Mình đang có một bài tập về lập trình một chương trình giải hệ phương trình tuyến tính Ax=b
ma trận A là vuông . vecto b .

Ma trận A sẽ được khử về dạng ma trận tam giác trên ( bước khử xuôi ) . Sau đó tìm ra các nghiệm bằng cách thế ngược lên .

Cái thế ngược mình đã làm rồi . Giờ chỉ còn cái phần chính là khử xuôi . Mình vẫn chưa giải quyết được cái trường hợp chia cho 0 và sai số trong quá trình khử xuôi

Code:
void giaiGaussXoay(vector<vector <double> > a , vector<double> &x) 
{
   unsigned i,j,k; 
   double t,m;
   unsigned n=a.size(); // a la ma tran chua he pt ma tran [n]x[n+1]  co chua ca cot b
   
   double max; // luu phan tu max 
   unsigned imax; // luu tru vi tri hang xoay
   
   vector<double> d; 

   for(k=0;k<n-1;k++) // cong viec khu xuoi se hoan thanh sau n-1 buoc
   {
     cout<<"Buoc k = "<<k+1;
     cout<<endl;
    // Nhiem vu dau tien la tim phan tu a[i][k] co gia tri max
     
     max=fabs(a[k][k]);
     for(j=k+1;j<=n-1;j++)
     {
        if(fabs(a[j][k])>max)       
        {
        imax=j;// khi tim dc vi tri co a[j][k] max thi gan gia tri hang max 
        }
     }
     
     
    // doi cho tat ca cac phan tu tren hang imax cho hang k
     for(j=k;j<=n;j++) // toan bo hang j ke ca pt cua b
     {
              t=a[imax][j];
              a[imax][j]=a[k][j];
              a[k][j]=t;
     }
     // den day hang thich hop da duoc de vao dung vi tri cua no
     // Ta tien hanh khu hang duoi cho hang phia tren
   
   
   // tien hanh khu ma tran ve dang tam giac tren
     for(i=k+1;i<=n-1;i++) // bat dau tu phan tu duoi pt tru . a[k][] , a[k+1][] -> a[n-1][] 
     {
            m=a[i][k]/a[k][k];
            cout<<"m = "<<m<<"\n";
            for(j=k;j<=n ;j++) // step 1 k=0 , i=1 ,j=k
            {
               
               a[i][j] -= m*(a[k][j]); // khu pt duoi duong cheo 
            }
            
     }
     for(i=0;i<=n-1;i++) // in ma tran qua moi buoc trung gian
     {
               for(j=0;j<=n;j++)
               {
                       cout<<a[i][j];
                       cout<<"\t";
               }
               cout<<endl;
     }

   
   }
   
   heTamGiacTren(a,x); // goi ham the nguoc giai ma tran tam giac tren
 
}