình nhấn text trên label thì nó như thế này. H mún xoá mấy phần màu che cái ảnh của pictureBox đi thì làm như thế nào?