Đề bài:
Viết một phương pháp đệ quy để kiểm tra xem một cây là một heap hay không.
Mong các bạn giúp đỡ.
Thank!