Lập trình nhập vào hai số nguyên P , Q , k (0 < |P| , |Q| < 10^18)
1. viết ra biểu diễn thập phân của P/Q
2. tìm chữ số thứ k trong biểu diễn thập phân của P/Q