Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Cách tìm kiếm không dấu khi trong CSDL có dấu tiếng Việt

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  12

  Mặc định Cách tìm kiếm không dấu khi trong CSDL có dấu tiếng Việt

  E tìm được khi ghi có dấu tiếng việt nhưng nếu ghi không dấu lại không ra kết quả
  code của em đây
  where Ten like '%" + Tim + "%'

  ai viết xin ghỉ giáo

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguoibinhthuong_nqc Xem bài viết
  E tìm được khi ghi có dấu tiếng việt nhưng nếu ghi không dấu lại không ra kết quả
  code của em đây
  where Ten like '%" + Tim + "%'

  ai viết xin ghỉ giáo
  đơn giản là vì csdl bạn là tiếng việt gõ ko dấu thì tìm ko ra là pải. muốn gõ tiếng việt mà cũng ra bạn có thể làm như sau: khi bấm vào tìm thực hiện 2 công việc:
  1. chuyển dữ liệu muốn tìm trong csdl sang tiếng việt 0 dấu.
  2. chuyển từ khóa tìm kiếm sang tiếng việt 0 dấu
  rồi thực hiện công việc
  where Ten like '%" + Tim + "%'
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  18

  nghe bạn nói cũng có vẻ hợp lý đấy nhưng có điều làm sao thực hiện 2 công viêc đó mới là vấn đề đấy bạn,nếu bạn biết có thể hướng dẫn giúp mình với

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  207

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi lythanh90 Xem bài viết
  nghe bạn nói cũng có vẻ hợp lý đấy nhưng có điều làm sao thực hiện 2 công viêc đó mới là vấn đề đấy bạn,nếu bạn biết có thể hướng dẫn giúp mình với
  Code:
  a = a  á  à  ả  ã  ạ      ă  ắ  ằ  ẳ  ẵ  ặ      â  ấ  ầ  ẩ  ẫ  ậ    
  e = e  é  è  ẻ  ẽ  ẹ      ê  ế  ề  ể  ễ  ệ    
  i =  i  í  ì  ỉ  ĩ  ị    
  o = o  ó  ò  ỏ  õ  ọ      ô  ố  ồ  ổ  ỗ  ộ      ơ  ớ  ờ  ở  ỡ  ợ    
  u = u  ú  ù  ủ  ũ  ụ      ư  ứ  ừ  ử  ữ  ự    
  y = y  ý  ỳ  ỷ  ỹ  ỵ    
  d = đ
  tương tự bảng trên là xong rồi chứ gì?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  SQL Code:
  1. --CREATE BY webmaster@hmweb.com.vn
  2. CREATE FUNCTION [dbo].[fuChuyenCoDauThanhKhongDau]
  3. (
  4.       @strInput NVARCHAR(4000)
  5. )
  6. RETURNS NVARCHAR(4000)
  7. AS
  8. BEGIN    
  9.     IF @strInput IS NULL RETURN @strInput
  10.     IF @strInput = '' RETURN @strInput
  11.     DECLARE @RT NVARCHAR(4000)
  12.     DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)
  13.     DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)
  14.  
  15.     SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế
  16.                  ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý
  17.                  ĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍ
  18.                  ÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ'
  19.                   +NCHAR(272)+ NCHAR(208)
  20.     SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee
  21.                  iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy
  22.                  AADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIII
  23.                  OOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'
  24.  
  25.     DECLARE @COUNTER INT
  26.     DECLARE @COUNTER1 INT
  27.     SET @COUNTER = 1
  28.  
  29.     WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))
  30.     BEGIN  
  31.       SET @COUNTER1 = 1
  32.       --Tìm trong chuỗi mẫu
  33.        WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)
  34.        BEGIN
  35.      IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1))
  36.             = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )
  37.      BEGIN          
  38.           IF @COUNTER=1
  39.               SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
  40.               + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1)                  
  41.           ELSE
  42.               SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1)
  43.               +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
  44.               + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)
  45.               BREAK
  46.                END
  47.              SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
  48.        END
  49.       --Tìm tiếp
  50.        SET @COUNTER = @COUNTER +1
  51.     END
  52.     SET @strInput = REPLACE(@strInput,' ','-')
  53.     RETURN @strInput
  54. END

  Nguồn: hmweb


  Ví dụ: SELECT dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau (N'hmweb-Các hàm số thông dụng trong Excel') --Sẽ trả về kết quả là "hmweb-Cac-ham-so-thong-dung-trong-Excel"
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  207

  Thumbs up Cách tìm kiếm không dấu khi trong CSDL có dấu tiếng Việt

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi pvtam2a Xem bài viết
  ...
  Ví dụ: SELECT dbo.fuChuyenCoDauThanhKhongDau (N'hmweb-Các hàm số thông dụng trong Excel') --Sẽ trả về kết quả là "hmweb-Cac-ham-so-thong-dung-trong-Excel"
  bookmark, tuyệt thật.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định Hàm C# chuyển tiếng Việt có dấu thành không dấu

  Visual C# Code:
  1.         /// <summary>
  2.         /// Chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu (khoảng trắng thay  bằng dấu -)
  3.         /// </summary>
  4.         /// <param name="strVietnamese">tiếng việt có dấu</param>
  5.         /// <returns>tiếng việt không dấu</returns>
  6.         public string ConvertToVietnameseNotSignature(string strVietnamese)
  7.         {
  8.             const string FindText = "áàảãạâấầẩẫậăắằẳẵặđéèẻẽẹêếềểễệíìỉĩịóòỏõọôốồổỗộơớờởỡợúùủũụưứừửữựýỳỷỹỵÁÀẢÃẠÂẤẦẨẪẬĂẮẰẲẴẶĐÉÈẺẼẸÊẾỀỂỄỆÍÌỈĨỊÓÒỎÕỌÔỐỒỔỖỘƠỚỜỞỠỢÚÙỦŨỤƯỨỪỬỮỰÝỲỶỸỴ #%&*:|.";
  9.             const string ReplText = "aaaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyyAAAAAAAAAAAAAAAAADEEEEEEEEEEEIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUYYYYY-       ";
  10.             int index = -1;
  11.             while ((index = strVietnamese.IndexOfAny(FindText.ToCharArray())) != -1)
  12.             {
  13.                 int index2 = FindText.IndexOf(strVietnamese[index]);
  14.                 strVietnamese = strVietnamese.Replace(strVietnamese[index], ReplText[index2]);
  15.             }
  16.             return strVietnamese;
  17.         }
  18.  
  19. Nhập "Tiếng Việt có dấu" ---> Kết quả: "Tieng-Viet-co-dau"

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  1

  Thanks bạn rất nhìu

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  138

  Có cách mà bạniamonlining đã viết trong forum
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=78345

  đây nữa

  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=61784
  Thế giới thật rộng lớn

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Đúng rồi. Cách này cũng khá hay này. Code của bác Tây gì đó ko nhớ nữa.
  Visual C# Code:
  1.         public static string RemoveUnicode(string s)
  2.         {
  3.             string stFormD = s.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  4.             StringBuilder sb = new StringBuilder();
  5.             for (int ich = 0; ich < stFormD.Length; ich++)
  6.             {
  7.                 UnicodeCategory uc = CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(stFormD[ich]);
  8.                 if (uc != UnicodeCategory.NonSpacingMark)
  9.                     sb.Append(stFormD[ich]);
  10.             }
  11.             return (sb.ToString().Normalize(NormalizationForm.FormC));
  12.         }
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

Các đề tài tương tự

 1. Lưu tiếng Việt trong csdl mysql 2005
  Gửi bởi bigstone trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 24-04-2011, 10:07 AM
 2. Database Tìm kiếm trong listbox dùng csdl xml (Từ điển)
  Gửi bởi dragonduyt2 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 10-04-2011, 01:50 PM
 3. Tìm 1 tên tiếng Việt trong CSDL như thế nào
  Gửi bởi to_ka_rin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 27-10-2010, 12:06 AM
 4. Tiếng việt Unicode trong kết nối CSDL
  Gửi bởi Socket trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-07-2010, 12:21 PM
 5. [CSDL] Tạo query tìm kiếm 1 từ trong câu
  Gửi bởi lammcathay trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 11:49 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn